هیوندای i20 صفر ، هیوندای i20 کارکرده ، هیوندای i20 95 ، هیوندای i20 مدل ، هیوندای i20 دست دوم ، هیوندای i20 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2011 136/2 هزارکیلومتر 162/9 میلیون 162,900,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2011 136/2 هزارکیلومتر 157/9 میلیون 157,900,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2013 106/2 هزارکیلومتر 187/5 میلیون 187,500,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2013 106/2 هزارکیلومتر 192/5 میلیون 192,500,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2014 91/2 هزارکیلومتر 204/2 میلیون 204,200,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2014 91/2 هزارکیلومتر 209/2 میلیون 209,200,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2015 76/2 هزارکیلومتر 220 میلیون 220,000,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2015 76/2 هزارکیلومتر 225 میلیون 225,000,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2012 121/2 هزارکیلومتر 172/1 میلیون 172,100,000 جزئیات
هیوندای i20

هیوندای،i20

2012 121/2 هزارکیلومتر 177/1 میلیون 177,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.