هیوندای سانتافه صفر ، هیوندای سانتافه کارکرده ، هیوندای سانتافه 95 ، هیوندای سانتافه مدل ، هیوندای سانتافه دست دوم ، هیوندای سانتافه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2015 75 هزارکیلومتر 494/8 میلیون 494,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2015 75 هزارکیلومتر 609/8 میلیون 609,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2016 60 هزارکیلومتر 709/8 میلیون 709,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2016 60 هزارکیلومتر 654/8 میلیون 654,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2016 60 هزارکیلومتر 677/8 میلیون 677,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2016 60 هزارکیلومتر 677/8 میلیون 677,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2016 60 هزارکیلومتر 594/8 میلیون 594,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2016 60 هزارکیلومتر 523/8 میلیون 523,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2017 45 هزارکیلومتر 799/8 میلیون 799,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2017 45 هزارکیلومتر 669/8 میلیون 669,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2017 1000 میلیون 1,000,000,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2017 45 هزارکیلومتر 809/8 میلیون 809,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2017 45 هزارکیلومتر 777/8 میلیون 777,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2016 60 هزارکیلومتر 699/8 میلیون 699,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2016 60 هزارکیلومتر 687/8 میلیون 687,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2015 75 هزارکیلومتر 474/8 میلیون 474,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2015 75 هزارکیلومتر 529/8 میلیون 529,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2014 90 هزارکیلومتر 413/4 میلیون 413,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2014 90 هزارکیلومتر 458/4 میلیون 458,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2014 90 هزارکیلومتر 523/4 میلیون 523,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2008 180 هزارکیلومتر 257/4 میلیون 257,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2008 180 هزارکیلومتر 262/4 میلیون 262,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2007 195 هزارکیلومتر 241/8 میلیون 241,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2007 195 هزارکیلومتر 246/8 میلیون 246,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2007 195 هزارکیلومتر 266/8 میلیون 266,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2007 195 هزارکیلومتر 271/8 میلیون 271,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2008 180 هزارکیلومتر 282/4 میلیون 282,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2008 180 هزارکیلومتر 287/4 میلیون 287,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2009 165 هزارکیلومتر 297/2 میلیون 297,200,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2009 165 هزارکیلومتر 302/2 میلیون 302,200,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2010 150 هزارکیلومتر 387/6 میلیون 387,600,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2010 150 هزارکیلومتر 392/6 میلیون 392,600,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2011 135 هزارکیلومتر 421/3 میلیون 421,300,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2011 135 هزارکیلومتر 426/3 میلیون 426,300,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2012 120 هزارکیلومتر 463 میلیون 463,000,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2012 120 هزارکیلومتر 468 میلیون 468,000,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2014 90 هزارکیلومتر 423/4 میلیون 423,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2014 90 هزارکیلومتر 538/4 میلیون 538,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه

هیوندای،سانتافه

2015 75 هزارکیلومتر 594/8 میلیون 594,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.