پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم به روز ، پراید صبا نو اقساطی قیمت خودرو پراید صبا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 230 هزارکیلومتر 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 245 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 350 هزارکیلومتر 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 250 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 194 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 250 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 38000 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 350 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 3000 هزارکیلومتر 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 160 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 250 هزارکیلومتر 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 150 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 280 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 413 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 330 هزارکیلومتر 20 میلیون 20,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 150 هزارکیلومتر 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 140 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 265 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 230 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 170 هزارکیلومتر 32/7 میلیون 32,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 182 هزارکیلومتر 36/7 میلیون 36,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 243 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 359 هزارکیلومتر 14/8 میلیون 14,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 299 هزارکیلومتر 27/7 میلیون 27,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 359 هزارکیلومتر 20/3 میلیون 20,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 199 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 319 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 219 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 219 هزارکیلومتر 39 میلیون 39,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 219 هزارکیلومتر 35/4 میلیون 35,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 219 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 219 هزارکیلومتر 24 میلیون 24,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 199 هزارکیلومتر 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 279 هزارکیلومتر 29 میلیون 29,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 279 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 279 هزارکیلومتر 29 میلیون 29,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 239 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 239 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 199 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 24/2 میلیون 24,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 199 هزارکیلومتر 43 میلیون 43,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 299 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 239 هزارکیلومتر 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 219 هزارکیلومتر 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 199 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 259 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 279 هزارکیلومتر 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا