پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،صبا

1380 14/5 میلیون 14,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 22/8 میلیون 22,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 12 میلیون 12,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 20/5 میلیون 20,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 22 میلیون 22,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 15 میلیون 15,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 24/1 میلیون 24,100,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پراید،صبا

1388 26/4 میلیون 26,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 24/8 میلیون 24,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 26/9 میلیون 26,900,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 18/8 میلیون 18,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1381 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1382 20 میلیون 20,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 22/6 میلیون 22,600,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 23/3 میلیون 23,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا