Loading

پراید ، پراید صفر و کارکرده ، پراید مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو پراید

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1387 360 هزارکیلومتر 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 300 هزارکیلومتر 36 میلیون 36,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 95 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 350 هزارکیلومتر 39/7 میلیون 39,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 390 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 120 هزارکیلومتر 51 میلیون 51,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 250 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1398 10 هزارکیلومتر 63/5 میلیون 63,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 95 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 230 هزارکیلومتر 23 میلیون 23,000,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1389 320 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 500 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 1 هزارکیلومتر 61 میلیون 61,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 110 هزارکیلومتر 55 میلیون 55,000,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1398 4 هزارکیلومتر 64/4 میلیون 64,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 180 هزارکیلومتر 32/6 میلیون 32,600,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 1 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 240 هزارکیلومتر 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1392 118 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 305 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 260 هزارکیلومتر 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1397 40 هزارکیلومتر 56/5 میلیون 56,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 129 هزارکیلومتر 29/7 میلیون 29,700,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1399 70 میلیون 70,000,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1398 21 هزارکیلومتر 60/1 میلیون 60,100,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 21 هزارکیلومتر 59/8 میلیون 59,800,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 21 هزارکیلومتر 59/4 میلیون 59,400,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1398 21 هزارکیلومتر 63/1 میلیون 63,100,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 221 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 121 هزارکیلومتر 44/9 میلیون 44,900,000 جزئیات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1394 101 هزارکیلومتر 47/6 میلیون 47,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 281 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 281 هزارکیلومتر 30/6 میلیون 30,600,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1393 121 هزارکیلومتر 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1393 121 هزارکیلومتر 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 61 هزارکیلومتر 54 میلیون 54,000,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1391 161 هزارکیلومتر 46/7 میلیون 46,700,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1398 64 میلیون 64,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 63 میلیون 63,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 62/2 میلیون 62,200,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1398 65/8 میلیون 65,800,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 261 هزارکیلومتر 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 201 هزارکیلومتر 36/2 میلیون 36,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 61 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
پراید 111 EX

پراید،111،EX

1391 161 هزارکیلومتر 45/7 میلیون 45,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 241 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 241 هزارکیلومتر 35/1 میلیون 35,100,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1394 101 هزارکیلومتر 46/6 میلیون 46,600,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1382 341 هزارکیلومتر 21/7 میلیون 21,700,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 181 هزارکیلومتر 38/1 میلیون 38,100,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 181 هزارکیلومتر 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1392 141 هزارکیلومتر 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 221 هزارکیلومتر 38/8 میلیون 38,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 221 هزارکیلومتر 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1394 101 هزارکیلومتر 48/4 میلیون 48,400,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 321 هزارکیلومتر 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1391 161 هزارکیلومتر 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 161 هزارکیلومتر 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات
پراید 111 EX

پراید،111،EX

1392 141 هزارکیلومتر 47/7 میلیون 47,700,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید

ارتباط باکارشناس