پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،صبا

1387 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1380 11 میلیون 11,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1388 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1387 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1387 12 میلیون 12,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1384 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1384 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1385 20/7 میلیون 20,700,000 بیشتر

پراید،صبا

1385 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1384 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پراید،صبا

1383 14/5 میلیون 14,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1387 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1386 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1384 18/5 میلیون 18,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 18 میلیون 18,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1383 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1385 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1384 18 میلیون 18,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1383 17/3 میلیون 17,300,000 بیشتر

پراید،صبا

1383 16/5 میلیون 16,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1384 17 میلیون 17,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1388 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1385 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

پراید،صبا

1387 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

پراید،صبا

1388 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1386 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پراید،صبا

1380 18/5 میلیون 18,500,000 بیشتر

پراید،صبا

1381 19/1 میلیون 19,100,000 بیشتر

پراید،صبا

1382 19/7 میلیون 19,700,000 بیشتر

پراید،صبا

1383 22/3 میلیون 22,300,000 بیشتر

پراید،صبا

1384 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا