پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،141،ساده

1386 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1389 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید،141،SE

1393 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1382 19/3 میلیون 19,300,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1383 21/9 میلیون 21,900,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1384 22/6 میلیون 22,600,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1385 23/3 میلیون 23,300,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1386 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1387 24/8 میلیون 24,800,000 بیشتر

پراید،141،EX

1392 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید،141،EX

1391 29/1 میلیون 29,100,000 بیشتر

پراید،141،EX

1390 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1388 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید،141،SX

1388 26/1 میلیون 26,100,000 بیشتر

پراید،141،SX

1389 26/9 میلیون 26,900,000 بیشتر

پراید،141،SL

1389 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1389 26/3 میلیون 26,300,000 بیشتر

پراید،141،SX

1390 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پراید،141،SL

1390 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

پراید،141،SX

1391 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید،141،SX

1392 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید،141،SL

1391 28/1 میلیون 28,100,000 بیشتر

پراید،141،SE

1394 33/6 میلیون 33,600,000 بیشتر

پراید،141،SE

1392 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141