هیوندای سوناتا صفر ، هیوندای سوناتا کارکرده ، هیوندای سوناتا 95 ، هیوندای سوناتا مدل ، هیوندای سوناتا دست دوم ، هیوندای سوناتا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2011 150 346 میلیون 346,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2010 151/2 هزارکیلومتر 272/1 میلیون 272,100,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2010 151/2 هزارکیلومتر 282/1 میلیون 282,100,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2008 181/2 هزارکیلومتر 227/8 میلیون 227,800,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2008 181/2 هزارکیلومتر 237/8 میلیون 237,800,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2009 166/2 هزارکیلومتر 247/6 میلیون 247,600,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2009 166/2 هزارکیلومتر 257/6 میلیون 257,600,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2011 136/2 هزارکیلومتر 321 میلیون 321,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2011 136/2 هزارکیلومتر 336 میلیون 336,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2012 121/2 هزارکیلومتر 352/8 میلیون 352,800,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2012 121/2 هزارکیلومتر 367/8 میلیون 367,800,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2013 106/2 هزارکیلومتر 387/7 میلیون 387,700,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2013 106/2 هزارکیلومتر 402/7 میلیون 402,700,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2014 91/2 هزارکیلومتر 426 میلیون 426,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2014 91/2 هزارکیلومتر 441 میلیون 441,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2015 76/2 هزارکیلومتر 499/1 میلیون 499,100,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2015 76/2 هزارکیلومتر 454/1 میلیون 454,100,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2014 91/2 هزارکیلومتر 396 میلیون 396,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2013 106/2 هزارکیلومتر 357/7 میلیون 357,700,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2012 121/2 هزارکیلومتر 322/8 میلیون 322,800,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2011 136/2 هزارکیلومتر 291 میلیون 291,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2006 211/2 هزارکیلومتر 202 میلیون 202,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2006 211/2 هزارکیلومتر 197 میلیون 197,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2007 196/2 هزارکیلومتر 211/9 میلیون 211,900,000 جزئیات
هیوندای سوناتا

هیوندای،سوناتا

2007 196/2 هزارکیلومتر 221/9 میلیون 221,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.