پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،صبا

1385 23/5 میلیون 23,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1386 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1385 18/5 میلیون 18,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1382 17 میلیون 17,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1385 23/6 میلیون 23,600,000 بیشتر

پراید،صبا

1387 25/1 میلیون 25,100,000 بیشتر

پراید،صبا

1388 25/9 میلیون 25,900,000 بیشتر

پراید،صبا

1386 24/4 میلیون 24,400,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید،صبا

1380 18/4 میلیون 18,400,000 بیشتر

پراید،صبا

1381 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1382 19/6 میلیون 19,600,000 بیشتر

پراید،صبا

1383 22/2 میلیون 22,200,000 بیشتر

پراید،صبا

1384 22/9 میلیون 22,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا