جستجوی قیمت خودرو

قیمت پراید صفر ، قیمت پراید کارکرده ، قیمت پراید 95 ، قیمت پراید مدل ، قیمت پراید دست دوم ، قیمت پراید نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

پراید صبا

1387 19 میلیون 19,000,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید صبا

1389 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید 132 SE

1397 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1388 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

پراید هاچ بک

1387 22/1 میلیون 22,100,000 بیشتر

پراید صبا

1387 20/9 میلیون 20,900,000 بیشتر

پراید 151 SL

1394 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1382 13/7 میلیون 13,700,000 بیشتر

پراید 132 SX

1390 26/4 میلیون 26,400,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 24/3 میلیون 24,300,000 بیشتر

پراید 111 SE

1392 32/9 میلیون 32,900,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1385 16/5 میلیون 16,500,000 بیشتر

پراید 111 SX

1389 22 میلیون 22,000,000 بیشتر

پراید 132 ساده

1387 19/7 میلیون 19,700,000 بیشتر

پراید 111 EX

1392 32/1 میلیون 32,100,000 بیشتر

پراید 111 SE

1394 36/3 میلیون 36,300,000 بیشتر

پراید 111 SE

1395 38/2 میلیون 38,200,000 بیشتر

پراید 111 SE

1397 42/7 میلیون 42,700,000 بیشتر

پراید 111 SE

1397 44/8 میلیون 44,800,000 بیشتر

پراید 111 EX

1389 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید 111 LX

1389 25/7 میلیون 25,700,000 بیشتر

پراید 111 LX

1390 27/3 میلیون 27,300,000 بیشتر

پراید 111 SE

1393 34/6 میلیون 34,600,000 بیشتر

پراید 111 SE

1396 40/8 میلیون 40,800,000 بیشتر

پراید 111 SX

1389 25/8 میلیون 25,800,000 بیشتر

پراید 111 SL

1389 25/1 میلیون 25,100,000 بیشتر

پراید 111 SX

1390 27/5 میلیون 27,500,000 بیشتر

پراید 111 SL

1390 26/7 میلیون 26,700,000 بیشتر

پراید 111 EX

1390 28/3 میلیون 28,300,000 بیشتر

پراید 111 SX

1391 29/5 میلیون 29,500,000 بیشتر

پراید 111 SL

1391 28/6 میلیون 28,600,000 بیشتر

پراید 111 SE

1391 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

پراید 111 EX

1391 30/1 میلیون 30,100,000 بیشتر

پراید 141 SL

1389 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید 131 SL

1390 21 میلیون 21,000,000 بیشتر

پراید صبا

1381 11 میلیون 11,000,000 بیشتر

پراید هاچ بک

1388 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

پراید صبا

1388 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید 151 SE

1394 31/2 میلیون 31,200,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1383 14/3 میلیون 14,300,000 بیشتر

پراید 132 SX

1391 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

پراید 131 SL

1391 25 میلیون 25,000,000 بیشتر

پراید 131 SE

1393 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید 131 LE

1391 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید صبا

1381 13 میلیون 13,000,000 بیشتر

پراید 131 SX

1391 25/5 میلیون 25,500,000 بیشتر

پراید صبا

1387 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید صبا

1385 17/5 میلیون 17,500,000 بیشتر

پراید صبا

1388 21/5 میلیون 21,500,000 بیشتر

پراید 131 EX

1392 27 میلیون 27,000,000 بیشتر

پراید هاچ بک

1389 24 میلیون 24,000,000 بیشتر

پراید صبا

1389 22/5 میلیون 22,500,000 بیشتر

پراید 151 LE

1394 30/8 میلیون 30,800,000 بیشتر

پراید 141 ساده

1384 15/2 میلیون 15,200,000 بیشتر

پراید 132 SL

1389 23/6 میلیون 23,600,000 بیشتر

پراید 131 EX

1391 26 میلیون 26,000,000 بیشتر

پراید 111 SE

1394 38/5 میلیون 38,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد