پراید صفر ، پراید کارکرده ، پراید 95 ، پراید مدل ، پراید دست دوم ، پراید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

پراید،132،SX

1388 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید،131،SX

1393 31/4 میلیون 31,400,000 بیشتر

پراید،151،TL

1394 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1385 25/4 میلیون 25,400,000 بیشتر

پراید،صبا

1385 23/6 میلیون 23,600,000 بیشتر

پراید،151،LE

1393 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید،141،SE

1393 31/7 میلیون 31,700,000 بیشتر

پراید،132،SE

1396 39/2 میلیون 39,200,000 بیشتر

پراید،111،SE

1391 33/6 میلیون 33,600,000 بیشتر

پراید،151،SE

1398 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

پراید،132،SE

1398 45/9 میلیون 45,900,000 بیشتر

پراید،131،SE

1398 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

پراید،111،SE

1398 49/5 میلیون 49,500,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1386 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید،132،SX

1389 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید،131،SE

1396 37/6 میلیون 37,600,000 بیشتر

پراید،111،EX

1391 33/1 میلیون 33,100,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1387 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید،صبا

1387 25/1 میلیون 25,100,000 بیشتر

پراید،151،SL

1394 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1382 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید،132،SX

1390 29/2 میلیون 29,200,000 بیشتر

پراید،131،SL

1390 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید،111،SE

1392 34/6 میلیون 34,600,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1388 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید،صبا

1388 25/9 میلیون 25,900,000 بیشتر

پراید،151،SE

1394 32/8 میلیون 32,800,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1383 21/7 میلیون 21,700,000 بیشتر

پراید،132،SX

1391 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر

پراید،131،SL

1391 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

پراید،111،EX

1392 34/1 میلیون 34,100,000 بیشتر

پراید،صبا

1386 24/4 میلیون 24,400,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1389 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

پراید،صبا

1389 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید،151،LE

1394 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1384 22/3 میلیون 22,300,000 بیشتر

پراید،132،SL

1389 27/9 میلیون 27,900,000 بیشتر

پراید،131،EX

1391 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

پراید،111،SE

1394 38/2 میلیون 38,200,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1380 19/9 میلیون 19,900,000 بیشتر

پراید،صبا

1380 18/4 میلیون 18,400,000 بیشتر

پراید،151،SE

1395 34/9 میلیون 34,900,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1385 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید،132،SL

1390 28/8 میلیون 28,800,000 بیشتر

پراید،131،EX

1392 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید،111،SE

1395 40/2 میلیون 40,200,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1381 20/6 میلیون 20,600,000 بیشتر

پراید،صبا

1381 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1386 23/7 میلیون 23,700,000 بیشتر

پراید،132،SL

1391 29/7 میلیون 29,700,000 بیشتر

پراید،131،LE

1391 27/7 میلیون 27,700,000 بیشتر

پراید،111،SE

1397 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1382 21/2 میلیون 21,200,000 بیشتر

پراید،صبا

1382 19/6 میلیون 19,600,000 بیشتر

پراید،151،SE

1397 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

پراید،141،ساده

1387 24/5 میلیون 24,500,000 بیشتر

پراید،132،ساده

1389 27/2 میلیون 27,200,000 بیشتر

پراید،131،LE

1392 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید،هاچ بک

1383 23/9 میلیون 23,900,000 بیشتر

پراید،صبا

1383 22/2 میلیون 22,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو پراید