پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،صبا

1385 22/7 میلیون 22,700,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 25/7 میلیون 25,700,000 جزئیات

پراید،صبا

1388 27/4 میلیون 27,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 24/2 میلیون 24,200,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 29/1 میلیون 29,100,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 15/2 میلیون 15,200,000 جزئیات

پراید،صبا

1381 16/2 میلیون 16,200,000 جزئیات

پراید،صبا

1382 17/1 میلیون 17,100,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 20/1 میلیون 20,100,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 21/4 میلیون 21,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا