پراید صفر ، پراید کارکرده ، پراید 95 ، پراید مدل ، پراید دست دوم ، پراید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،صبا

1387 25/3 میلیون 25,300,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 20 میلیون 20,000,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 36/7 میلیون 36,700,000 جزئیات

پراید،131،SE

1398 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1392 36 میلیون 36,000,000 جزئیات

پراید،131،TL

1392 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات

پراید،131،SE

1394 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1385 24/4 میلیون 24,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 22/9 میلیون 22,900,000 جزئیات

پراید،151،SE

1397 42 میلیون 42,000,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1387 25/4 میلیون 25,400,000 جزئیات

پراید،132،SL

1390 30/6 میلیون 30,600,000 جزئیات

پراید،131،SE

1394 37/3 میلیون 37,300,000 جزئیات

پراید،111،EX

1390 33/6 میلیون 33,600,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات

پراید،131،SE

1392 35/3 میلیون 35,300,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

پراید،111،SE

1398 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات

پراید،111،SE

1395 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات

پراید،132،SE

1397 45 میلیون 45,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 22/3 میلیون 22,300,000 جزئیات

پراید،151،SE

1393 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1389 20/5 میلیون 20,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 15/5 میلیون 15,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1381 18/5 میلیون 18,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 22/7 میلیون 22,700,000 جزئیات

پراید،131،TL

1392 32/5 میلیون 32,500,000 جزئیات

پراید،131،TL

1392 32/4 میلیون 32,400,000 جزئیات

پراید،131،SE

1395 37/3 میلیون 37,300,000 جزئیات

پراید،131،SE

1396 39/7 میلیون 39,700,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،131،TL

1392 33 میلیون 33,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1396 38/3 میلیون 38,300,000 جزئیات

پراید،131،SX

1392 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 31/4 میلیون 31,400,000 جزئیات

پراید،132،SL

1391 32 میلیون 32,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 21 میلیون 21,000,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 22 میلیون 22,000,000 جزئیات

پراید،131،SE

1396 40 میلیون 40,000,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1386 27/8 میلیون 27,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 27/1 میلیون 27,100,000 جزئیات

پراید،151،SE

1396 38/6 میلیون 38,600,000 جزئیات

پراید،141،EX

1392 32/4 میلیون 32,400,000 جزئیات

پراید،132،SL

1391 30/3 میلیون 30,300,000 جزئیات

پراید،131،SE

1395 37/8 میلیون 37,800,000 جزئیات

پراید،111،SX

1391 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 24/2 میلیون 24,200,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 26/3 میلیون 26,300,000 جزئیات

پراید،131،SX

1391 31/3 میلیون 31,300,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 30/8 میلیون 30,800,000 جزئیات

پراید،131،SX

1393 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات

پراید،151،TL

1394 36/3 میلیون 36,300,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1385 25/2 میلیون 25,200,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 23/7 میلیون 23,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید