هیوندای سوناتاLF صفر ، هیوندای سوناتاLF کارکرده ، هیوندای سوناتاLF 95 ، هیوندای سوناتاLF مدل ، هیوندای سوناتاLF دست دوم ، هیوندای سوناتاLF نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای سوناتاLF معمولی

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 46/2 هزارکیلومتر 633/6 میلیون 633,600,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GL هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2018 710 میلیون 710,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 46/2 هزارکیلومتر 684 میلیون 684,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 46/2 هزارکیلومتر 661/1 میلیون 661,100,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GL هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 46/2 هزارکیلومتر 547/3 میلیون 547,300,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 76/2 هزارکیلومتر 486/6 میلیون 486,600,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 76/2 هزارکیلومتر 501/6 میلیون 501,600,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 61/2 هزارکیلومتر 501 میلیون 501,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 61/2 هزارکیلومتر 551/2 میلیون 551,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 46/2 هزارکیلومتر 704 میلیون 704,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 46/2 هزارکیلومتر 681/1 میلیون 681,100,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GL هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 46/2 هزارکیلومتر 562/3 میلیون 562,300,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 800 میلیون 800,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 780 میلیون 780,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2018 900 میلیون 900,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2018 860 میلیون 860,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.