پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1385 23/9 میلیون 23,900,000 بیشتر

پراید صبا

1387 25/4 میلیون 25,400,000 بیشتر

پراید صبا

1388 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/7 میلیون 24,700,000 بیشتر

پراید صبا

1389 27/1 میلیون 27,100,000 بیشتر

پراید صبا

1380 20/6 میلیون 20,600,000 بیشتر

پراید صبا

1381 21/2 میلیون 21,200,000 بیشتر

پراید صبا

1382 21/8 میلیون 21,800,000 بیشتر

پراید صبا

1383 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید صبا

1384 23/2 میلیون 23,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.