پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،141،SE

1393 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1382 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1383 22/1 میلیون 22,100,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1384 22/7 میلیون 22,700,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1385 23/4 میلیون 23,400,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1386 24/2 میلیون 24,200,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1387 24/9 میلیون 24,900,000 جزئیات

پراید،141،EX

1392 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات

پراید،141،EX

1391 28/4 میلیون 28,400,000 جزئیات

پراید،141،EX

1390 27/8 میلیون 27,800,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1388 25/7 میلیون 25,700,000 جزئیات

پراید،141،SX

1388 26/2 میلیون 26,200,000 جزئیات

پراید،141،SX

1389 26/8 میلیون 26,800,000 جزئیات

پراید،141،SL

1389 26/3 میلیون 26,300,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1389 26/2 میلیون 26,200,000 جزئیات

پراید،141،SX

1390 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات

پراید،141،SL

1390 26/8 میلیون 26,800,000 جزئیات

پراید،141،SX

1391 27/9 میلیون 27,900,000 جزئیات

پراید،141،SX

1392 28/8 میلیون 28,800,000 جزئیات

پراید،141،SL

1391 27/4 میلیون 27,400,000 جزئیات

پراید،141،SE

1394 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات

پراید،141،SE

1392 29/8 میلیون 29,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141