پراید هاچ بک صفر ، پراید هاچ بک کارکرده ، پراید هاچ بک 95 ، پراید هاچ بک مدل ، پراید هاچ بک دست دوم ، پراید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 278/2 هزارکیلومتر 27/2 میلیون 27,200,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 258/2 هزارکیلومتر 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 238/2 هزارکیلومتر 31/2 میلیون 31,200,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 218/2 هزارکیلومتر 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 198/2 هزارکیلومتر 34/2 میلیون 34,200,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1380 378/2 هزارکیلومتر 16/8 میلیون 16,800,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1381 358/2 هزارکیلومتر 18/1 میلیون 18,100,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 338/2 هزارکیلومتر 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1383 318/2 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1384 298/2 هزارکیلومتر 25/1 میلیون 25,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک