هایما S7 صفر ، هایما S7 کارکرده ، هایما S7 95 ، هایما S7 مدل ، هایما S7 دست دوم ، هایما S7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S7،دنده ای

1395 149/4 میلیون 149,400,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1394 176 میلیون 176,000,000 بیشتر

هایما،S7،دنده ای

1395 161/3 میلیون 161,300,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1396 233/5 میلیون 233,500,000 بیشتر

هایما،S7،دنده ای

1396 173/5 میلیون 173,500,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1396 203/5 میلیون 203,500,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1395 189/2 میلیون 189,200,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1398 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1397 251/1 میلیون 251,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.