هیوندای سوناتاLF صفر ، هیوندای سوناتاLF کارکرده ، هیوندای سوناتاLF 95 ، هیوندای سوناتاLF مدل ، هیوندای سوناتاLF دست دوم ، هیوندای سوناتاLF نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 491/4 میلیون 491,400,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 550/3 میلیون 550,300,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2018 530 میلیون 530,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 532 میلیون 532,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 573/4 میلیون 573,400,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 467/6 میلیون 467,600,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 455/7 میلیون 455,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 475/7 میلیون 475,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 475/2 میلیون 475,200,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 522/8 میلیون 522,800,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 552 میلیون 552,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 593/4 میلیون 593,400,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 487/6 میلیون 487,600,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 600 میلیون 600,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 595 میلیون 595,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2018 660 میلیون 660,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2018 645 میلیون 645,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.