پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1386 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید صبا

1385 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

پراید صبا

1387 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

پراید صبا

1388 26/1 میلیون 26,100,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/6 میلیون 24,600,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/9 میلیون 26,900,000 بیشتر

پراید صبا

1380 18/6 میلیون 18,600,000 بیشتر

پراید صبا

1381 19/1 میلیون 19,100,000 بیشتر

پراید صبا

1382 19/7 میلیون 19,700,000 بیشتر

پراید صبا

1383 22/4 میلیون 22,400,000 بیشتر

پراید صبا

1384 23/1 میلیون 23,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.