هیوندای ix55 صفر ، هیوندای ix55 کارکرده ، هیوندای ix55 95 ، هیوندای ix55 مدل ، هیوندای ix55 دست دوم ، هیوندای ix55 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2012 120 هزارکیلومتر 617/8 میلیون 617,800,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2012 120 هزارکیلومتر 607/8 میلیون 607,800,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2013 105 هزارکیلومتر 698/1 میلیون 698,100,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2013 105 هزارکیلومتر 688/1 میلیون 688,100,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2009 165 هزارکیلومتر 468/4 میلیون 468,400,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2009 165 هزارکیلومتر 458/4 میلیون 458,400,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2010 150 هزارکیلومتر 487/9 میلیون 487,900,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2010 150 هزارکیلومتر 477/9 میلیون 477,900,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2011 135 هزارکیلومتر 564 میلیون 564,000,000 جزئیات
هیوندای ix55

هیوندای،ix55

2011 135 هزارکیلومتر 554 میلیون 554,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.