پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 300 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 265/5 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 300 هزارکیلومتر 22/8 میلیون 22,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 90 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 250 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 300 هزارکیلومتر 16/5 میلیون 16,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 22000 هزارکیلومتر 31/8 میلیون 31,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 275 هزارکیلومتر 20 میلیون 20,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 130 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 375 هزارکیلومتر 28/8 میلیون 28,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 190 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 260 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 230 هزارکیلومتر 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 440 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 280 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 300 هزارکیلومتر 15/4 میلیون 15,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 220 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 560 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 205 هزارکیلومتر 15 میلیون 15,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 300 هزارکیلومتر 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 224 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 150 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 300 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 205 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 280 هزارکیلومتر 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 230 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 350 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 200 هزارکیلومتر 14/5 میلیون 14,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 200 هزارکیلومتر 13/5 میلیون 13,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 300 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 26/4 میلیون 26,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 258/2 هزارکیلومتر 28/3 میلیون 28,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 33/1 میلیون 33,100,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1380 378/2 هزارکیلومتر 16/2 میلیون 16,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 358/2 هزارکیلومتر 17/4 میلیون 17,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 338/2 هزارکیلومتر 18/7 میلیون 18,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 318/2 هزارکیلومتر 22/3 میلیون 22,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 298/2 هزارکیلومتر 24/2 میلیون 24,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا