پراید صفر ، پراید کارکرده ، پراید 95 ، پراید مدل ، پراید دست دوم ، پراید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 75 هزارکیلومتر 45 میلیون 45,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 62 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 205 هزارکیلومتر 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1395 60 هزارکیلومتر 39/2 میلیون 39,200,000 جزئیات
پراید 132 ساده

پراید،132،ساده

1388 280 هزارکیلومتر 19/5 میلیون 19,500,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1393 150 هزارکیلومتر 31/3 میلیون 31,300,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1390 180 هزارکیلومتر 27 میلیون 27,000,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1392 147 هزارکیلومتر 37/2 میلیون 37,200,000 جزئیات
پراید 132 EX

پراید،132،EX

1389 200 هزارکیلومتر 33 میلیون 33,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1394 200 هزارکیلومتر 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 280 هزارکیلومتر 20/2 میلیون 20,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 280 هزارکیلومتر 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1393 50 هزارکیلومتر 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 210 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1391 130 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 180 هزارکیلومتر 35 میلیون 35,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 230 هزارکیلومتر 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1383 350 هزارکیلومتر 21 میلیون 21,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 200 هزارکیلومتر 14/5 میلیون 14,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 200 هزارکیلومتر 13/5 میلیون 13,500,000 جزئیات
پراید 141 SX

پراید،141،SX

1390 190 هزارکیلومتر 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1397 31 هزارکیلومتر 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1384 300 هزارکیلومتر 22 میلیون 22,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 218/2 هزارکیلومتر 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 118/2 هزارکیلومتر 37/7 میلیون 37,700,000 جزئیات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1394 98/2 هزارکیلومتر 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 278/2 هزارکیلومتر 27/2 میلیون 27,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 278/2 هزارکیلومتر 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1393 118/2 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1393 118/2 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 58/2 هزارکیلومتر 45/7 میلیون 45,700,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1391 158/2 هزارکیلومتر 38/9 میلیون 38,900,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1398 62 میلیون 62,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 55/2 میلیون 55,200,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 53/5 میلیون 53,500,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1398 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 258/2 هزارکیلومتر 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 198/2 هزارکیلومتر 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 58/2 هزارکیلومتر 45/1 میلیون 45,100,000 جزئیات
پراید 111 EX

پراید،111،EX

1391 158/2 هزارکیلومتر 38/1 میلیون 38,100,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 238/2 هزارکیلومتر 31/2 میلیون 31,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 238/2 هزارکیلومتر 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1394 98/2 هزارکیلومتر 44/9 میلیون 44,900,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1382 338/2 هزارکیلومتر 17/7 میلیون 17,700,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 178/2 هزارکیلومتر 35/2 میلیون 35,200,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 178/2 هزارکیلومتر 33/2 میلیون 33,200,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1392 138/2 هزارکیلومتر 40/5 میلیون 40,500,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 218/2 هزارکیلومتر 32/8 میلیون 32,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 218/2 هزارکیلومتر 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1394 98/2 هزارکیلومتر 46/7 میلیون 46,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 318/2 هزارکیلومتر 21/2 میلیون 21,200,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1391 158/2 هزارکیلومتر 35/9 میلیون 35,900,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 158/2 هزارکیلومتر 34/2 میلیون 34,200,000 جزئیات
پراید 111 EX

پراید،111،EX

1392 138/2 هزارکیلومتر 39/7 میلیون 39,700,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 258/2 هزارکیلومتر 27/6 میلیون 27,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 198/2 هزارکیلومتر 34/2 میلیون 34,200,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 198/2 هزارکیلومتر 32/2 میلیون 32,200,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1394 98/2 هزارکیلومتر 45/4 میلیون 45,400,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 298/2 هزارکیلومتر 23/1 میلیون 23,100,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1389 198/2 هزارکیلومتر 34 میلیون 34,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید