پراید هاچ بک صفر ، پراید هاچ بک کارکرده ، پراید هاچ بک 95 ، پراید هاچ بک مدل ، پراید هاچ بک دست دوم ، پراید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،هاچ بک

1388 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1385 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1386 28/7 میلیون 28,700,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1387 29/9 میلیون 29,900,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1388 31/1 میلیون 31,100,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1389 32/4 میلیون 32,400,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1380 19/1 میلیون 19,100,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1381 20/3 میلیون 20,300,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1382 21/4 میلیون 21,400,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1383 24/6 میلیون 24,600,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1384 25/9 میلیون 25,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک