پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1389 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پراید صبا

1386 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 24/4 میلیون 24,400,000 بیشتر

پراید صبا

1385 24/2 میلیون 24,200,000 بیشتر

پراید صبا

1387 25/7 میلیون 25,700,000 بیشتر

پراید صبا

1388 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید صبا

1386 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پراید صبا

1380 20/8 میلیون 20,800,000 بیشتر

پراید صبا

1381 21/4 میلیون 21,400,000 بیشتر

پراید صبا

1382 22/1 میلیون 22,100,000 بیشتر

پراید صبا

1383 22/8 میلیون 22,800,000 بیشتر

پراید صبا

1384 23/5 میلیون 23,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.