هیوندای سوناتاLF صفر ، هیوندای سوناتاLF کارکرده ، هیوندای سوناتاLF 95 ، هیوندای سوناتاLF مدل ، هیوندای سوناتاLF دست دوم ، هیوندای سوناتاLF نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 565/1 میلیون 565,100,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 555 میلیون 555,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2018 565 میلیون 565,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 536/6 میلیون 536,600,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 582/6 میلیون 582,600,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 499/8 میلیون 499,800,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 459/7 میلیون 459,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 479/7 میلیون 479,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 479/2 میلیون 479,200,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 527/2 میلیون 527,200,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 556/6 میلیون 556,600,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 602/6 میلیون 602,600,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 519/8 میلیون 519,800,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 605 میلیون 605,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 600 میلیون 600,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2018 670 میلیون 670,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2018 655 میلیون 655,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.