هیوندای سنتنیال صفر ، هیوندای سنتنیال کارکرده ، هیوندای سنتنیال 95 ، هیوندای سنتنیال مدل ، هیوندای سنتنیال دست دوم ، هیوندای سنتنیال نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای سنتنیال

هیوندای،سنتنیال

2010 150 هزارکیلومتر 782/2 میلیون 782,200,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال

هیوندای،سنتنیال

2011 135 هزارکیلومتر 859/5 میلیون 859,500,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال

هیوندای،سنتنیال

2012 120 هزارکیلومتر 924/2 میلیون 924,200,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال

هیوندای،سنتنیال

2013 105 هزارکیلومتر 1,004,600,000 1,004,600,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال

هیوندای،سنتنیال

2012 120 هزارکیلومتر 884/2 میلیون 884,200,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال

هیوندای،سنتنیال

2013 105 هزارکیلومتر 954/4 میلیون 954,400,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال

هیوندای،سنتنیال

2010 150 هزارکیلومتر 742/2 میلیون 742,200,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال

هیوندای،سنتنیال

2011 135 هزارکیلومتر 819/5 میلیون 819,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.