پراید هاچ بک صفر ، پراید هاچ بک کارکرده ، پراید هاچ بک مدل ، پراید هاچ بک دست دوم به روز ، پراید هاچ بک نو اقساطی قیمت خودرو پراید هاچ بک

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 290 هزارکیلومتر 24 میلیون 24,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 239 هزارکیلومتر 25/4 میلیون 25,400,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 259 هزارکیلومتر 24 میلیون 24,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 259 هزارکیلومتر 24 میلیون 24,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 259 هزارکیلومتر 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 199 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1383 319 هزارکیلومتر 26/2 میلیون 26,200,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 259 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 339 هزارکیلومتر 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 259 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 259 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 279 هزارکیلومتر 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 259 هزارکیلومتر 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 239 هزارکیلومتر 38/2 میلیون 38,200,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 219 هزارکیلومتر 40/2 میلیون 40,200,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 199 هزارکیلومتر 41/9 میلیون 41,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1380 379 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1381 359 هزارکیلومتر 22/6 میلیون 22,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 339 هزارکیلومتر 24/3 میلیون 24,300,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1383 319 هزارکیلومتر 28/3 میلیون 28,300,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1384 299 هزارکیلومتر 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک