هیوندای i20 صفر ، هیوندای i20 کارکرده ، هیوندای i20 95 ، هیوندای i20 مدل ، هیوندای i20 دست دوم ، هیوندای i20 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،i20

2013 178/3 میلیون 178,300,000 جزئیات

هیوندای،i20

2011 155/6 میلیون 155,600,000 جزئیات

هیوندای،i20

2011 150/6 میلیون 150,600,000 جزئیات

هیوندای،i20

2013 178/9 میلیون 178,900,000 جزئیات

هیوندای،i20

2013 183/9 میلیون 183,900,000 جزئیات

هیوندای،i20

2014 194/9 میلیون 194,900,000 جزئیات

هیوندای،i20

2014 199/9 میلیون 199,900,000 جزئیات

هیوندای،i20

2015 210 میلیون 210,000,000 جزئیات

هیوندای،i20

2015 215 میلیون 215,000,000 جزئیات

هیوندای،i20

2012 164/2 میلیون 164,200,000 جزئیات

هیوندای،i20

2012 169/2 میلیون 169,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.