پراید صبا صفر ، پراید صبا کارکرده ، پراید صبا 95 ، پراید صبا مدل ، پراید صبا دست دوم ، پراید صبا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1382 14 میلیون 14,000,000 بیشتر

پراید صبا

1383 17 میلیون 17,000,000 بیشتر

پراید صبا

1385 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

پراید صبا

1384 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/2 میلیون 24,200,000 بیشتر

پراید صبا

1387 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/8 میلیون 24,800,000 بیشتر

پراید صبا

1384 17/7 میلیون 17,700,000 بیشتر

پراید صبا

1386 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید صبا

1385 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/8 میلیون 26,800,000 بیشتر

پراید صبا

1385 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

پراید صبا

1383 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 18/9 میلیون 18,900,000 بیشتر

پراید صبا

1384 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید صبا

1384 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1384 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید صبا

1383 23/5 میلیون 23,500,000 بیشتر

پراید صبا

1387 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید صبا

1387 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید صبا

1385 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید صبا

1387 27/1 میلیون 27,100,000 بیشتر

پراید صبا

1388 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید صبا

1386 26/3 میلیون 26,300,000 بیشتر

پراید صبا

1389 28/9 میلیون 28,900,000 بیشتر

پراید صبا

1380 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید صبا

1381 20/7 میلیون 20,700,000 بیشتر

پراید صبا

1382 21/3 میلیون 21,300,000 بیشتر

پراید صبا

1383 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید صبا

1384 24/7 میلیون 24,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.