پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،صبا

1384 25/7 میلیون 25,700,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 20 میلیون 20,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 20 میلیون 20,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 25/8 میلیون 25,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1381 10 میلیون 10,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 23 میلیون 23,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 18 میلیون 18,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 16 میلیون 16,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 21/8 میلیون 21,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1381 14 میلیون 14,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 18/8 میلیون 18,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 20 میلیون 20,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 20 میلیون 20,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 28/4 میلیون 28,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 23/3 میلیون 23,300,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 23/8 میلیون 23,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 24/8 میلیون 24,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1388 29/8 میلیون 29,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 26/3 میلیون 26,300,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 16/8 میلیون 16,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1381 17/8 میلیون 17,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1382 18/8 میلیون 18,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 21/9 میلیون 21,900,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 23/3 میلیون 23,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا