هیوندای ورنا صفر ، هیوندای ورنا کارکرده ، هیوندای ورنا 95 ، هیوندای ورنا مدل ، هیوندای ورنا دست دوم ، هیوندای ورنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1389 198/2 هزارکیلومتر 95/3 میلیون 95,300,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1390 178/2 هزارکیلومتر 126/7 میلیون 126,700,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1383 318/2 هزارکیلومتر 65/7 میلیون 65,700,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1384 298/2 هزارکیلومتر 69/9 میلیون 69,900,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1385 278/2 هزارکیلومتر 74/4 میلیون 74,400,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1386 258/2 هزارکیلومتر 99/9 میلیون 99,900,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1386 258/2 هزارکیلومتر 79/2 میلیون 79,200,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1387 238/2 هزارکیلومتر 106/3 میلیون 106,300,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1387 238/2 هزارکیلومتر 84/2 میلیون 84,200,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1388 218/2 هزارکیلومتر 113/1 میلیون 113,100,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای

هیوندای،ورنا،دنده ای

1388 218/2 هزارکیلومتر 89/6 میلیون 89,600,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

1389 198/2 هزارکیلومتر 120/3 میلیون 120,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.