پراید هاچ بک صفر ، پراید هاچ بک کارکرده ، پراید هاچ بک 95 ، پراید هاچ بک مدل ، پراید هاچ بک دست دوم ، پراید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،هاچ بک

1380 20/2 میلیون 20,200,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1386 26 میلیون 26,000,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1381 20/3 میلیون 20,300,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1387 26/7 میلیون 26,700,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1385 24/6 میلیون 24,600,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1386 25/9 میلیون 25,900,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1387 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1388 28/1 میلیون 28,100,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1389 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1380 17 میلیون 17,000,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1381 18/1 میلیون 18,100,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1382 19/1 میلیون 19,100,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1383 22/2 میلیون 22,200,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1384 23/4 میلیون 23,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید هاچ بک