هیوندای i30 صفر ، هیوندای i30 کارکرده ، هیوندای i30 95 ، هیوندای i30 مدل ، هیوندای i30 دست دوم ، هیوندای i30 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،i30

2010 200/2 میلیون 200,200,000 جزئیات

هیوندای،i30

2010 202/1 میلیون 202,100,000 جزئیات

هیوندای،i30

2010 213 میلیون 213,000,000 جزئیات

هیوندای،i30

2010 215 میلیون 215,000,000 جزئیات

هیوندای،i30

2012 248/7 میلیون 248,700,000 جزئیات

هیوندای،i30

2012 250/7 میلیون 250,700,000 جزئیات

هیوندای،i30

2011 230/2 میلیون 230,200,000 جزئیات

هیوندای،i30

2011 232/2 میلیون 232,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.