قیمت پراید

- صفر و کارکرده -Pride -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-پراید محصولات سایپا

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
پراید 111 EX مدل 1389

پراید،111،EX

89 218 هزارکیلومتر 67/2 میلیون قیمت
پراید 111 EX مدل 1390

پراید،111،EX

90 198 هزارکیلومتر 70 میلیون قیمت
پراید 111 EX مدل 1391

پراید،111،EX

91 178 هزارکیلومتر 72/9 میلیون قیمت
پراید 111 EX مدل 1392

پراید،111،EX

92 158 هزارکیلومتر 75/9 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1391

پراید،111،SE

91 178 هزارکیلومتر 74/4 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1392

پراید،111،SE

92 158 هزارکیلومتر 77/5 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1393

پراید،111،SE

93 138 هزارکیلومتر 80/7 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1394

پراید،111،SE

94 118 هزارکیلومتر 84/5 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1395

پراید،111،SE

95 98 هزارکیلومتر 89 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1396

پراید،111،SE

96 78 هزارکیلومتر 94/7 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1397

پراید،111،SE

97 58 هزارکیلومتر 101/2 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1398

پراید،111،SE

98 38 هزارکیلومتر 108/9 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1399

پراید،111،SE

99 18 هزارکیلومتر 117/1 میلیون قیمت
پراید 111 SE مدل 1399

پراید،111،SE

99 125 میلیون قیمت
پراید 111 SL مدل 1389

پراید،111،SL

89 218 هزارکیلومتر 64/5 میلیون قیمت
پراید 111 SL مدل 1390

پراید،111،SL

90 198 هزارکیلومتر 67/2 میلیون قیمت
پراید 111 SL مدل 1391

پراید،111،SL

91 178 هزارکیلومتر 70 میلیون قیمت
پراید 111 SX مدل 1389

پراید،111،SX

89 218 هزارکیلومتر 65/8 میلیون قیمت
پراید 111 SX مدل 1390

پراید،111،SX

90 198 هزارکیلومتر 68/6 میلیون قیمت
پراید 111 SX مدل 1391

پراید،111،SX

91 178 هزارکیلومتر 71/4 میلیون قیمت
پراید 111 LX مدل 1389

پراید،111،LX

89 218 هزارکیلومتر 63/2 میلیون قیمت
پراید 111 LX مدل 1390

پراید،111،LX

90 198 هزارکیلومتر 65/9 میلیون قیمت
پراید 131 EX مدل 1391

پراید،131،EX

91 178 هزارکیلومتر 65/2 میلیون قیمت
پراید 131 EX مدل 1392

پراید،131،EX

92 158 هزارکیلومتر 67/9 میلیون قیمت
پراید 131 LE مدل 1391

پراید،131،LE

91 178 هزارکیلومتر 60/3 میلیون قیمت
پراید 131 LE مدل 1392

پراید،131،LE

92 158 هزارکیلومتر 62/8 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1392

پراید،131،SE

92 158 هزارکیلومتر 69/3 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1393

پراید،131،SE

93 138 هزارکیلومتر 72/6 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1394

پراید،131،SE

94 118 هزارکیلومتر 76 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1395

پراید،131،SE

95 98 هزارکیلومتر 79/6 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1396

پراید،131،SE

96 78 هزارکیلومتر 83/8 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1397

پراید،131،SE

97 58 هزارکیلومتر 88/2 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1398

پراید،131،SE

98 38 هزارکیلومتر 93/3 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1399

پراید،131،SE

99 18 هزارکیلومتر 99/3 میلیون قیمت
پراید 131 SE مدل 1399

پراید،131،SE

99 105 میلیون قیمت
پراید 131 SL مدل 1390

پراید،131،SL

90 198 هزارکیلومتر 60/1 میلیون قیمت
پراید 131 SL مدل 1391

پراید،131،SL

91 178 هزارکیلومتر 62/6 میلیون قیمت
پراید 131 SX مدل 1390

پراید،131،SX

90 198 هزارکیلومتر 61/3 میلیون قیمت
پراید 131 SX مدل 1391

پراید،131،SX

91 178 هزارکیلومتر 63/9 میلیون قیمت
پراید 131 SX مدل 1392

پراید،131،SX

92 158 هزارکیلومتر 66/6 میلیون قیمت
پراید 131 SX مدل 1393

پراید،131،SX

93 138 هزارکیلومتر 69/7 میلیون قیمت
پراید 131 TL مدل 1392

پراید،131،TL

92 158 هزارکیلومتر 68/8 میلیون قیمت
پراید 131 TL مدل 1393

پراید،131،TL

93 138 هزارکیلومتر 72/1 میلیون قیمت
پراید 131 TL مدل 1394

پراید،131،TL

94 118 هزارکیلومتر 75/5 میلیون قیمت
پراید 132 ساده مدل 1386

پراید،132،ساده

86 278 هزارکیلومتر 48/8 میلیون قیمت
پراید 132 ساده مدل 1387

پراید،132،ساده

87 258 هزارکیلومتر 50/9 میلیون قیمت
پراید 132 ساده مدل 1388

پراید،132،ساده

88 238 هزارکیلومتر 53 میلیون قیمت
پراید 132 ساده مدل 1389

پراید،132،ساده

89 218 هزارکیلومتر 55/8 میلیون قیمت
پراید 132 EX مدل 1389

پراید،132،EX

89 218 هزارکیلومتر 60/5 میلیون قیمت
پراید 132 EX مدل 1390

پراید،132،EX

90 198 هزارکیلومتر 63/7 میلیون قیمت
پراید 132 EX مدل 1391

پراید،132،EX

91 178 هزارکیلومتر 67/1 میلیون قیمت
پراید 132 EX مدل 1392

پراید،132،EX

92 158 هزارکیلومتر 70/6 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1391

پراید،132،SE

91 178 هزارکیلومتر 68/4 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1392

پراید،132،SE

92 158 هزارکیلومتر 72 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1393

پراید،132،SE

93 138 هزارکیلومتر 75/8 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1394

پراید،132،SE

94 118 هزارکیلومتر 79/8 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1395

پراید،132،SE

95 98 هزارکیلومتر 84 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1396

پراید،132،SE

96 78 هزارکیلومتر 88/9 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1397

پراید،132،SE

97 58 هزارکیلومتر 94/6 میلیون قیمت
پراید 132 SE مدل 1398

پراید،132،SE

98 38 هزارکیلومتر 100/7 میلیون قیمت
پراید 132 SL مدل 1389

پراید،132،SL

89 218 هزارکیلومتر 58/1 میلیون قیمت
پراید 132 SL مدل 1390

پراید،132،SL

90 198 هزارکیلومتر 61/2 میلیون قیمت
پراید 132 SL مدل 1391

پراید،132،SL

91 178 هزارکیلومتر 64/4 میلیون قیمت
پراید 132 SX مدل 1388

پراید،132،SX

88 238 هزارکیلومتر 56/3 میلیون قیمت
پراید 132 SX مدل 1389

پراید،132،SX

89 218 هزارکیلومتر 59/3 میلیون قیمت
پراید 132 SX مدل 1390

پراید،132،SX

90 198 هزارکیلومتر 62/4 میلیون قیمت
پراید 132 SX مدل 1391

پراید،132،SX

91 178 هزارکیلومتر 65/7 میلیون قیمت
پراید 141 ساده مدل 1382

پراید،141،ساده

82 358 هزارکیلومتر 35/5 میلیون قیمت
پراید 141 ساده مدل 1383

پراید،141،ساده

83 338 هزارکیلومتر 39/9 میلیون قیمت
پراید 141 ساده مدل 1384

پراید،141،ساده

84 318 هزارکیلومتر 42/4 میلیون قیمت
پراید 141 ساده مدل 1385

پراید،141،ساده

85 298 هزارکیلومتر 45/1 میلیون قیمت
پراید 141 ساده مدل 1386

پراید،141،ساده

86 278 هزارکیلومتر 48 میلیون قیمت
پراید 141 ساده مدل 1387

پراید،141،ساده

87 258 هزارکیلومتر 51/1 میلیون قیمت
پراید 141 ساده مدل 1388

پراید،141،ساده

88 238 هزارکیلومتر 53/7 میلیون قیمت
پراید 141 ساده مدل 1389

پراید،141،ساده

89 218 هزارکیلومتر 56 میلیون قیمت
پراید 141 EX مدل 1390

پراید،141،EX

90 198 هزارکیلومتر 61/3 میلیون قیمت
پراید 141 EX مدل 1391

پراید،141،EX

91 178 هزارکیلومتر 63/9 میلیون قیمت
پراید 141 EX مدل 1392

پراید،141،EX

92 158 هزارکیلومتر 66/6 میلیون قیمت
پراید 141 SL مدل 1389

پراید،141،SL

89 218 هزارکیلومتر 57/4 میلیون قیمت
پراید 141 SL مدل 1390

پراید،141،SL

90 198 هزارکیلومتر 58/9 میلیون قیمت
پراید 141 SL مدل 1391

پراید،141،SL

91 178 هزارکیلومتر 61/4 میلیون قیمت
پراید 141 SX مدل 1388

پراید،141،SX

88 238 هزارکیلومتر 56/3 میلیون قیمت
پراید 141 SX مدل 1389

پراید،141،SX

89 218 هزارکیلومتر 58/6 میلیون قیمت
پراید 141 SX مدل 1390

پراید،141،SX

90 198 هزارکیلومتر 60/1 میلیون قیمت
پراید 141 SX مدل 1391

پراید،141،SX

91 178 هزارکیلومتر 62/6 میلیون قیمت
پراید 141 SX مدل 1392

پراید،141،SX

92 158 هزارکیلومتر 65/2 میلیون قیمت
پراید 141 SE مدل 1392

پراید،141،SE

92 158 هزارکیلومتر 67/9 میلیون قیمت
پراید 141 SE مدل 1393

پراید،141،SE

93 138 هزارکیلومتر 71/1 میلیون قیمت
پراید 141 SE مدل 1394

پراید،141،SE

94 118 هزارکیلومتر 74/5 میلیون قیمت
پراید 151 LE مدل 1393

پراید،151،LE

93 138 هزارکیلومتر 80/9 میلیون قیمت
پراید 151 LE مدل 1394

پراید،151،LE

94 118 هزارکیلومتر 84/2 میلیون قیمت
پراید 151 SE مدل 1393

پراید،151،SE

93 138 هزارکیلومتر 82/1 میلیون قیمت
پراید 151 SE مدل 1394

پراید،151،SE

94 118 هزارکیلومتر 85/5 میلیون قیمت
پراید 151 SE مدل 1395

پراید،151،SE

95 98 هزارکیلومتر 89/1 میلیون قیمت
پراید 151 SE مدل 1396

پراید،151،SE

96 78 هزارکیلومتر 93/3 میلیون قیمت
پراید 151 SE مدل 1397

پراید،151،SE

97 58 هزارکیلومتر 98/2 میلیون قیمت
پراید 151 SE مدل 1398

پراید،151،SE

98 38 هزارکیلومتر 103/4 میلیون قیمت
پراید 151 SE مدل 1399

پراید،151،SE

99 111 میلیون قیمت
پراید 151 SL مدل 1393

پراید،151،SL

93 138 هزارکیلومتر 80/4 میلیون قیمت
پراید 151 SL مدل 1394

پراید،151،SL

94 118 هزارکیلومتر 83/7 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

مطالب مرتبط با خودرو پراید