پراید صفر ، پراید کارکرده ، پراید 95 ، پراید مدل ، پراید دست دوم ، پراید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1388 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 34/3 میلیون 34,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید 132 SL

1390 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 34/3 میلیون 34,300,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

پراید 111 SE

1392 34/6 میلیون 34,600,000 بیشتر

پراید صبا

1382 13/3 میلیون 13,300,000 بیشتر

پراید صبا

1387 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1395 33/8 میلیون 33,800,000 بیشتر

پراید هاچ بک

1380 18/8 میلیون 18,800,000 بیشتر

پراید صبا

1380 17/3 میلیون 17,300,000 بیشتر

پراید 151 SE

1396 36/1 میلیون 36,100,000 بیشتر

پراید 141 EX

1392 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید 132 SL

1391 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید 111 SE

1394 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 42/5 میلیون 42,500,000 بیشتر

پراید 111 EX

1389 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 37/5 میلیون 37,500,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 27/8 میلیون 27,800,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 35/5 میلیون 35,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

پراید صبا

1384 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید 111 SX

1390 15/3 میلیون 15,300,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1385 18/6 میلیون 18,600,000 بیشتر

پراید 111 SE

1395 41/5 میلیون 41,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 36/3 میلیون 36,300,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 25/4 میلیون 25,400,000 بیشتر

پراید 132 EX

1389 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1398 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 34/8 میلیون 34,800,000 بیشتر

پراید هاچ بک

1388 24/1 میلیون 24,100,000 بیشتر

پراید صبا

1384 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید 111 SE

1393 34/8 میلیون 34,800,000 بیشتر

پراید صبا

1383 20/85 میلیون 20,850,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 40/5 میلیون 40,500,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1386 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید هاچ بک

1381 19/7 میلیون 19,700,000 بیشتر

پراید صبا

1381 18/3 میلیون 18,300,000 بیشتر

پراید 151 TL

1393 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر

پراید 141 EX

1391 28 میلیون 28,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1389 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پراید 111 SE

1395 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید صبا

1388 19/8 میلیون 19,800,000 بیشتر

پراید 132 SX

1388 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید