پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1390 190 هزارکیلومتر 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1393 118/2 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1382 338/2 هزارکیلومتر 17/7 میلیون 17,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 318/2 هزارکیلومتر 21/2 میلیون 21,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 298/2 هزارکیلومتر 23/1 میلیون 23,100,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 278/2 هزارکیلومتر 25/1 میلیون 25,100,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 258/2 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 238/2 هزارکیلومتر 28/7 میلیون 28,700,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1392 138/2 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1391 158/2 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 141 EX

پراید،141،EX

1390 178/2 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1388 218/2 هزارکیلومتر 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1388 218/2 هزارکیلومتر 30/8 میلیون 30,800,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1389 198/2 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1389 198/2 هزارکیلومتر 31/6 میلیون 31,600,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1389 198/2 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1390 178/2 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1390 178/2 هزارکیلومتر 32/6 میلیون 32,600,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1391 158/2 هزارکیلومتر 34/1 میلیون 34,100,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1392 138/2 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید 141 SL

پراید،141،SL

1391 158/2 هزارکیلومتر 33/6 میلیون 33,600,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1394 98/2 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1392 138/2 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141