جستجوی قیمت خودرو

قیمت پراید صفر ، قیمت پراید کارکرده ، قیمت پراید 95 ، قیمت پراید مدل ، قیمت پراید دست دوم ، قیمت پراید نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 131 SX

1390 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید صبا

1385 16/2 میلیون 16,200,000 بیشتر

پراید صبا

1386 18/8 میلیون 18,800,000 بیشتر

پراید 132 SE

1393 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید صبا

1386 16/5 میلیون 16,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید صبا

1385 15 میلیون 15,000,000 بیشتر

پراید 141 SX

1391 17/5 میلیون 17,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 15/5 میلیون 15,500,000 بیشتر

پراید 111 SX

1391 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید 131 TL

1393 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید صبا

1384 15/2 میلیون 15,200,000 بیشتر

پراید 131 SX

1392 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 19/5 میلیون 19,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 20/5 میلیون 20,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 15/7 میلیون 15,700,000 بیشتر

پراید 111 SE

1395 33/3 میلیون 33,300,000 بیشتر

پراید 111 SE

1393 30 میلیون 30,000,000 بیشتر

پراید 141 SX

1390 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید صبا

1385 16/6 میلیون 16,600,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1386 17/3 میلیون 17,300,000 بیشتر

پراید صبا

1388 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید 111 EX

1389 25/3 میلیون 25,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 23/4 میلیون 23,400,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 22/7 میلیون 22,700,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 22/3 میلیون 22,300,000 بیشتر

پراید 111 SE

1393 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید صبا

1384 13 میلیون 13,000,000 بیشتر

پراید 111 EX

1389 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید صبا

1384 13 میلیون 13,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید صبا

1384 14 میلیون 14,000,000 بیشتر

پراید 151 SE

1396 31/3 میلیون 31,300,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1387 17/5 میلیون 17,500,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید صبا

1389 20/8 میلیون 20,800,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 18 میلیون 18,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 18 میلیون 18,000,000 بیشتر

پراید هاچ بک

1388 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید صبا

1388 18/7 میلیون 18,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 30/9 میلیون 30,900,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 27/6 میلیون 27,600,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 30/2 میلیون 30,200,000 بیشتر