هایما S5 صفر ، هایما S5 کارکرده ، هایما S5 95 ، هایما S5 مدل ، هایما S5 دست دوم ، هایما S5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S5

1397 255/3 میلیون 255,300,000 جزئیات

هایما،S5

1398 290 میلیون 290,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.