پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم به روز ، پراید صبا نو اقساطی قیمت خودرو پراید صبا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 210 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 230 هزارکیلومتر 29 میلیون 29,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 350 هزارکیلومتر 26/4 میلیون 26,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 400 هزارکیلومتر 16 میلیون 16,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 200 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 200 هزارکیلومتر 28/7 میلیون 28,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 400 هزارکیلومتر 19/5 میلیون 19,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 240 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 350 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 350 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 400 هزارکیلومتر 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 220 هزارکیلومتر 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 300 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 370 هزارکیلومتر 19 میلیون 19,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 170 هزارکیلومتر 20/5 میلیون 20,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 300 هزارکیلومتر 28/3 میلیون 28,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 310 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 290 هزارکیلومتر 26 میلیون 26,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 128 هزارکیلومتر 23/5 میلیون 23,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 225 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 240 هزارکیلومتر 13/5 میلیون 13,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 240 هزارکیلومتر 26 میلیون 26,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 300 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 273 هزارکیلومتر 16/6 میلیون 16,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 350 هزارکیلومتر 19/5 میلیون 19,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 350 هزارکیلومتر 19 میلیون 19,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 163/4 هزارکیلومتر 25/9 میلیون 25,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 300 هزارکیلومتر 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 250 هزارکیلومتر 16/5 میلیون 16,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 800 هزارکیلومتر 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 50 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 300 هزارکیلومتر 22/6 میلیون 22,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 320 هزارکیلومتر 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 350 هزارکیلومتر 24/5 میلیون 24,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 258 هزارکیلومتر 19 میلیون 19,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 480 هزارکیلومتر 16 میلیون 16,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 300 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 300 هزارکیلومتر 25/3 میلیون 25,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 480 هزارکیلومتر 19/5 میلیون 19,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 500 هزارکیلومتر 17 میلیون 17,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 297 هزارکیلومتر 23/5 میلیون 23,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 190 هزارکیلومتر 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 138 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 186 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 150 هزارکیلومتر 30/3 میلیون 30,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 112 هزارکیلومتر 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 300 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 265/5 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 300 هزارکیلومتر 22/8 میلیون 22,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 90 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 250 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 300 هزارکیلومتر 16/5 میلیون 16,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 22000 هزارکیلومتر 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 275 هزارکیلومتر 20 میلیون 20,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 130 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 375 هزارکیلومتر 28/8 میلیون 28,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 190 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 260 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 230 هزارکیلومتر 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 440 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا