پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،141،ساده

1389 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید،141،SE

1393 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1382 19/5 میلیون 19,500,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1383 22/2 میلیون 22,200,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1384 22/9 میلیون 22,900,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1385 23/6 میلیون 23,600,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1386 24/3 میلیون 24,300,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1387 25/1 میلیون 25,100,000 بیشتر

پراید،141،EX

1392 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید،141،EX

1391 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پراید،141،EX

1390 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1388 25/9 میلیون 25,900,000 بیشتر

پراید،141،SX

1388 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

پراید،141،SX

1389 27/2 میلیون 27,200,000 بیشتر

پراید،141،SL

1389 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1389 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید،141،SX

1390 28/1 میلیون 28,100,000 بیشتر

پراید،141،SL

1390 27/6 میلیون 27,600,000 بیشتر

پراید،141،SX

1391 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

پراید،141،SX

1392 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید،141،SL

1391 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید،141،SE

1394 34 میلیون 34,000,000 بیشتر

پراید،141،SE

1392 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141