هیوندای ورنا صفر ، هیوندای ورنا کارکرده ، هیوندای ورنا 95 ، هیوندای ورنا مدل ، هیوندای ورنا دست دوم ، هیوندای ورنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1386 65/4 میلیون 65,400,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1387 85 میلیون 85,000,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1389 83/5 میلیون 83,500,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1390 118/5 میلیون 118,500,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1383 50/7 میلیون 50,700,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1384 56/4 میلیون 56,400,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1385 62/6 میلیون 62,600,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1386 85/7 میلیون 85,700,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1386 69/6 میلیون 69,600,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1387 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1387 77/3 میلیون 77,300,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1388 95/9 میلیون 95,900,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1388 80/1 میلیون 80,100,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1389 104/3 میلیون 104,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.