قیمت پراید

، صفر و کارکرده ،Pride ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،پراید محصولات سایپا

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید 131 SE مدل 1399

پراید،131،SE

99 105/5 میلیون 105,500,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1399

پراید،111،SE

99 126 میلیون 126,000,000 جزئیات
پراید 151 SE مدل 1398

پراید،151،SE

98 36 هزارکیلومتر 103/4 میلیون 103,400,000 جزئیات
پراید 132 SE مدل 1398

پراید،132،SE

98 36 هزارکیلومتر 101/6 میلیون 101,600,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1398

پراید،131،SE

98 36 هزارکیلومتر 95/6 میلیون 95,600,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1398

پراید،111،SE

98 36 هزارکیلومتر 112/4 میلیون 112,400,000 جزئیات
پراید 132 SX مدل 1388

پراید،132،SX

88 236 هزارکیلومتر 56/9 میلیون 56,900,000 جزئیات
پراید 131 SX مدل 1393

پراید،131،SX

93 136 هزارکیلومتر 71/4 میلیون 71,400,000 جزئیات
پراید 151 TL مدل 1394

پراید،151،TL

94 116 هزارکیلومتر 84/7 میلیون 84,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1385

پراید،هاچ بک

85 296 هزارکیلومتر 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1385

پراید،صبا

85 296 هزارکیلومتر 50/3 میلیون 50,300,000 جزئیات
پراید 151 LE مدل 1393

پراید،151،LE

93 136 هزارکیلومتر 80/9 میلیون 80,900,000 جزئیات
پراید 141 SE مدل 1393

پراید،141،SE

93 136 هزارکیلومتر 73/6 میلیون 73,600,000 جزئیات
پراید 132 SE مدل 1396

پراید،132،SE

96 76 هزارکیلومتر 89/8 میلیون 89,800,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1391

پراید،111،SE

91 176 هزارکیلومتر 76/8 میلیون 76,800,000 جزئیات
پراید 151 SE مدل 1399

پراید،151،SE

99 114 میلیون 114,000,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1399

پراید،131،SE

99 16 هزارکیلومتر 101/7 میلیون 101,700,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1399

پراید،111،SE

99 16 هزارکیلومتر 120/9 میلیون 120,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1386

پراید،هاچ بک

86 276 هزارکیلومتر 58/9 میلیون 58,900,000 جزئیات
پراید 132 SX مدل 1389

پراید،132،SX

89 216 هزارکیلومتر 59/9 میلیون 59,900,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1396

پراید،131،SE

96 76 هزارکیلومتر 85/8 میلیون 85,800,000 جزئیات
پراید 111 EX مدل 1391

پراید،111،EX

91 176 هزارکیلومتر 75/3 میلیون 75,300,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1387

پراید،هاچ بک

87 256 هزارکیلومتر 62/7 میلیون 62,700,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1387

پراید،صبا

87 256 هزارکیلومتر 57 میلیون 57,000,000 جزئیات
پراید 151 SL مدل 1394

پراید،151،SL

94 116 هزارکیلومتر 83/7 میلیون 83,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1382

پراید،141،ساده

82 356 هزارکیلومتر 39/3 میلیون 39,300,000 جزئیات
پراید 132 SX مدل 1390

پراید،132،SX

90 196 هزارکیلومتر 63 میلیون 63,000,000 جزئیات
پراید 131 SL مدل 1390

پراید،131،SL

90 196 هزارکیلومتر 61/6 میلیون 61,600,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1392

پراید،111،SE

92 156 هزارکیلومتر 80 میلیون 80,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1388

پراید،هاچ بک

88 236 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1388

پراید،صبا

88 236 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
پراید 151 SE مدل 1394

پراید،151،SE

94 116 هزارکیلومتر 85/5 میلیون 85,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1383

پراید،141،ساده

83 336 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 132 SX مدل 1391

پراید،132،SX

91 176 هزارکیلومتر 66/3 میلیون 66,300,000 جزئیات
پراید 131 SL مدل 1391

پراید،131،SL

91 176 هزارکیلومتر 64/1 میلیون 64,100,000 جزئیات
پراید 111 EX مدل 1392

پراید،111،EX

92 156 هزارکیلومتر 78/4 میلیون 78,400,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1386

پراید،صبا

86 276 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1389

پراید،هاچ بک

89 216 هزارکیلومتر 68/7 میلیون 68,700,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1389

پراید،صبا

89 216 هزارکیلومتر 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات
پراید 151 LE مدل 1394

پراید،151،LE

94 116 هزارکیلومتر 84/2 میلیون 84,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1384

پراید،141،ساده

84 316 هزارکیلومتر 46/8 میلیون 46,800,000 جزئیات
پراید 132 SL مدل 1389

پراید،132،SL

89 216 هزارکیلومتر 58/7 میلیون 58,700,000 جزئیات
پراید 131 EX مدل 1391

پراید،131،EX

91 176 هزارکیلومتر 66/8 میلیون 66,800,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1394

پراید،111،SE

94 116 هزارکیلومتر 87/3 میلیون 87,300,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1380

پراید،هاچ بک

80 396 هزارکیلومتر 39/7 میلیون 39,700,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1380

پراید،صبا

80 396 هزارکیلومتر 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات
پراید 151 SE مدل 1395

پراید،151،SE

95 96 هزارکیلومتر 89/1 میلیون 89,100,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1385

پراید،141،ساده

85 296 هزارکیلومتر 49/8 میلیون 49,800,000 جزئیات
پراید 132 SL مدل 1390

پراید،132،SL

90 196 هزارکیلومتر 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات
پراید 131 EX مدل 1392

پراید،131،EX

92 156 هزارکیلومتر 69/5 میلیون 69,500,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1395

پراید،111،SE

95 96 هزارکیلومتر 91/9 میلیون 91,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1381

پراید،هاچ بک

81 376 هزارکیلومتر 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1381

پراید،صبا

81 376 هزارکیلومتر 37/8 میلیون 37,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1386

پراید،141،ساده

86 276 هزارکیلومتر 53 میلیون 53,000,000 جزئیات
پراید 132 SL مدل 1391

پراید،132،SL

91 176 هزارکیلومتر 65 میلیون 65,000,000 جزئیات
پراید 131 LE مدل 1391

پراید،131،LE

91 176 هزارکیلومتر 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1397

پراید،111،SE

97 56 هزارکیلومتر 104/6 میلیون 104,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1382

پراید،هاچ بک

82 356 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1382

پراید،صبا

82 356 هزارکیلومتر 39/8 میلیون 39,800,000 جزئیات
پراید 151 SE مدل 1397

پراید،151،SE

97 56 هزارکیلومتر 98/2 میلیون 98,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1387

پراید،141،ساده

87 256 هزارکیلومتر 56/3 میلیون 56,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده مدل 1389

پراید،132،ساده

89 216 هزارکیلومتر 56/3 میلیون 56,300,000 جزئیات
پراید 131 LE مدل 1392

پراید،131،LE

92 156 هزارکیلومتر 64/3 میلیون 64,300,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1383

پراید،هاچ بک

83 336 هزارکیلومتر 48/9 میلیون 48,900,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1383

پراید،صبا

83 336 هزارکیلومتر 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات
پراید 151 SE مدل 1396

پراید،151،SE

96 76 هزارکیلومتر 93/3 میلیون 93,300,000 جزئیات
پراید 141 EX مدل 1392

پراید،141،EX

92 156 هزارکیلومتر 69/8 میلیون 69,800,000 جزئیات
پراید 132 ساده مدل 1388

پراید،132،ساده

88 236 هزارکیلومتر 53/5 میلیون 53,500,000 جزئیات
پراید 131 TL مدل 1392

پراید،131،TL

92 156 هزارکیلومتر 70/5 میلیون 70,500,000 جزئیات
پراید 111 EX مدل 1389

پراید،111،EX

89 216 هزارکیلومتر 69/4 میلیون 69,400,000 جزئیات
پراید هاچ بک مدل 1384

پراید،هاچ بک

84 316 هزارکیلومتر 52/1 میلیون 52,100,000 جزئیات
پراید صبا مدل 1384

پراید،صبا

84 316 هزارکیلومتر 47/3 میلیون 47,300,000 جزئیات
پراید 151 TL مدل 1393

پراید،151،TL

93 136 هزارکیلومتر 81/3 میلیون 81,300,000 جزئیات
پراید 141 EX مدل 1391

پراید،141،EX

91 176 هزارکیلومتر 67 میلیون 67,000,000 جزئیات
پراید 132 SE مدل 1391

پراید،132،SE

91 176 هزارکیلومتر 69/1 میلیون 69,100,000 جزئیات
پراید 131 SX مدل 1390

پراید،131،SX

90 196 هزارکیلومتر 62/8 میلیون 62,800,000 جزئیات
پراید 111 LX مدل 1389

پراید،111،LX

89 216 هزارکیلومتر 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات
پراید 151 SL مدل 1393

پراید،151،SL

93 136 هزارکیلومتر 80/4 میلیون 80,400,000 جزئیات
پراید 141 EX مدل 1390

پراید،141،EX

90 196 هزارکیلومتر 64/4 میلیون 64,400,000 جزئیات
پراید 132 EX مدل 1389

پراید،132،EX

89 216 هزارکیلومتر 61/1 میلیون 61,100,000 جزئیات
پراید 131 SX مدل 1391

پراید،131،SX

91 176 هزارکیلومتر 65/4 میلیون 65,400,000 جزئیات
پراید 111 LX مدل 1390

پراید،111،LX

90 196 هزارکیلومتر 68 میلیون 68,000,000 جزئیات
پراید 151 SE مدل 1393

پراید،151،SE

93 136 هزارکیلومتر 82/1 میلیون 82,100,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1388

پراید،141،ساده

88 236 هزارکیلومتر 59/3 میلیون 59,300,000 جزئیات
پراید 132 EX مدل 1390

پراید،132،EX

90 196 هزارکیلومتر 64/3 میلیون 64,300,000 جزئیات
پراید 131 SX مدل 1392

پراید،131،SX

92 156 هزارکیلومتر 68/2 میلیون 68,200,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1393

پراید،111،SE

93 136 هزارکیلومتر 83/4 میلیون 83,400,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1388

پراید،141،SX

88 236 هزارکیلومتر 59/8 میلیون 59,800,000 جزئیات
پراید 132 EX مدل 1391

پراید،132،EX

91 176 هزارکیلومتر 67/7 میلیون 67,700,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1392

پراید،131،SE

92 156 هزارکیلومتر 71 میلیون 71,000,000 جزئیات
پراید 111 SE مدل 1396

پراید،111،SE

96 76 هزارکیلومتر 97/8 میلیون 97,800,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1389

پراید،141،SX

89 216 هزارکیلومتر 62/3 میلیون 62,300,000 جزئیات
پراید 141 SL مدل 1389

پراید،141،SL

89 216 هزارکیلومتر 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات
پراید 141 ساده مدل 1389

پراید،141،ساده

89 216 هزارکیلومتر 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1390

پراید،141،SX

90 196 هزارکیلومتر 63/9 میلیون 63,900,000 جزئیات
پراید 141 SL مدل 1390

پراید،141،SL

90 196 هزارکیلومتر 63/4 میلیون 63,400,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1391

پراید،141،SX

91 176 هزارکیلومتر 66/6 میلیون 66,600,000 جزئیات
پراید 141 SX مدل 1392

پراید،141،SX

92 156 هزارکیلومتر 69/3 میلیون 69,300,000 جزئیات
پراید 141 SL مدل 1391

پراید،141،SL

91 176 هزارکیلومتر 66/1 میلیون 66,100,000 جزئیات
پراید 141 SE مدل 1394

پراید،141،SE

94 116 هزارکیلومتر 77/1 میلیون 77,100,000 جزئیات
پراید 132 SE مدل 1392

پراید،132،SE

92 156 هزارکیلومتر 72/7 میلیون 72,700,000 جزئیات
پراید 132 EX مدل 1392

پراید،132،EX

92 156 هزارکیلومتر 71/3 میلیون 71,300,000 جزئیات
پراید 132 SE مدل 1393

پراید،132،SE

93 136 هزارکیلومتر 76/6 میلیون 76,600,000 جزئیات
پراید 132 SE مدل 1394

پراید،132،SE

94 116 هزارکیلومتر 80/6 میلیون 80,600,000 جزئیات
پراید 132 SE مدل 1395

پراید،132،SE

95 96 هزارکیلومتر 84/8 میلیون 84,800,000 جزئیات
پراید 132 SE مدل 1397

پراید،132،SE

97 56 هزارکیلومتر 95/5 میلیون 95,500,000 جزئیات
پراید 132 ساده مدل 1386

پراید،132،ساده

86 276 هزارکیلومتر 49/3 میلیون 49,300,000 جزئیات
پراید 132 ساده مدل 1387

پراید،132،ساده

87 256 هزارکیلومتر 51/4 میلیون 51,400,000 جزئیات
پراید 131 TL مدل 1393

پراید،131،TL

93 136 هزارکیلومتر 73/8 میلیون 73,800,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1393

پراید،131،SE

93 136 هزارکیلومتر 74/3 میلیون 74,300,000 جزئیات
پراید 131 TL مدل 1394

پراید،131،TL

94 116 هزارکیلومتر 77/3 میلیون 77,300,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1394

پراید،131،SE

94 116 هزارکیلومتر 77/8 میلیون 77,800,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1395

پراید،131،SE

95 96 هزارکیلومتر 81/5 میلیون 81,500,000 جزئیات
پراید 131 SE مدل 1397

پراید،131،SE

97 56 هزارکیلومتر 90/3 میلیون 90,300,000 جزئیات
پراید 111 SX مدل 1389

پراید،111،SX

89 216 هزارکیلومتر 68 میلیون 68,000,000 جزئیات
پراید 111 SL مدل 1389

پراید،111،SL

89 216 هزارکیلومتر 66/6 میلیون 66,600,000 جزئیات
پراید 111 SX مدل 1390

پراید،111،SX

90 196 هزارکیلومتر 70/8 میلیون 70,800,000 جزئیات
پراید 111 SL مدل 1390

پراید،111،SL

90 196 هزارکیلومتر 69/4 میلیون 69,400,000 جزئیات
پراید 111 EX مدل 1390

پراید،111،EX

90 196 هزارکیلومتر 72/3 میلیون 72,300,000 جزئیات
پراید 111 SX مدل 1391

پراید،111،SX

91 176 هزارکیلومتر 73/8 میلیون 73,800,000 جزئیات
پراید 111 SL مدل 1391

پراید،111،SL

91 176 هزارکیلومتر 72/3 میلیون 72,300,000 جزئیات
پراید 141 SE مدل 1392

پراید،141،SE

92 156 هزارکیلومتر 70/3 میلیون 70,300,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید