هیوندای جنسیس صفر ، هیوندای جنسیس کارکرده ، هیوندای جنسیس 95 ، هیوندای جنسیس مدل ، هیوندای جنسیس دست دوم ، هیوندای جنسیس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،جنسیس

2010 431/9 میلیون 431,900,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2011 460/1 میلیون 460,100,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2012 575/6 میلیون 575,600,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2013 670 میلیون 670,000,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2013 680 میلیون 680,000,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2009 372/8 میلیون 372,800,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2009 412/8 میلیون 412,800,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2009 422/8 میلیون 422,800,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2010 449/5 میلیون 449,500,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2010 459/5 میلیون 459,500,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2011 489/5 میلیون 489,500,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2011 499/5 میلیون 499,500,000 جزئیات

هیوندای،جنسیس

2012 565/6 میلیون 565,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.