هیوندای سنتنیال صفر ، هیوندای سنتنیال کارکرده ، هیوندای سنتنیال 95 ، هیوندای سنتنیال مدل ، هیوندای سنتنیال دست دوم ، هیوندای سنتنیال نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،سنتنیال

2010 565/2 میلیون 565,200,000 جزئیات

هیوندای،سنتنیال

2010 641/3 میلیون 641,300,000 جزئیات

هیوندای،سنتنیال

2011 712/5 میلیون 712,500,000 جزئیات

هیوندای،سنتنیال

2012 791/7 میلیون 791,700,000 جزئیات

هیوندای،سنتنیال

2013 879/7 میلیون 879,700,000 جزئیات

هیوندای،سنتنیال

2012 751/7 میلیون 751,700,000 جزئیات

هیوندای،سنتنیال

2013 839/7 میلیون 839,700,000 جزئیات

هیوندای،سنتنیال

2010 601/3 میلیون 601,300,000 جزئیات

هیوندای،سنتنیال

2011 672/5 میلیون 672,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.