پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 141 SX

1389 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1385 22/2 میلیون 22,200,000 بیشتر

پراید 141 SE

1393 32/9 میلیون 32,900,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1382 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1383 22/2 میلیون 22,200,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1384 22/9 میلیون 22,900,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1385 23/6 میلیون 23,600,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 24/3 میلیون 24,300,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1387 25/1 میلیون 25,100,000 بیشتر

پراید 141 EX

1392 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر

پراید 141 EX

1391 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید 141 EX

1390 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1388 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

پراید 141 SX

1388 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پراید 141 SX

1389 27/6 میلیون 27,600,000 بیشتر

پراید 141 SL

1389 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1389 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید 141 SX

1390 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید 141 SL

1390 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید 141 SX

1391 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید 141 SX

1392 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید 141 SL

1391 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 141 SE

1394 34/7 میلیون 34,700,000 بیشتر

پراید 141 SE

1392 31/3 میلیون 31,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.