پراید صفر ، پراید کارکرده ، پراید 95 ، پراید مدل ، پراید دست دوم ، پراید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،111،SX

1389 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 21/4 میلیون 21,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1386 24/6 میلیون 24,600,000 جزئیات

پراید،111،SE

1396 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پراید،141،ساده

1384 21/8 میلیون 21,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 29/3 میلیون 29,300,000 جزئیات

پراید،131،SE

1393 31/5 میلیون 31,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 22/6 میلیون 22,600,000 جزئیات

پراید،131،SL

1390 21 میلیون 21,000,000 جزئیات

پراید،131،SE

1395 35 میلیون 35,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 26 میلیون 26,000,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 26/5 میلیون 26,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 14/5 میلیون 14,500,000 جزئیات

پراید،111،SE

1393 34/5 میلیون 34,500,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1387 27/2 میلیون 27,200,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 22/8 میلیون 22,800,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1380 12 میلیون 12,000,000 جزئیات

پراید،111،SE

1394 37/7 میلیون 37,700,000 جزئیات

پراید،صبا

1384 20/5 میلیون 20,500,000 جزئیات

پراید،131،SE

1393 30/3 میلیون 30,300,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،111،SE

1395 39 میلیون 39,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 22 میلیون 22,000,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 28/6 میلیون 28,600,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1386 24/7 میلیون 24,700,000 جزئیات

پراید،131،SE

1393 29/5 میلیون 29,500,000 جزئیات

پراید،132،SL

1389 28 میلیون 28,000,000 جزئیات

پراید،111،SE

1395 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،131،SX

1390 27/5 میلیون 27,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1386 24 میلیون 24,000,000 جزئیات

پراید،131،SE

1394 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

پراید،131،SE

1396 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات

پراید،131،EX

1392 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

پراید،132،ساده

1388 25/4 میلیون 25,400,000 جزئیات

پراید،صبا

1387 25 میلیون 25,000,000 جزئیات

پراید،131،SE

1395 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،131،SL

1390 30/5 میلیون 30,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 15 میلیون 15,000,000 جزئیات

پراید،صبا

1389 25/5 میلیون 25,500,000 جزئیات

پراید،صبا

1383 21/5 میلیون 21,500,000 جزئیات

پراید،131،SE

1396 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات

پراید،131،SE

1392 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،131،SE

1395 35/5 میلیون 35,500,000 جزئیات

پراید،132،SX

1388 28/5 میلیون 28,500,000 جزئیات

پراید،131،SX

1393 30/7 میلیون 30,700,000 جزئیات

پراید،151،TL

1394 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

پراید،هاچ بک

1385 25/6 میلیون 25,600,000 جزئیات

پراید،صبا

1385 24/1 میلیون 24,100,000 جزئیات

پراید،151،LE

1393 31/7 میلیون 31,700,000 جزئیات

پراید،141،SE

1393 31 میلیون 31,000,000 جزئیات

پراید،132،SE

1396 38/4 میلیون 38,400,000 جزئیات

پراید،111،SE

1391 33/3 میلیون 33,300,000 جزئیات

پراید،151،SE

1398 42/6 میلیون 42,600,000 جزئیات

پراید،132،SE

1398 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید