پراید هاچ بک صفر ، پراید هاچ بک کارکرده ، پراید هاچ بک 95 ، پراید هاچ بک مدل ، پراید هاچ بک دست دوم ، پراید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،هاچ بک

1384 24/1 میلیون 24,100,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1385 25/6 میلیون 25,600,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1386 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1387 27/2 میلیون 27,200,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1388 28/1 میلیون 28,100,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1389 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1380 20/1 میلیون 20,100,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1381 20/7 میلیون 20,700,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1382 21/4 میلیون 21,400,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1383 24/1 میلیون 24,100,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1384 24/9 میلیون 24,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک