پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1385 23/7 میلیون 23,700,000 بیشتر

پراید صبا

1387 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

پراید صبا

1388 25/9 میلیون 25,900,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/4 میلیون 24,400,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پراید صبا

1380 20/3 میلیون 20,300,000 بیشتر

پراید صبا

1381 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید صبا

1382 21/6 میلیون 21,600,000 بیشتر

پراید صبا

1383 22/3 میلیون 22,300,000 بیشتر

پراید صبا

1384 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.