هیوندای سوناتاLF صفر ، هیوندای سوناتاLF کارکرده ، هیوندای سوناتاLF 95 ، هیوندای سوناتاLF مدل ، هیوندای سوناتاLF دست دوم ، هیوندای سوناتاLF نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 536/9 میلیون 536,900,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 574 میلیون 574,000,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 573/5 میلیون 573,500,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2018 560 میلیون 560,000,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 568/8 میلیون 568,800,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 633/2 میلیون 633,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 495/2 میلیون 495,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 475/7 میلیون 475,700,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 495/7 میلیون 495,700,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 495/2 میلیون 495,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 544/8 میلیون 544,800,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 588/8 میلیون 588,800,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 653/2 میلیون 653,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 515/2 میلیون 515,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 640 میلیون 640,000,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 620 میلیون 620,000,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2018 730 میلیون 730,000,000 بیشتر

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2018 710 میلیون 710,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.