هیوندای جنسیس صفر ، هیوندای جنسیس کارکرده ، هیوندای جنسیس 95 ، هیوندای جنسیس مدل ، هیوندای جنسیس دست دوم ، هیوندای جنسیس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،جنسیس

2009 361/6 میلیون 361,600,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2012 538/8 میلیون 538,800,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2013 630 میلیون 630,000,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2013 640 میلیون 640,000,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2009 329/1 میلیون 329,100,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2009 369/1 میلیون 369,100,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2009 379/1 میلیون 379,100,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2010 418/4 میلیون 418,400,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2010 428/4 میلیون 428,400,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2011 455/6 میلیون 455,600,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2011 465/6 میلیون 465,600,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2012 528/8 میلیون 528,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.