پراید هاچ بک صفر ، پراید هاچ بک کارکرده ، پراید هاچ بک 95 ، پراید هاچ بک مدل ، پراید هاچ بک دست دوم ، پراید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 155 هزارکیلومتر 26 میلیون 26,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 155 هزارکیلومتر 29 میلیون 29,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 200 هزارکیلومتر 15/5 میلیون 15,500,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 278/2 هزارکیلومتر 27/9 میلیون 27,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 258/2 هزارکیلومتر 30/1 میلیون 30,100,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 238/2 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 218/2 هزارکیلومتر 33/7 میلیون 33,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 198/2 هزارکیلومتر 35/1 میلیون 35,100,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1380 378/2 هزارکیلومتر 17/3 میلیون 17,300,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1381 358/2 هزارکیلومتر 18/6 میلیون 18,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 338/2 هزارکیلومتر 20 میلیون 20,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1383 318/2 هزارکیلومتر 23/6 میلیون 23,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1384 298/2 هزارکیلومتر 25/7 میلیون 25,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک