پراید ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Pride ،

قیمت خودرو پراید

Loading
قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 106 میلیون 106,000,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1399 132 میلیون 132,000,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1398 34 هزارکیلومتر 110/6 میلیون 110,600,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 34 هزارکیلومتر 102/6 میلیون 102,600,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1398 34 هزارکیلومتر 95/2 میلیون 95,200,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1398 34 هزارکیلومتر 111/6 میلیون 111,600,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1388 234 هزارکیلومتر 57/4 میلیون 57,400,000 جزئیات
پراید 131 SX

پراید،131،SX

1393 134 هزارکیلومتر 70/4 میلیون 70,400,000 جزئیات
پراید 151 TL

پراید،151،TL

1394 114 هزارکیلومتر 90/7 میلیون 90,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1385 294 هزارکیلومتر 49 میلیون 49,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1385 294 هزارکیلومتر 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1393 134 هزارکیلومتر 86/6 میلیون 86,600,000 جزئیات
پراید 141 SE

پراید،141،SE

1393 134 هزارکیلومتر 72/6 میلیون 72,600,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1396 74 هزارکیلومتر 90/6 میلیون 90,600,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1391 174 هزارکیلومتر 75/4 میلیون 75,400,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1399 111 میلیون 111,000,000 جزئیات
پراید 132 SE

پراید،132،SE

1398 108 میلیون 108,000,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1399 14 هزارکیلومتر 101/3 میلیون 101,300,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1399 14 هزارکیلومتر 120 میلیون 120,000,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1386 274 هزارکیلومتر 52/7 میلیون 52,700,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1389 214 هزارکیلومتر 60/4 میلیون 60,400,000 جزئیات
پراید 131 SE

پراید،131،SE

1396 74 هزارکیلومتر 85/5 میلیون 85,500,000 جزئیات
پراید 111 EX

پراید،111،EX

1391 174 هزارکیلومتر 73/9 میلیون 73,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1387 254 هزارکیلومتر 56 میلیون 56,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1387 254 هزارکیلومتر 50/9 میلیون 50,900,000 جزئیات
پراید 151 SL

پراید،151،SL

1394 114 هزارکیلومتر 89/7 میلیون 89,700,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1382 354 هزارکیلومتر 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1390 194 هزارکیلومتر 63/6 میلیون 63,600,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1390 194 هزارکیلومتر 58/8 میلیون 58,800,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1392 154 هزارکیلومتر 78/6 میلیون 78,600,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1388 234 هزارکیلومتر 59 میلیون 59,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1388 234 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1394 114 هزارکیلومتر 91/5 میلیون 91,500,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1383 334 هزارکیلومتر 38 میلیون 38,000,000 جزئیات
پراید 132 SX

پراید،132،SX

1391 174 هزارکیلومتر 67 میلیون 67,000,000 جزئیات
پراید 131 SL

پراید،131،SL

1391 174 هزارکیلومتر 61/9 میلیون 61,900,000 جزئیات
پراید 111 EX

پراید،111،EX

1392 154 هزارکیلومتر 77 میلیون 77,000,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1386 274 هزارکیلومتر 47/9 میلیون 47,900,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1389 214 هزارکیلومتر 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1389 214 هزارکیلومتر 55/9 میلیون 55,900,000 جزئیات
پراید 151 LE

پراید،151،LE

1394 114 هزارکیلومتر 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1384 314 هزارکیلومتر 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1389 214 هزارکیلومتر 59/2 میلیون 59,200,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1391 174 هزارکیلومتر 64/8 میلیون 64,800,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1394 114 هزارکیلومتر 86/1 میلیون 86,100,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1380 394 هزارکیلومتر 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1380 394 هزارکیلومتر 29/2 میلیون 29,200,000 جزئیات
پراید 151 SE

پراید،151،SE

1395 94 هزارکیلومتر 95/3 میلیون 95,300,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1385 294 هزارکیلومتر 44 میلیون 44,000,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1390 194 هزارکیلومتر 62/3 میلیون 62,300,000 جزئیات
پراید 131 EX

پراید،131،EX

1392 154 هزارکیلومتر 68/2 میلیون 68,200,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1395 94 هزارکیلومتر 90/7 میلیون 90,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1381 374 هزارکیلومتر 34/8 میلیون 34,800,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1381 374 هزارکیلومتر 31/4 میلیون 31,400,000 جزئیات
پراید 141 ساده

پراید،141،ساده

1386 274 هزارکیلومتر 47/3 میلیون 47,300,000 جزئیات
پراید 132 SL

پراید،132،SL

1391 174 هزارکیلومتر 65/6 میلیون 65,600,000 جزئیات
پراید 131 LE

پراید،131،LE

1391 174 هزارکیلومتر 59 میلیون 59,000,000 جزئیات
پراید 111 SE

پراید،111،SE

1397 54 هزارکیلومتر 103/7 میلیون 103,700,000 جزئیات
پراید هاچ بک

پراید،هاچ بک

1382 354 هزارکیلومتر 37/4 میلیون 37,400,000 جزئیات
پراید صبا

پراید،صبا

1382 354 هزارکیلومتر 33/8 میلیون 33,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو پراید