پراید 141 صفر ، پراید 141 کارکرده ، پراید 141 95 ، پراید 141 مدل ، پراید 141 دست دوم ، پراید 141 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،141،ساده

1385 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1387 16 میلیون 16,000,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1386 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1389 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید،141،SE

1393 31/9 میلیون 31,900,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1382 19/1 میلیون 19,100,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1383 21/8 میلیون 21,800,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1384 22/4 میلیون 22,400,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1385 23/1 میلیون 23,100,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1386 23/9 میلیون 23,900,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1387 24/6 میلیون 24,600,000 بیشتر

پراید،141،EX

1392 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید،141،EX

1391 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

پراید،141،EX

1390 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1388 25/4 میلیون 25,400,000 بیشتر

پراید،141،SX

1388 25/9 میلیون 25,900,000 بیشتر

پراید،141،SX

1389 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید،141،SL

1389 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1389 26/1 میلیون 26,100,000 بیشتر

پراید،141،SX

1390 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید،141،SL

1390 27/1 میلیون 27,100,000 بیشتر

پراید،141،SX

1391 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید،141،SX

1392 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید،141،SL

1391 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید،141،SE

1394 33/4 میلیون 33,400,000 بیشتر

پراید،141،SE

1392 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید 141