پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم به روز ، پراید 141 نو اقساطی قیمت خودرو پراید 141

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 200 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1388 170 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1388 225 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 250 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1390 190 هزارکیلومتر 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1393 118/2 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1382 338/2 هزارکیلومتر 18/3 میلیون 18,300,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 318/2 هزارکیلومتر 21/8 میلیون 21,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 298/2 هزارکیلومتر 23/7 میلیون 23,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 278/2 هزارکیلومتر 25/8 میلیون 25,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 258/2 هزارکیلومتر 27/7 میلیون 27,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 238/2 هزارکیلومتر 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1392 138/2 هزارکیلومتر 37 میلیون 37,000,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1391 158/2 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1390 178/2 هزارکیلومتر 34/4 میلیون 34,400,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1388 218/2 هزارکیلومتر 31/1 میلیون 31,100,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1388 218/2 هزارکیلومتر 31/6 میلیون 31,600,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/9 میلیون 32,900,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/4 میلیون 32,400,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1390 178/2 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1390 178/2 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1391 158/2 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1392 138/2 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1391 158/2 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1394 98/2 هزارکیلومتر 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1392 138/2 هزارکیلومتر 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141