پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1388 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید صبا

1384 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید صبا

1385 24/2 میلیون 24,200,000 بیشتر

پراید صبا

1388 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید صبا

1380 14 میلیون 14,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید صبا

1382 18 میلیون 18,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 27/4 میلیون 27,400,000 بیشتر

پراید صبا

1386 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 24/4 میلیون 24,400,000 بیشتر

پراید صبا

1385 25/9 میلیون 25,900,000 بیشتر

پراید صبا

1387 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید صبا

1386 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید صبا

1389 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید صبا

1380 20/2 میلیون 20,200,000 بیشتر

پراید صبا

1381 20/9 میلیون 20,900,000 بیشتر

پراید صبا

1382 21/6 میلیون 21,600,000 بیشتر

پراید صبا

1383 24/4 میلیون 24,400,000 بیشتر

پراید صبا

1384 25/1 میلیون 25,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.