پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 141 SE

1393 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1382 19/2 میلیون 19,200,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1383 21/8 میلیون 21,800,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1384 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1385 23/2 میلیون 23,200,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 23/9 میلیون 23,900,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1387 24/7 میلیون 24,700,000 بیشتر

پراید 141 EX

1392 29/9 میلیون 29,900,000 بیشتر

پراید 141 EX

1391 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 141 EX

1390 28/1 میلیون 28,100,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1388 25/4 میلیون 25,400,000 بیشتر

پراید 141 SX

1388 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید 141 SX

1389 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پراید 141 SL

1389 26/3 میلیون 26,300,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1389 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید 141 SX

1390 27/6 میلیون 27,600,000 بیشتر

پراید 141 SL

1390 27/1 میلیون 27,100,000 بیشتر

پراید 141 SX

1391 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید 141 SX

1392 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پراید 141 SL

1391 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید 141 SE

1394 33/6 میلیون 33,600,000 بیشتر

پراید 141 SE

1392 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.