هیوندای آوانته صفر ، هیوندای آوانته کارکرده ، هیوندای آوانته 95 ، هیوندای آوانته مدل ، هیوندای آوانته دست دوم ، هیوندای آوانته نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1388 107/5 میلیون 107,500,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1387 125/7 میلیون 125,700,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1388 106 میلیون 106,000,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1388 128/3 میلیون 128,300,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1385 98/8 میلیون 98,800,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1385 122 میلیون 122,000,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1386 101/8 میلیون 101,800,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1386 125/8 میلیون 125,800,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1387 106/1 میلیون 106,100,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1387 131 میلیون 131,000,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1388 110/5 میلیون 110,500,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1388 136/5 میلیون 136,500,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1389 115/1 میلیون 115,100,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1389 142/2 میلیون 142,200,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1390 121/1 میلیون 121,100,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1390 149/6 میلیون 149,600,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1391 127/5 میلیون 127,500,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1391 157/5 میلیون 157,500,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1384 94/8 میلیون 94,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.