پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم به روز ، پراید 141 نو اقساطی قیمت خودرو پراید 141

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 168 هزارکیلومتر 29 میلیون 29,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 206 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1388 350 هزارکیلومتر 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 160 هزارکیلومتر 30/6 میلیون 30,600,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 330 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 212 هزارکیلومتر 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1390 170 هزارکیلومتر 37/2 میلیون 37,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 250 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1388 206 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 340 هزارکیلومتر 23/5 میلیون 23,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 180 هزارکیلومتر 27/7 میلیون 27,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 300 هزارکیلومتر 34/3 میلیون 34,300,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 420 هزارکیلومتر 15/2 میلیون 15,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 230 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1388 175 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 28 هزارکیلومتر 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 200 هزارکیلومتر 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 230 هزارکیلومتر 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1389 130 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1393 118 هزارکیلومتر 44/7 میلیون 44,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1382 338 هزارکیلومتر 21/4 میلیون 21,400,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 318 هزارکیلومتر 25/2 میلیون 25,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 298 هزارکیلومتر 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 278 هزارکیلومتر 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 258 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 238 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1392 138 هزارکیلومتر 42/4 میلیون 42,400,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1391 158 هزارکیلومتر 40/7 میلیون 40,700,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1390 178 هزارکیلومتر 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1388 218 هزارکیلومتر 35/8 میلیون 35,800,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1388 218 هزارکیلومتر 36/4 میلیون 36,400,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1389 198 هزارکیلومتر 37/9 میلیون 37,900,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1389 198 هزارکیلومتر 37/4 میلیون 37,400,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1389 198 هزارکیلومتر 37/3 میلیون 37,300,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1390 178 هزارکیلومتر 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1390 178 هزارکیلومتر 38/6 میلیون 38,600,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1391 158 هزارکیلومتر 40/3 میلیون 40,300,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1392 138 هزارکیلومتر 41/9 میلیون 41,900,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1391 158 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1394 98 هزارکیلومتر 47/1 میلیون 47,100,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1392 138 هزارکیلومتر 42/9 میلیون 42,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141