پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 280 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 400 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 20 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 380 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 400 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 215 20/5 میلیون 20,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 300 هزارکیلومتر 25/2 میلیون 25,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 500 هزارکیلومتر 14 میلیون 14,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 500 هزارکیلومتر 11/5 میلیون 11,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 100 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 233 هزارکیلومتر 22/7 میلیون 22,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 233 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 240 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 240 هزارکیلومتر 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 190 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 500 هزارکیلومتر 18 میلیون 18,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 23600 هزارکیلومتر 22/6 میلیون 22,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 170 هزارکیلومتر 18/5 میلیون 18,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 140 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 47 هزارکیلومتر 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 200 هزارکیلومتر 27/8 میلیون 27,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 170 هزارکیلومتر 24/8 میلیون 24,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 130 هزارکیلومتر 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 400 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 90 هزارکیلومتر 30/3 میلیون 30,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 280 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 90 هزارکیلومتر 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 240 هزارکیلومتر 30/2 میلیون 30,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 280 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 120 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 300 هزارکیلومتر 14/2 میلیون 14,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 280 هزارکیلومتر 26 میلیون 26,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 200 هزارکیلومتر 16/5 میلیون 16,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 190 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 180 هزارکیلومتر 22/5 میلیون 22,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 130 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 121/221 هزارکیلومتر 25/4 میلیون 25,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 178 هزارکیلومتر 32 میلیون 32,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 260 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 400 هزارکیلومتر 26/2 میلیون 26,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 276/6 هزارکیلومتر 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 236/6 هزارکیلومتر 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 216/6 هزارکیلومتر 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 256/6 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 196/6 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1380 376/6 هزارکیلومتر 15/7 میلیون 15,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 356/6 هزارکیلومتر 16/9 میلیون 16,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 336/6 هزارکیلومتر 18/2 میلیون 18,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 316/6 هزارکیلومتر 21/7 میلیون 21,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 296/6 هزارکیلومتر 23/6 میلیون 23,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا