قیمت هیوندای

، صفر و کارکرده ،Hyundai ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،هیوندای

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
هیوندای سانتافه مدل 2017

هیوندای،سانتافه

2017 60 هزارکیلومتر 1,575 میلیارد 1,575,000,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2017

هیوندای،سانتافه

2017 2,100 میلیارد 2,100,000,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2018

هیوندای،آزرا

2018 2,010 میلیارد 2,010,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2010

هیوندای،سوناتا

2010 165 هزارکیلومتر 538/9 میلیون 538,900,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2010

هیوندای،سوناتا

2010 165 هزارکیلومتر 564/5 میلیون 564,500,000 جزئیات
هیوندای ولستر مدل 2016

هیوندای،ولستر

2016 75 هزارکیلومتر 616/3 میلیون 616,300,000 جزئیات
هیوندای ولستر مدل 2016

هیوندای،ولستر

2016 75 هزارکیلومتر 648/8 میلیون 648,800,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال مدل 2010

هیوندای،سنتنیال

2010 165 هزارکیلومتر 1,662/9 میلیارد 1,662,900,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال مدل 2011

هیوندای،سنتنیال

2011 150 هزارکیلومتر 1,788/1 میلیارد 1,788,100,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال مدل 2012

هیوندای،سنتنیال

2012 135 هزارکیلومتر 1,922/7 میلیارد 1,922,700,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال مدل 2013

هیوندای،سنتنیال

2013 120 هزارکیلومتر 2,067/4 میلیارد 2,067,400,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی مدل 2017

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2017 60 هزارکیلومتر 1,201/5 میلیارد 1,201,500,000 جزئیات
هیوندای النترا مونتاژ مدل 1397

هیوندای،النترا مونتاژ

97 56 هزارکیلومتر 828/1 میلیون 828,100,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مونتاژ مدل 1397

هیوندای،اکسنت مونتاژ

97 56 هزارکیلومتر 585/1 میلیون 585,100,000 جزئیات
هیوندای H350 مدل 2017

هیوندای،H350

2017 0 میلیون 0 جزئیات
هیوندای i10 مونتاژ مدل 1396

هیوندای،i10 مونتاژ

96 76 هزارکیلومتر 386/9 میلیون 386,900,000 جزئیات
هیوندای ولستر مدل 2013

هیوندای،ولستر

2013 120 هزارکیلومتر 521/8 میلیون 521,800,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای مدل 1389

هیوندای،ورنا،دنده ای

89 216 هزارکیلومتر 184/5 میلیون 184,500,000 جزئیات
هیوندای کوپه اتوماتیک مدل 2007

هیوندای،کوپه،اتوماتیک

2007 210 هزارکیلومتر 326/2 میلیون 326,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2008

هیوندای،سوناتا

2008 195 هزارکیلومتر 446/2 میلیون 446,200,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال مدل 2012

هیوندای،سنتنیال

2012 135 هزارکیلومتر 1,882/7 میلیارد 1,882,700,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2015

هیوندای،سانتافه

2015 90 هزارکیلومتر 1,197/8 میلیارد 1,197,800,000 جزئیات
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2011

هیوندای،جنسیس کوپه

2011 150 هزارکیلومتر 854/4 میلیون 854,400,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2012

هیوندای،جنسیس

2012 135 هزارکیلومتر 1,178 میلیارد 1,178,000,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2015

هیوندای،توسان

2015 90 هزارکیلومتر 892/1 میلیون 892,100,000 جزئیات
هیوندای آوانته دنده ای مدل 1385

هیوندای،آوانته،دنده ای

85 296 هزارکیلومتر 215/5 میلیون 215,500,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2012

هیوندای،آزرا

2012 135 هزارکیلومتر 1,001 میلیارد 1,001,000,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2017

هیوندای،اکسنت

2017 60 هزارکیلومتر 637 میلیون 637,000,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2012

هیوندای،ix55

2012 135 هزارکیلومتر 1,185/5 میلیارد 1,185,500,000 جزئیات
هیوندای i40 استیشن مدل 2015

هیوندای،i40 استیشن

2015 90 هزارکیلومتر 817 میلیون 817,000,000 جزئیات
هیوندای i40 مدل 2014

هیوندای،i40

2014 105 هزارکیلومتر 795/1 میلیون 795,100,000 جزئیات
هیوندای i30 مدل 2010

هیوندای،i30

2010 165 هزارکیلومتر 463 میلیون 463,000,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2011

هیوندای،i20

2011 150 هزارکیلومتر 390/7 میلیون 390,700,000 جزئیات
هیوندای i10 مونتاژ مدل 1397

هیوندای،i10 مونتاژ

97 56 هزارکیلومتر 416/1 میلیون 416,100,000 جزئیات
هیوندای النترا مونتاژ مدل 1397

هیوندای،النترا مونتاژ

97 910 میلیون 910,000,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مونتاژ مدل 1397

هیوندای،اکسنت مونتاژ

97 705 میلیون 705,000,000 جزئیات
هیوندای i20 مونتاژ مدل 1396

هیوندای،i20 مونتاژ

96 76 هزارکیلومتر 515/9 میلیون 515,900,000 جزئیات
هیوندای ولستر مدل 2014

هیوندای،ولستر

2014 105 هزارکیلومتر 561/1 میلیون 561,100,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک مدل 1390

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

90 196 هزارکیلومتر 273/8 میلیون 273,800,000 جزئیات
هیوندای کوپه اتوماتیک مدل 2007

هیوندای،کوپه،اتوماتیک

2007 210 هزارکیلومتر 309/9 میلیون 309,900,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GL هیبرید مدل 2018

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2018 1,685 میلیارد 1,685,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2008

هیوندای،سوناتا

2008 195 هزارکیلومتر 467/4 میلیون 467,400,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال مدل 2013

هیوندای،سنتنیال

2013 120 هزارکیلومتر 1,964/1 میلیارد 1,964,100,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2015

هیوندای،سانتافه

2015 90 هزارکیلومتر 1,155/8 میلیارد 1,155,800,000 جزئیات
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2011

هیوندای،جنسیس کوپه

2011 150 هزارکیلومتر 863/2 میلیون 863,200,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2013

هیوندای،جنسیس

2013 120 هزارکیلومتر 1,526/7 میلیارد 1,526,700,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2016

هیوندای،توسان

2016 75 هزارکیلومتر 1,215/4 میلیارد 1,215,400,000 جزئیات
هیوندای آوانته اتوماتیک مدل 1385

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

85 296 هزارکیلومتر 253/5 میلیون 253,500,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2011

هیوندای،آزرا

2011 150 هزارکیلومتر 860/9 میلیون 860,900,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2013

هیوندای،النترا

2013 120 هزارکیلومتر 540/9 میلیون 540,900,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2016

هیوندای،اکسنت

2016 75 هزارکیلومتر 595/3 میلیون 595,300,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2012

هیوندای،ix55

2012 135 هزارکیلومتر 1,132/2 میلیارد 1,132,200,000 جزئیات
هیوندای i40 مدل 2014

هیوندای،i40

2014 105 هزارکیلومتر 785/1 میلیون 785,100,000 جزئیات
هیوندای i30 مدل 2010

هیوندای،i30

2010 165 هزارکیلومتر 465 میلیون 465,000,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2011

هیوندای،i20

2011 150 هزارکیلومتر 385/7 میلیون 385,700,000 جزئیات
هیوندای i20 مونتاژ مدل 1397

هیوندای،i20 مونتاژ

97 730 میلیون 730,000,000 جزئیات
هیوندای i20 مونتاژ مدل 1397

هیوندای،i20 مونتاژ

97 56 هزارکیلومتر 554/8 میلیون 554,800,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای مدل 1383

هیوندای،ورنا،دنده ای

83 336 هزارکیلومتر 134/2 میلیون 134,200,000 جزئیات
هیوندای کوپه دنده ای مدل 2008

هیوندای،کوپه،دنده ای

2008 195 هزارکیلومتر 194/8 میلیون 194,800,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید مدل 2017

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 60 هزارکیلومتر 1,205/8 میلیارد 1,205,800,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2009

هیوندای،سوناتا

2009 180 هزارکیلومتر 490/4 میلیون 490,400,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال مدل 2010

هیوندای،سنتنیال

2010 165 هزارکیلومتر 1,622/9 میلیارد 1,622,900,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2016

هیوندای،سانتافه

2016 75 هزارکیلومتر 1,207/8 میلیارد 1,207,800,000 جزئیات
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2012

هیوندای،جنسیس کوپه

2012 135 هزارکیلومتر 854/4 میلیون 854,400,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2013

هیوندای،جنسیس

2013 120 هزارکیلومتر 1,550 میلیارد 1,550,000,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2016

هیوندای،توسان

2016 75 هزارکیلومتر 1,154/6 میلیارد 1,154,600,000 جزئیات
هیوندای آوانته دنده ای مدل 1386

هیوندای،آوانته،دنده ای

86 276 هزارکیلومتر 229/3 میلیون 229,300,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2011

هیوندای،آزرا

2011 150 هزارکیلومتر 870/9 میلیون 870,900,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2014

هیوندای،النترا

2014 105 هزارکیلومتر 587/9 میلیون 587,900,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2017

هیوندای،اکسنت

2017 60 هزارکیلومتر 678/5 میلیون 678,500,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2013

هیوندای،ix55

2013 120 هزارکیلومتر 1,378/5 میلیارد 1,378,500,000 جزئیات
هیوندای i40 مدل 2015

هیوندای،i40

2015 90 هزارکیلومتر 837 میلیون 837,000,000 جزئیات
هیوندای i30 مدل 2012

هیوندای،i30

2012 135 هزارکیلومتر 510/6 میلیون 510,600,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2013

هیوندای،i20

2013 120 هزارکیلومتر 414/6 میلیون 414,600,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای مدل 1384

هیوندای،ورنا،دنده ای

84 316 هزارکیلومتر 141/2 میلیون 141,200,000 جزئیات
هیوندای کوپه اتوماتیک مدل 2008

هیوندای،کوپه،اتوماتیک

2008 195 هزارکیلومتر 343/4 میلیون 343,400,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید مدل 2017

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 60 هزارکیلومتر 1,143/2 میلیارد 1,143,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2009

هیوندای،سوناتا

2009 180 هزارکیلومتر 513/7 میلیون 513,700,000 جزئیات
هیوندای سنتنیال مدل 2011

هیوندای،سنتنیال

2011 150 هزارکیلومتر 1,748/1 میلیارد 1,748,100,000 جزئیات
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2012

هیوندای،جنسیس کوپه

2012 135 هزارکیلومتر 918/3 میلیون 918,300,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2009

هیوندای،جنسیس

2009 180 هزارکیلومتر 852/8 میلیون 852,800,000 جزئیات
هیوندای آوانته اتوماتیک مدل 1386

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

86 276 هزارکیلومتر 269/7 میلیون 269,700,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2010

هیوندای،آزرا

2010 165 هزارکیلومتر 737/6 میلیون 737,600,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2015

هیوندای،النترا

2015 90 هزارکیلومتر 632/1 میلیون 632,100,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2014

هیوندای،اکسنت

2014 105 هزارکیلومتر 515/2 میلیون 515,200,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2013

هیوندای،ix55

2013 120 هزارکیلومتر 1,316/5 میلیارد 1,316,500,000 جزئیات
هیوندای i40 مدل 2015

هیوندای،i40

2015 90 هزارکیلومتر 827 میلیون 827,000,000 جزئیات
هیوندای i30 مدل 2012

هیوندای،i30

2012 135 هزارکیلومتر 512/6 میلیون 512,600,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2013

هیوندای،i20

2013 120 هزارکیلومتر 419/6 میلیون 419,600,000 جزئیات
هیوندای ولستر مدل 2015

هیوندای،ولستر

2015 90 هزارکیلومتر 603/3 میلیون 603,300,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای مدل 1385

هیوندای،ورنا،دنده ای

85 296 هزارکیلومتر 148/7 میلیون 148,700,000 جزئیات
هیوندای کوپه اتوماتیک مدل 2008

هیوندای،کوپه،اتوماتیک

2008 195 هزارکیلومتر 326/2 میلیون 326,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GL هیبرید مدل 2017

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 60 هزارکیلومتر 1,110/2 میلیارد 1,110,200,000 جزئیات
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2013

هیوندای،جنسیس کوپه

2013 120 هزارکیلومتر 1,162/5 میلیارد 1,162,500,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2009

هیوندای،جنسیس

2009 180 هزارکیلومتر 923/1 میلیون 923,100,000 جزئیات
هیوندای آوانته دنده ای مدل 1387

هیوندای،آوانته،دنده ای

87 256 هزارکیلومتر 243/9 میلیون 243,900,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2010

هیوندای،آزرا

2010 165 هزارکیلومتر 742/6 میلیون 742,600,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2014

هیوندای،النترا

2014 105 هزارکیلومتر 632/1 میلیون 632,100,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2014

هیوندای،اکسنت

2014 105 هزارکیلومتر 548/8 میلیون 548,800,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2009

هیوندای،ix55

2009 180 هزارکیلومتر 807/6 میلیون 807,600,000 جزئیات
هیوندای i30 مدل 2011

هیوندای،i30

2011 150 هزارکیلومتر 486/2 میلیون 486,200,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2014

هیوندای،i20

2014 105 هزارکیلومتر 436/7 میلیون 436,700,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک مدل 1386

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

86 276 هزارکیلومتر 219/1 میلیون 219,100,000 جزئیات
هیوندای کوپه اتوماتیک مدل 2009

هیوندای،کوپه،اتوماتیک

2009 180 هزارکیلومتر 365/3 میلیون 365,300,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی مدل 2015

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 90 هزارکیلومتر 0 میلیون 0 جزئیات
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2013

هیوندای،جنسیس کوپه

2013 120 هزارکیلومتر 1,139/2 میلیارد 1,139,200,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2009

هیوندای،جنسیس

2009 180 هزارکیلومتر 937/2 میلیون 937,200,000 جزئیات
هیوندای آوانته اتوماتیک مدل 1387

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

87 256 هزارکیلومتر 286/9 میلیون 286,900,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2009

هیوندای،آزرا

2009 180 هزارکیلومتر 670/7 میلیون 670,700,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2015

هیوندای،النترا

2015 90 هزارکیلومتر 665/4 میلیون 665,400,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2014

هیوندای،اکسنت

2014 105 هزارکیلومتر 560 میلیون 560,000,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2009

هیوندای،ix55

2009 180 هزارکیلومتر 771/2 میلیون 771,200,000 جزئیات
هیوندای i30 مدل 2011

هیوندای،i30

2011 150 هزارکیلومتر 488/2 میلیون 488,200,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2014

هیوندای،i20

2014 105 هزارکیلومتر 441/7 میلیون 441,700,000 جزئیات
هیوندای ولستر مدل 2014

هیوندای،ولستر

2014 105 هزارکیلومتر 533 میلیون 533,000,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای مدل 1386

هیوندای،ورنا،دنده ای

86 276 هزارکیلومتر 156/5 میلیون 156,500,000 جزئیات
هیوندای کوپه اتوماتیک مدل 2009

هیوندای،کوپه،اتوماتیک

2009 180 هزارکیلومتر 347 میلیون 347,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی مدل 2015

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2015 90 هزارکیلومتر 973/2 میلیون 973,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2011

هیوندای،سوناتا

2011 150 هزارکیلومتر 614/2 میلیون 614,200,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2016

هیوندای،سانتافه

2016 75 هزارکیلومتر 1,291/4 میلیارد 1,291,400,000 جزئیات
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2010

هیوندای،جنسیس کوپه

2010 165 هزارکیلومتر 786 میلیون 786,000,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2010

هیوندای،جنسیس

2010 165 هزارکیلومتر 982/1 میلیون 982,100,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2017

هیوندای،توسان

2017 60 هزارکیلومتر 1,350/5 میلیارد 1,350,500,000 جزئیات
هیوندای آوانته دنده ای مدل 1388

هیوندای،آوانته،دنده ای

88 236 هزارکیلومتر 259/5 میلیون 259,500,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2009

هیوندای،آزرا

2009 180 هزارکیلومتر 675/7 میلیون 675,700,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2015

هیوندای،النترا

2015 90 هزارکیلومتر 665/4 میلیون 665,400,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2015

هیوندای،اکسنت

2015 90 هزارکیلومتر 556/4 میلیون 556,400,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2010

هیوندای،ix55

2010 165 هزارکیلومتر 907/4 میلیون 907,400,000 جزئیات
هیوندای ولستر مدل 2015

هیوندای،ولستر

2015 90 هزارکیلومتر 573/2 میلیون 573,200,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک مدل 1387

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

87 256 هزارکیلومتر 230/6 میلیون 230,600,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی مدل 2016

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 75 هزارکیلومتر 973/2 میلیون 973,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2011

هیوندای،سوناتا

2011 150 هزارکیلومتر 620/3 میلیون 620,300,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2016

هیوندای،سانتافه

2016 75 هزارکیلومتر 1,259/1 میلیارد 1,259,100,000 جزئیات
هیوندای جنسیس کوپه مدل 2010

هیوندای،جنسیس کوپه

2010 165 هزارکیلومتر 794/2 میلیون 794,200,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2010

هیوندای،جنسیس

2010 165 هزارکیلومتر 997 میلیون 997,000,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2017

هیوندای،توسان

2017 60 هزارکیلومتر 1,090/5 میلیارد 1,090,500,000 جزئیات
هیوندای آوانته اتوماتیک مدل 1388

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

88 236 هزارکیلومتر 305/3 میلیون 305,300,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2008

هیوندای،آزرا

2008 195 هزارکیلومتر 614/9 میلیون 614,900,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2016

هیوندای،النترا

2016 75 هزارکیلومتر 723/3 میلیون 723,300,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2015

هیوندای،اکسنت

2015 90 هزارکیلومتر 592/7 میلیون 592,700,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2010

هیوندای،ix55

2010 165 هزارکیلومتر 866/6 میلیون 866,600,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای مدل 1387

هیوندای،ورنا،دنده ای

87 256 هزارکیلومتر 164/7 میلیون 164,700,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF معمولی مدل 2016

هیوندای،سوناتاLF،معمولی

2016 75 هزارکیلومتر 1,081/3 میلیارد 1,081,300,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2012

هیوندای،سوناتا

2012 135 هزارکیلومتر 667/6 میلیون 667,600,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2016

هیوندای،سانتافه

2016 75 هزارکیلومتر 1,196/2 میلیارد 1,196,200,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2011

هیوندای،جنسیس

2011 150 هزارکیلومتر 1,067/5 میلیارد 1,067,500,000 جزئیات
هیوندای آوانته دنده ای مدل 1389

هیوندای،آوانته،دنده ای

89 216 هزارکیلومتر 276 میلیون 276,000,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2008

هیوندای،آزرا

2008 195 هزارکیلومتر 609/9 میلیون 609,900,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2016

هیوندای،النترا

2016 75 هزارکیلومتر 687/1 میلیون 687,100,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2015

هیوندای،اکسنت

2015 90 هزارکیلومتر 604/8 میلیون 604,800,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2011

هیوندای،ix55

2011 150 هزارکیلومتر 1,019/5 میلیارد 1,019,500,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2015

هیوندای،i20

2015 90 هزارکیلومتر 460 میلیون 460,000,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک مدل 1388

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

88 236 هزارکیلومتر 242/8 میلیون 242,800,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید مدل 2017

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2017 60 هزارکیلومتر 1,230/4 میلیارد 1,230,400,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2012

هیوندای،سوناتا

2012 135 هزارکیلومتر 674/2 میلیون 674,200,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2016

هیوندای،سانتافه

2016 75 هزارکیلومتر 1,076/6 میلیارد 1,076,600,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2011

هیوندای،جنسیس

2011 150 هزارکیلومتر 1,083/7 میلیارد 1,083,700,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2017

هیوندای،توسان

2017 60 هزارکیلومتر 1,147/9 میلیارد 1,147,900,000 جزئیات
هیوندای آوانته اتوماتیک مدل 1389

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

89 216 هزارکیلومتر 324/7 میلیون 324,700,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2007

هیوندای،آزرا

2007 210 هزارکیلومتر 559/6 میلیون 559,600,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2017

هیوندای،النترا

2017 60 هزارکیلومتر 834/3 میلیون 834,300,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2016

هیوندای،اکسنت

2016 75 هزارکیلومتر 647/1 میلیون 647,100,000 جزئیات
هیوندای ix55 مدل 2011

هیوندای،ix55

2011 150 هزارکیلومتر 973/7 میلیون 973,700,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2015

هیوندای،i20

2015 90 هزارکیلومتر 465 میلیون 465,000,000 جزئیات
هیوندای ورنا دنده ای مدل 1388

هیوندای،ورنا،دنده ای

88 236 هزارکیلومتر 173/4 میلیون 173,400,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید مدل 2017

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2017 60 هزارکیلومتر 1,166/5 میلیارد 1,166,500,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2013

هیوندای،سوناتا

2013 120 هزارکیلومتر 725/6 میلیون 725,600,000 جزئیات
هیوندای جنسیس مدل 2012

هیوندای،جنسیس

2012 135 هزارکیلومتر 1,160/3 میلیارد 1,160,300,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2014

هیوندای،توسان

2014 105 هزارکیلومتر 762/9 میلیون 762,900,000 جزئیات
هیوندای آوانته دنده ای مدل 1390

هیوندای،آوانته،دنده ای

90 196 هزارکیلومتر 293/6 میلیون 293,600,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2007

هیوندای،آزرا

2007 210 هزارکیلومتر 554/6 میلیون 554,600,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2017

هیوندای،النترا

2017 60 هزارکیلومتر 792/5 میلیون 792,500,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2016

هیوندای،اکسنت

2016 75 هزارکیلومتر 634/1 میلیون 634,100,000 جزئیات
هیوندای ورنا اتوماتیک مدل 1389

هیوندای،ورنا،اتوماتیک

89 216 هزارکیلومتر 258/3 میلیون 258,300,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GL هیبرید مدل 2017

هیوندای،سوناتاLF،GL هیبرید

2017 60 هزارکیلومتر 1,132/9 میلیارد 1,132,900,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2013

هیوندای،سوناتا

2013 120 هزارکیلومتر 732/9 میلیون 732,900,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2017

هیوندای،سانتافه

2017 60 هزارکیلومتر 1,420/9 میلیارد 1,420,900,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2013

هیوندای،توسان

2013 120 هزارکیلومتر 722/6 میلیون 722,600,000 جزئیات
هیوندای آوانته اتوماتیک مدل 1390

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

90 196 هزارکیلومتر 345/5 میلیون 345,500,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2006

هیوندای،آزرا

2006 225 هزارکیلومتر 509/2 میلیون 509,200,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2014

هیوندای،النترا

2014 105 هزارکیلومتر 618/8 میلیون 618,800,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2016

هیوندای،اکسنت

2016 75 هزارکیلومتر 565/5 میلیون 565,500,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2012

هیوندای،i20

2012 135 هزارکیلومتر 406/2 میلیون 406,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید مدل 2018

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2018 45 هزارکیلومتر 1,491/4 میلیارد 1,491,400,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2014

هیوندای،سوناتا

2014 105 هزارکیلومتر 793 میلیون 793,000,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2017

هیوندای،سانتافه

2017 60 هزارکیلومتر 1,495/7 میلیارد 1,495,700,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2017

هیوندای،توسان

2017 1,850 میلیارد 1,850,000,000 جزئیات
هیوندای آوانته دنده ای مدل 1391

هیوندای،آوانته،دنده ای

91 176 هزارکیلومتر 312/4 میلیون 312,400,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2014

هیوندای،آزرا

2014 105 هزارکیلومتر 1,182/7 میلیارد 1,182,700,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2013

هیوندای،النترا

2013 120 هزارکیلومتر 569/3 میلیون 569,300,000 جزئیات
هیوندای اکسنت مدل 2017

هیوندای،اکسنت

2017 60 هزارکیلومتر 692/4 میلیون 692,400,000 جزئیات
هیوندای i20 مدل 2012

هیوندای،i20

2012 135 هزارکیلومتر 411/2 میلیون 411,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2014

هیوندای،سوناتا

2014 105 هزارکیلومتر 801 میلیون 801,000,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2017

هیوندای،سانتافه

2017 2,350 میلیارد 2,350,000,000 جزئیات
هیوندای آوانته اتوماتیک مدل 1391

هیوندای،آوانته،اتوماتیک

91 176 هزارکیلومتر 367/5 میلیون 367,500,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2013

هیوندای،آزرا

2013 120 هزارکیلومتر 1,088/1 میلیارد 1,088,100,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2018

هیوندای،النترا

2018 45 هزارکیلومتر 927 میلیون 927,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS Plus هیبرید مدل 2018

هیوندای،سوناتاLF،GLS Plus هیبرید

2018 1,830 میلیارد 1,830,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتاLF GLS هیبرید مدل 2018

هیوندای،سوناتاLF،GLS هیبرید

2018 1,735 میلیارد 1,735,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2015

هیوندای،سوناتا

2015 90 هزارکیلومتر 880/2 میلیون 880,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2015

هیوندای،سوناتا

2015 90 هزارکیلومتر 841/5 میلیون 841,500,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2014

هیوندای،سوناتا

2014 105 هزارکیلومتر 763 میلیون 763,000,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2013

هیوندای،سوناتا

2013 120 هزارکیلومتر 695/6 میلیون 695,600,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2012

هیوندای،سوناتا

2012 135 هزارکیلومتر 637/6 میلیون 637,600,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2011

هیوندای،سوناتا

2011 150 هزارکیلومتر 584/2 میلیون 584,200,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2006

هیوندای،سوناتا

2006 225 هزارکیلومتر 387/1 میلیون 387,100,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2006

هیوندای،سوناتا

2006 225 هزارکیلومتر 369/5 میلیون 369,500,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2007

هیوندای،سوناتا

2007 210 هزارکیلومتر 406/1 میلیون 406,100,000 جزئیات
هیوندای سوناتا مدل 2007

هیوندای،سوناتا

2007 210 هزارکیلومتر 425/4 میلیون 425,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2017

هیوندای،سانتافه

2017 60 هزارکیلومتر 1,574/5 میلیارد 1,574,500,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2016

هیوندای،سانتافه

2016 75 هزارکیلومتر 1,338/3 میلیارد 1,338,300,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2016

هیوندای،سانتافه

2016 75 هزارکیلومتر 1,271/4 میلیارد 1,271,400,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2015

هیوندای،سانتافه

2015 90 هزارکیلومتر 963/5 میلیون 963,500,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2015

هیوندای،سانتافه

2015 90 هزارکیلومتر 1,070/6 میلیارد 1,070,600,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2014

هیوندای،سانتافه

2014 105 هزارکیلومتر 1,046 میلیارد 1,046,000,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2014

هیوندای،سانتافه

2014 105 هزارکیلومتر 1,019/9 میلیارد 1,019,900,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2014

هیوندای،سانتافه

2014 105 هزارکیلومتر 968/9 میلیون 968,900,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2008

هیوندای،سانتافه

2008 195 هزارکیلومتر 526/9 میلیون 526,900,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2007

هیوندای،سانتافه

2007 210 هزارکیلومتر 484/8 میلیون 484,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2007

هیوندای،سانتافه

2007 210 هزارکیلومتر 510/3 میلیون 510,300,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2008

هیوندای،سانتافه

2008 195 هزارکیلومتر 554/7 میلیون 554,700,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2009

هیوندای،سانتافه

2009 180 هزارکیلومتر 602/9 میلیون 602,900,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2009

هیوندای،سانتافه

2009 180 هزارکیلومتر 572/8 میلیون 572,800,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2010

هیوندای،سانتافه

2010 165 هزارکیلومتر 655/3 میلیون 655,300,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2010

هیوندای،سانتافه

2010 165 هزارکیلومتر 622/6 میلیون 622,600,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2011

هیوندای،سانتافه

2011 150 هزارکیلومتر 800/2 میلیون 800,200,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2010

هیوندای،سانتافه

2010 165 هزارکیلومتر 728/2 میلیون 728,200,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2012

هیوندای،سانتافه

2012 135 هزارکیلومتر 889/1 میلیون 889,100,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2014

هیوندای،سانتافه

2014 105 هزارکیلومتر 872 میلیون 872,000,000 جزئیات
هیوندای سانتافه مدل 2015

هیوندای،سانتافه

2015 90 هزارکیلومتر 1,126/9 میلیارد 1,126,900,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2017

هیوندای،توسان

2017 60 هزارکیلومتر 1,282/9 میلیارد 1,282,900,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2017

هیوندای،توسان

2017 60 هزارکیلومتر 1,036 میلیارد 1,036,000,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2016

هیوندای،توسان

2016 75 هزارکیلومتر 1,033/1 میلیارد 1,033,100,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2014

هیوندای،توسان

2014 105 هزارکیلومتر 722/6 میلیون 722,600,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2013

هیوندای،توسان

2013 120 هزارکیلومتر 650/3 میلیون 650,300,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2012

هیوندای،توسان

2012 135 هزارکیلومتر 591/8 میلیون 591,800,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2009

هیوندای،توسان

2009 180 هزارکیلومتر 523/2 میلیون 523,200,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2008

هیوندای،توسان

2008 195 هزارکیلومتر 486/6 میلیون 486,600,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2007

هیوندای،توسان

2007 210 هزارکیلومتر 452/5 میلیون 452,500,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2010

هیوندای،توسان

2010 165 هزارکیلومتر 562/6 میلیون 562,600,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2011

هیوندای،توسان

2011 150 هزارکیلومتر 544/4 میلیون 544,400,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2011

هیوندای،توسان

2011 150 هزارکیلومتر 604/9 میلیون 604,900,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2012

هیوندای،توسان

2012 135 هزارکیلومتر 657/5 میلیون 657,500,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2013

هیوندای،توسان

2013 120 هزارکیلومتر 686/6 میلیون 686,600,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2014

هیوندای،توسان

2014 105 هزارکیلومتر 802/9 میلیون 802,900,000 جزئیات
هیوندای توسان مدل 2015

هیوندای،توسان

2015 90 هزارکیلومتر 847/5 میلیون 847,500,000 جزئیات
هیوندای آوانته دنده ای مدل 1384

هیوندای،آوانته،دنده ای

84 316 هزارکیلومتر 202/6 میلیون 202,600,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2012

هیوندای،آزرا

2012 135 هزارکیلومتر 936 میلیون 936,000,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2013

هیوندای،آزرا

2013 120 هزارکیلومتر 1,023/1 میلیارد 1,023,100,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2014

هیوندای،آزرا

2014 105 هزارکیلومتر 1,117/7 میلیارد 1,117,700,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2014

هیوندای،آزرا

2014 105 هزارکیلومتر 1,172/7 میلیارد 1,172,700,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2013

هیوندای،آزرا

2013 120 هزارکیلومتر 1,078/1 میلیارد 1,078,100,000 جزئیات
هیوندای آزرا مدل 2012

هیوندای،آزرا

2012 135 هزارکیلومتر 991 میلیون 991,000,000 جزئیات
هیوندای النترا مدل 2018

هیوندای،النترا

2018 1,030 میلیارد 1,030,000,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو هیوندای