هیوندای آوانته صفر ، هیوندای آوانته کارکرده ، هیوندای آوانته 95 ، هیوندای آوانته مدل ، هیوندای آوانته دست دوم ، هیوندای آوانته نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1389 150/3 میلیون 150,300,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،دنده ای

1385 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1385 135/1 میلیون 135,100,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،دنده ای

1386 129/5 میلیون 129,500,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1386 141/5 میلیون 141,500,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،دنده ای

1387 134/9 میلیون 134,900,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1387 147/4 میلیون 147,400,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،دنده ای

1388 139/1 میلیون 139,100,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1388 151/9 میلیون 151,900,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،دنده ای

1389 146/4 میلیون 146,400,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1389 159/9 میلیون 159,900,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،دنده ای

1390 152/5 میلیون 152,500,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1390 166/6 میلیون 166,600,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،دنده ای

1391 162/2 میلیون 162,200,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1391 177/2 میلیون 177,200,000 بیشتر

هیوندای،آوانته،دنده ای

1384 118/7 میلیون 118,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.