هیوندای سوناتا صفر ، هیوندای سوناتا کارکرده ، هیوندای سوناتا 95 ، هیوندای سوناتا مدل ، هیوندای سوناتا دست دوم ، هیوندای سوناتا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

هیوندای سوناتا

2008 177/2 میلیون 177,200,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2008 187/2 میلیون 187,200,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2009 190/6 میلیون 190,600,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2009 200/6 میلیون 200,600,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2011 281 میلیون 281,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2011 296 میلیون 296,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2012 308/7 میلیون 308,700,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2012 323/7 میلیون 323,700,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2013 339/3 میلیون 339,300,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2013 354/3 میلیون 354,300,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2014 372/9 میلیون 372,900,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2014 387/9 میلیون 387,900,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2015 424/7 میلیون 424,700,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2015 379/7 میلیون 379,700,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2014 342/9 میلیون 342,900,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2013 309/3 میلیون 309,300,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2012 278/7 میلیون 278,700,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2011 251 میلیون 251,000,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2006 153/3 میلیون 153,300,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2006 153/3 میلیون 153,300,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2007 164/8 میلیون 164,800,000 بیشتر

هیوندای سوناتا

2007 164/8 میلیون 164,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.