هایما S5 صفر ، هایما S5 کارکرده ، هایما S5 95 ، هایما S5 مدل ، هایما S5 دست دوم ، هایما S5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S5

1397 202/5 میلیون 202,500,000 جزئیات

هایما،S5

1397 209 میلیون 209,000,000 جزئیات

هایما،S5

1397 210/6 میلیون 210,600,000 جزئیات

هایما،S5

1397 215/5 میلیون 215,500,000 جزئیات

هایما،S5

1398 244 میلیون 244,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.