هیوندای سوناتا صفر ، هیوندای سوناتا کارکرده ، هیوندای سوناتا 95 ، هیوندای سوناتا مدل ، هیوندای سوناتا دست دوم ، هیوندای سوناتا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،سوناتا

2010 223 میلیون 223,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2010 232/4 میلیون 232,400,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2010 237/3 میلیون 237,300,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2010 247/3 میلیون 247,300,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2008 205/2 میلیون 205,200,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2008 215/2 میلیون 215,200,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2009 220/7 میلیون 220,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2009 230/7 میلیون 230,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2011 279/7 میلیون 279,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2011 294/7 میلیون 294,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2012 304 میلیون 304,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2012 319 میلیون 319,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2013 334/1 میلیون 334,100,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2013 349/1 میلیون 349,100,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2014 367/1 میلیون 367,100,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2014 382/1 میلیون 382,100,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2015 418/4 میلیون 418,400,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2015 373/4 میلیون 373,400,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2014 337/1 میلیون 337,100,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2013 304/1 میلیون 304,100,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2012 274 میلیون 274,000,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2011 249/7 میلیون 249,700,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2006 177/5 میلیون 177,500,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2006 177/5 میلیون 177,500,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2007 190/9 میلیون 190,900,000 جزئیات

هیوندای،سوناتا

2007 190/9 میلیون 190,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.