هیوندای سوناتاLF صفر ، هیوندای سوناتاLF کارکرده ، هیوندای سوناتاLF 95 ، هیوندای سوناتاLF مدل ، هیوندای سوناتاLF دست دوم ، هیوندای سوناتاLF نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای سوناتاLF GL هیبرید

2018 650 میلیون 650,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید

2017 706/3 میلیون 706,300,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید

2017 695 میلیون 695,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GL هیبرید

2017 565/5 میلیون 565,500,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF معمولی

2015 606 میلیون 606,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF معمولی

2015 633/8 میلیون 633,800,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF معمولی

2016 675 میلیون 675,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF معمولی

2016 702/7 میلیون 702,700,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید

2017 713 میلیون 713,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید

2017 708/6 میلیون 708,600,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GL هیبرید

2017 591/5 میلیون 591,500,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید

2017 790 میلیون 790,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF معمولی

2017 770 میلیون 770,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید

2018 840 میلیون 840,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید

2018 810 میلیون 810,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.