پراید صفر ، پراید کارکرده ، پراید 95 ، پراید مدل ، پراید دست دوم ، پراید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،131،SE

1393 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،111،SE

1395 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،131،SE

1394 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

پراید،131،SE

1396 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات

پراید،131،EX

1392 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 25/4 میلیون 25,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،131،SE

1395 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،131،SL

1390 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 15 میلیون 15,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات

پراید،131،SE

1396 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات

پراید،131،SE

1392 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،131،SE

1395 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 28/7 میلیون 28,700,000 جزئیات

پراید،131،SX

1393 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات

پراید،151،TL

1394 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1385 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 24/1 میلیون 24,100,000 جزئیات

پراید،151،LE

1393 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،141،SE

1393 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1396 38/7 میلیون 38,700,000 جزئیات

پراید،111،SE

1391 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات

پراید،151،SE

1398 42/6 میلیون 42,600,000 جزئیات

پراید،132،SE

1398 43/8 میلیون 43,800,000 جزئیات

پراید،131،SE

1398 41 میلیون 41,000,000 جزئیات

پراید،111،SE

1398 46/3 میلیون 46,300,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1386 26/4 میلیون 26,400,000 جزئیات

پراید،132،SX

1389 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات

پراید،131،SE

1396 36/2 میلیون 36,200,000 جزئیات

پراید،111،EX

1391 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1387 27/2 میلیون 27,200,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پراید،151،SL

1394 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1382 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات

پراید،132،SX

1390 29/9 میلیون 29,900,000 جزئیات

پراید،131،SL

1390 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پراید،111،SE

1392 34/3 میلیون 34,300,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1388 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1388 26/4 میلیون 26,400,000 جزئیات

پراید،151،SE

1394 34/3 میلیون 34,300,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1383 22/1 میلیون 22,100,000 جزئیات

پراید،132،SX

1391 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات

پراید،131،SL

1391 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،111،EX

1392 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 24/8 میلیون 24,800,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1389 28/9 میلیون 28,900,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 26/9 میلیون 26,900,000 جزئیات

پراید،151،LE

1394 33 میلیون 33,000,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1384 22/7 میلیون 22,700,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 28/8 میلیون 28,800,000 جزئیات

پراید،131،EX

1391 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

پراید،111،SE

1394 37/3 میلیون 37,300,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1380 20/1 میلیون 20,100,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 18/8 میلیون 18,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید