پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،صبا

1382 19/5 میلیون 19,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 22 میلیون 22,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 24/4 میلیون 24,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 18 میلیون 18,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1388 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1388 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 25/7 میلیون 25,700,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1388 29/2 میلیون 29,200,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 26/9 میلیون 26,900,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 30/4 میلیون 30,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 17/8 میلیون 17,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1381 18/9 میلیون 18,900,000 جزئیات

پراید،صبا

1382 19/9 میلیون 19,900,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 23/1 میلیون 23,100,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 24/3 میلیون 24,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید صبا