هایما S5 صفر ، هایما S5 کارکرده ، هایما S5 95 ، هایما S5 مدل ، هایما S5 دست دوم ، هایما S5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هایما S5

هایما،S5

1398 18/2 هزارکیلومتر 274/4 میلیون 274,400,000 جزئیات
هایما S5

هایما،S5

1397 38/2 هزارکیلومتر 258 میلیون 258,000,000 جزئیات
هایما S5

هایما،S5

1398 292 میلیون 292,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.