پراید صفر ، پراید کارکرده ، پراید 95 ، پراید مدل ، پراید دست دوم ، پراید نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید 141 ساده

1385 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید صبا

1382 18/9 میلیون 18,900,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 17/3 میلیون 17,300,000 بیشتر

پراید 111 SE

1393 38/6 میلیون 38,600,000 بیشتر

پراید صبا

1387 25/2 میلیون 25,200,000 بیشتر

پراید 111 EX

1390 31/5 میلیون 31,500,000 بیشتر

پراید 111 SE

1396 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید صبا

1382 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 42/8 میلیون 42,800,000 بیشتر

پراید 111 SE

1393 39/8 میلیون 39,800,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 43/3 میلیون 43,300,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 40/3 میلیون 40,300,000 بیشتر

پراید صبا

1385 11/5 میلیون 11,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

پراید صبا

1382 14 میلیون 14,000,000 بیشتر

پراید 132 EX

1390 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید صبا

1383 17 میلیون 17,000,000 بیشتر

پراید 111 SE

1397 51/6 میلیون 51,600,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 44/5 میلیون 44,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1394 38/1 میلیون 38,100,000 بیشتر

پراید صبا

1385 23/8 میلیون 23,800,000 بیشتر

پراید صبا

1384 26/2 میلیون 26,200,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 131 LE

1392 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37/8 میلیون 37,800,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/2 میلیون 24,200,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 41/7 میلیون 41,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1396 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1397 43 میلیون 43,000,000 بیشتر

پراید صبا

1387 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید صبا

1386 24/8 میلیون 24,800,000 بیشتر

پراید 111 SX

1391 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید 132 SE

1396 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

پراید صبا

1384 17/7 میلیون 17,700,000 بیشتر

پراید 131 SX

1390 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

پراید صبا

1386 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1398 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 31/4 میلیون 31,400,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 31/6 میلیون 31,600,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 32/5 میلیون 32,500,000 بیشتر

پراید 131 TL

1392 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 40/4 میلیون 40,400,000 بیشتر

پراید صبا

1385 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید 131 SE

1398 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

پراید 111 SE

1395 41/2 میلیون 41,200,000 بیشتر

پراید صبا

1389 26/5 میلیون 26,500,000 بیشتر

پراید 132 SX

1389 28/5 میلیون 28,500,000 بیشتر

پراید 131 SE

1395 37 میلیون 37,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید 141 SX

1390 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.