پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،141،EX

1390 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات

پراید،141،SE

1393 35/3 میلیون 35,300,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1382 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1383 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1384 23/7 میلیون 23,700,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1385 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1386 26/3 میلیون 26,300,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1387 27/4 میلیون 27,400,000 جزئیات

پراید،141،EX

1392 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

پراید،141،EX

1391 32/7 میلیون 32,700,000 جزئیات

پراید،141،EX

1390 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1388 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات

پراید،141،SX

1388 29/1 میلیون 29,100,000 جزئیات

پراید،141،SX

1389 30/3 میلیون 30,300,000 جزئیات

پراید،141،SL

1389 29/8 میلیون 29,800,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1389 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات

پراید،141،SX

1390 31/2 میلیون 31,200,000 جزئیات

پراید،141،SL

1390 30/8 میلیون 30,800,000 جزئیات

پراید،141،SX

1391 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات

پراید،141،SX

1392 33 میلیون 33,000,000 جزئیات

پراید،141،SL

1391 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،141،SE

1394 36/7 میلیون 36,700,000 جزئیات

پراید،141،SE

1392 34 میلیون 34,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141