پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 258/2 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 318/2 هزارکیلومتر 20/5 میلیون 20,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 25/2 میلیون 25,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 298/2 هزارکیلومتر 14 میلیون 14,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 358/2 هزارکیلومتر 11/5 میلیون 11,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 22/7 میلیون 22,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 18 میلیون 18,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 298/2 هزارکیلومتر 22/6 میلیون 22,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 338/2 هزارکیلومتر 18/5 میلیون 18,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 27/8 میلیون 27,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 24/8 میلیون 24,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 30/3 میلیون 30,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 338/2 هزارکیلومتر 14/2 میلیون 14,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 258/2 هزارکیلومتر 26 میلیون 26,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 338/2 هزارکیلومتر 16/5 میلیون 16,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 318/2 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 298/2 هزارکیلومتر 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 258/2 هزارکیلومتر 25/4 میلیون 25,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 298/2 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 26/2 میلیون 26,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 258/2 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1380 378/2 هزارکیلومتر 15/7 میلیون 15,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 358/2 هزارکیلومتر 16/9 میلیون 16,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 338/2 هزارکیلومتر 18/2 میلیون 18,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 318/2 هزارکیلومتر 21/7 میلیون 21,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 298/2 هزارکیلومتر 23/6 میلیون 23,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا