پراید صفر ، پراید کارکرده ، پراید 95 ، پراید مدل ، پراید دست دوم ، پراید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 300 هزارکیلومتر 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1384 157 هزارکیلومتر 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 206 هزارکیلومتر 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 176 هزارکیلومتر 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 280 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 30 هزارکیلومتر 46/5 میلیون 46,500,000 جزئیات
پراید 111 SX

پراید،111،SX

1389 133 هزارکیلومتر 31/6 میلیون 31,600,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1395 40 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 85 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 400 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 20 هزارکیلومتر 30 میلیون 30,000,000 جزئیات
پراید 111 SX

پراید،111،SX

1390 155 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 400 هزارکیلومتر 20 میلیون 20,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 210 هزارکیلومتر 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 110 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 12 هزارکیلومتر 48/8 میلیون 48,800,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 164 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 380 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید 111 EX

پراید،111،EX

1389 180 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1395 210 هزارکیلومتر 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 400 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 147 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 75 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 215 20/5 میلیون 20,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 65 هزارکیلومتر 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 65 هزارکیلومتر 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 300 هزارکیلومتر 25/2 میلیون 25,200,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1392 150 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 500 هزارکیلومتر 14 میلیون 14,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 500 هزارکیلومتر 11/5 میلیون 11,500,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1396 106 هزارکیلومتر 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 100 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 260 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 207 هزارکیلومتر 27/1 میلیون 27,100,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 125 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 233 هزارکیلومتر 22/7 میلیون 22,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 233 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1387 123 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1394 150 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 240 هزارکیلومتر 28 میلیون 28,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 241 هزارکیلومتر 28/4 میلیون 28,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 62 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 111 SX

پراید،111،SX

1389 256 هزارکیلومتر 31 میلیون 31,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 36 هزارکیلومتر 44/2 میلیون 44,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 240 هزارکیلومتر 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات
پراید 111 SX

پراید،111،SX

1389 155 هزارکیلومتر 34/8 میلیون 34,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 367 هزارکیلومتر 22/4 میلیون 22,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 190 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 300 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 220 هزارکیلومتر 33/2 میلیون 33,200,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 18 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 16 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1392 183 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 16 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1395 82 هزارکیلومتر 46 میلیون 46,000,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 268 هزارکیلومتر 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 500 هزارکیلومتر 18 میلیون 18,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 193 هزارکیلومتر 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 23600 هزارکیلومتر 22/6 میلیون 22,600,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1396 98 هزارکیلومتر 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید