هیوندای ورنا صفر ، هیوندای ورنا کارکرده ، هیوندای ورنا 95 ، هیوندای ورنا مدل ، هیوندای ورنا دست دوم ، هیوندای ورنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1384 56/6 میلیون 56,600,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1387 72 میلیون 72,000,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1389 86/5 میلیون 86,500,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1390 121/9 میلیون 121,900,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1383 52/6 میلیون 52,600,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1384 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1385 64/9 میلیون 64,900,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1386 88/1 میلیون 88,100,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1386 72/1 میلیون 72,100,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1387 92/8 میلیون 92,800,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1387 80/1 میلیون 80,100,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1388 98/7 میلیون 98,700,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1388 83 میلیون 83,000,000 جزئیات

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1389 107/3 میلیون 107,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.