Loading

پراید صبا ، پراید صبا صفر و کارکرده ، پراید صبا مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید صبا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 230 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 500 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 180 هزارکیلومتر 32/6 میلیون 32,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 129 هزارکیلومتر 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 281 هزارکیلومتر 30/6 میلیون 30,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 241 هزارکیلومتر 35/1 میلیون 35,100,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 221 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 261 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 201 هزارکیلومتر 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1380 381 هزارکیلومتر 19/1 میلیون 19,100,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 361 هزارکیلومتر 20/6 میلیون 20,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 341 هزارکیلومتر 22/1 میلیون 22,100,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 321 هزارکیلومتر 25/9 میلیون 25,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 301 هزارکیلومتر 28/2 میلیون 28,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا

ارتباط باکارشناس