پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 300 هزارکیلومتر 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 224 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 150 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 300 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 205 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 280 هزارکیلومتر 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 230 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 350 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 200 هزارکیلومتر 14/5 میلیون 14,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 200 هزارکیلومتر 13/5 میلیون 13,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 300 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 258/2 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1380 378/2 هزارکیلومتر 15/7 میلیون 15,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 358/2 هزارکیلومتر 16/9 میلیون 16,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 338/2 هزارکیلومتر 18/2 میلیون 18,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 318/2 هزارکیلومتر 21/7 میلیون 21,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 298/2 هزارکیلومتر 23/6 میلیون 23,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا