هیوندای آوانته صفر ، هیوندای آوانته کارکرده ، هیوندای آوانته 95 ، هیوندای آوانته مدل ، هیوندای آوانته دست دوم ، هیوندای آوانته نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1385 109/2 میلیون 109,200,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1385 138/6 میلیون 138,600,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1386 114/9 میلیون 114,900,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1386 145/9 میلیون 145,900,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1387 121 میلیون 121,000,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1387 153/6 میلیون 153,600,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1388 127/4 میلیون 127,400,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1388 161/7 میلیون 161,700,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1389 134/1 میلیون 134,100,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1389 170/2 میلیون 170,200,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1390 141/1 میلیون 141,100,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1390 179/1 میلیون 179,100,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1391 148/6 میلیون 148,600,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

1391 188/6 میلیون 188,600,000 جزئیات

هیوندای،آوانته،دنده ای

1384 103/7 میلیون 103,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.