هیوندای i20 مونتاژ صفر ، هیوندای i20 مونتاژ کارکرده ، هیوندای i20 مونتاژ 95 ، هیوندای i20 مونتاژ مدل ، هیوندای i20 مونتاژ دست دوم ، هیوندای i20 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،i20 مونتاژ

1396 225/5 میلیون 225,500,000 جزئیات

هیوندای،i20 مونتاژ

1396 220/1 میلیون 220,100,000 جزئیات

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 241/9 میلیون 241,900,000 جزئیات

هیوندای،i20 مونتاژ

1396 220 میلیون 220,000,000 جزئیات

هیوندای،i20 مونتاژ

1396 226/2 میلیون 226,200,000 جزئیات

هیوندای،i20 مونتاژ

1396 229/3 میلیون 229,300,000 جزئیات

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 280 میلیون 280,000,000 جزئیات

هیوندای،i20 مونتاژ

1397 252 میلیون 252,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.