هیوندای سوناتا صفر ، هیوندای سوناتا کارکرده ، هیوندای سوناتا 95 ، هیوندای سوناتا مدل ، هیوندای سوناتا دست دوم ، هیوندای سوناتا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،سوناتا

2012 337/2 میلیون 337,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2012 331 میلیون 331,000,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2013 348/3 میلیون 348,300,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2008 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2011 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2010 265/4 میلیون 265,400,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2010 275/4 میلیون 275,400,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2008 229/5 میلیون 229,500,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2008 239/5 میلیون 239,500,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2009 246/8 میلیون 246,800,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2009 256/8 میلیون 256,800,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2011 310/2 میلیون 310,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2011 325/2 میلیون 325,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2012 337/2 میلیون 337,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2012 352/2 میلیون 352,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2013 370/6 میلیون 370,600,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2013 385/6 میلیون 385,600,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2014 407/2 میلیون 407,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2014 422/2 میلیون 422,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2015 462/5 میلیون 462,500,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2015 417/5 میلیون 417,500,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2014 377/2 میلیون 377,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2013 340/6 میلیون 340,600,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2012 307/2 میلیون 307,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2011 280/2 میلیون 280,200,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2006 198/5 میلیون 198,500,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2006 198/5 میلیون 198,500,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2007 213/5 میلیون 213,500,000 بیشتر

هیوندای،سوناتا

2007 213/5 میلیون 213,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.