هیوندای ورنا صفر ، هیوندای ورنا کارکرده ، هیوندای ورنا 95 ، هیوندای ورنا مدل ، هیوندای ورنا دست دوم ، هیوندای ورنا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای ورنا دنده ای

1383 45/6 میلیون 45,600,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1384 47/5 میلیون 47,500,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1386 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1389 60/2 میلیون 60,200,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1390 77/5 میلیون 77,500,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1383 46/4 میلیون 46,400,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1384 48/6 میلیون 48,600,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1385 50/8 میلیون 50,800,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1386 65/8 میلیون 65,800,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1386 53/2 میلیون 53,200,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1387 68/5 میلیون 68,500,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1387 55/5 میلیون 55,500,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1388 70/7 میلیون 70,700,000 بیشتر

هیوندای ورنا دنده ای

1388 57/2 میلیون 57,200,000 بیشتر

هیوندای ورنا اتوماتیک

1389 74/4 میلیون 74,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.