هیوندای i30 صفر ، هیوندای i30 کارکرده ، هیوندای i30 95 ، هیوندای i30 مدل ، هیوندای i30 دست دوم ، هیوندای i30 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،i30

2010 218 میلیون 218,000,000 بیشتر

هیوندای،i30

2010 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

هیوندای،i30

2012 254/6 میلیون 254,600,000 بیشتر

هیوندای،i30

2012 256/6 میلیون 256,600,000 بیشتر

هیوندای،i30

2011 235/6 میلیون 235,600,000 بیشتر

هیوندای،i30

2011 237/6 میلیون 237,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.