هایما S5 صفر ، هایما S5 کارکرده ، هایما S5 95 ، هایما S5 مدل ، هایما S5 دست دوم ، هایما S5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S5

1397 214/1 میلیون 214,100,000 بیشتر

هایما،S5

1397 228/7 میلیون 228,700,000 بیشتر

هایما،S5

1398 246 میلیون 246,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.