هیوندای ورنا صفر ، هیوندای ورنا کارکرده ، هیوندای ورنا 95 ، هیوندای ورنا مدل ، هیوندای ورنا دست دوم ، هیوندای ورنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،ورنا،دنده ای

1389 60/5 میلیون 60,500,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1390 76/6 میلیون 76,600,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،دنده ای

1383 41/7 میلیون 41,700,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،دنده ای

1384 44/4 میلیون 44,400,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،دنده ای

1385 47/7 میلیون 47,700,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1386 63/7 میلیون 63,700,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،دنده ای

1386 51/3 میلیون 51,300,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1387 68/5 میلیون 68,500,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،دنده ای

1387 55/2 میلیون 55,200,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1388 72/9 میلیون 72,900,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،دنده ای

1388 58/7 میلیون 58,700,000 بیشتر

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1389 75/1 میلیون 75,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.