پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1388 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید صبا

1382 13/3 میلیون 13,300,000 بیشتر

پراید صبا

1387 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

پراید صبا

1380 17/3 میلیون 17,300,000 بیشتر

پراید صبا

1389 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید صبا

1384 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید صبا

1384 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید صبا

1383 20/85 میلیون 20,850,000 بیشتر

پراید صبا

1381 18/3 میلیون 18,300,000 بیشتر

پراید صبا

1387 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 19/8 میلیون 19,800,000 بیشتر

پراید صبا

1386 23/5 میلیون 23,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

پراید صبا

1388 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید صبا

1386 19/5 میلیون 19,500,000 بیشتر

پراید صبا

1382 11/2 میلیون 11,200,000 بیشتر

پراید صبا

1385 17 میلیون 17,000,000 بیشتر

پراید صبا

1385 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید صبا

1384 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید صبا

1385 24/2 میلیون 24,200,000 بیشتر

پراید صبا

1388 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید صبا

1380 14 میلیون 14,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید صبا

1382 18 میلیون 18,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پراید صبا

1386 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 24/4 میلیون 24,400,000 بیشتر

پراید صبا

1385 23/9 میلیون 23,900,000 بیشتر

پراید صبا

1387 25/4 میلیون 25,400,000 بیشتر

پراید صبا

1388 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/6 میلیون 24,600,000 بیشتر

پراید صبا

1389 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید صبا

1380 18/6 میلیون 18,600,000 بیشتر

پراید صبا

1381 19/2 میلیون 19,200,000 بیشتر

پراید صبا

1382 19/8 میلیون 19,800,000 بیشتر

پراید صبا

1383 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید صبا

1384 23/2 میلیون 23,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.