هیوندای سنتنیال صفر ، هیوندای سنتنیال کارکرده ، هیوندای سنتنیال 95 ، هیوندای سنتنیال مدل ، هیوندای سنتنیال دست دوم ، هیوندای سنتنیال نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،سنتنیال

2010 656/2 میلیون 656,200,000 بیشتر

هیوندای،سنتنیال

2011 729/1 میلیون 729,100,000 بیشتر

هیوندای،سنتنیال

2012 810/1 میلیون 810,100,000 بیشتر

هیوندای،سنتنیال

2013 900/2 میلیون 900,200,000 بیشتر

هیوندای،سنتنیال

2012 770/1 میلیون 770,100,000 بیشتر

هیوندای،سنتنیال

2013 860/2 میلیون 860,200,000 بیشتر

هیوندای،سنتنیال

2010 616/2 میلیون 616,200,000 بیشتر

هیوندای،سنتنیال

2011 689/1 میلیون 689,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.