پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،141،ساده

1385 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید،141،SE

1393 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1382 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1383 21/7 میلیون 21,700,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1384 22/3 میلیون 22,300,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1385 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1386 23/7 میلیون 23,700,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1387 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید،141،EX

1392 29/6 میلیون 29,600,000 بیشتر

پراید،141،EX

1391 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

پراید،141،EX

1390 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1388 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

پراید،141،SX

1388 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

پراید،141،SX

1389 26/6 میلیون 26,600,000 بیشتر

پراید،141،SL

1389 26/1 میلیون 26,100,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1389 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید،141،SX

1390 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پراید،141،SL

1390 26/9 میلیون 26,900,000 بیشتر

پراید،141،SX

1391 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید،141،SX

1392 29/1 میلیون 29,100,000 بیشتر

پراید،141،SL

1391 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید،141،SE

1394 33/2 میلیون 33,200,000 بیشتر

پراید،141،SE

1392 30/1 میلیون 30,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141