هایما S7 صفر ، هایما S7 کارکرده ، هایما S7 95 ، هایما S7 مدل ، هایما S7 دست دوم ، هایما S7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S7،توربو

1396 223/4 میلیون 223,400,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1394 185/3 میلیون 185,300,000 جزئیات

هایما،S7،دنده ای

1395 180/6 میلیون 180,600,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1396 234/2 میلیون 234,200,000 جزئیات

هایما،S7،دنده ای

1396 194/2 میلیون 194,200,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1396 214/2 میلیون 214,200,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1395 199/2 میلیون 199,200,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1398 268 میلیون 268,000,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1397 249/2 میلیون 249,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.