هایما صفر ، هایما کارکرده ، هایما 95 ، هایما مدل ، هایما دست دوم ، هایما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S5

1397 214/1 میلیون 214,100,000 بیشتر

هایما،S7،دنده ای

1395 155/3 میلیون 155,300,000 بیشتر

هایما،S5

1397 229/7 میلیون 229,700,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1396 237/8 میلیون 237,800,000 بیشتر

هایما،S5

1397 216/7 میلیون 216,700,000 بیشتر

هایما،S7،دنده ای

1396 167/1 میلیون 167,100,000 بیشتر

هایما،S5

1397 216/7 میلیون 216,700,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1396 195/3 میلیون 195,300,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1396 209/3 میلیون 209,300,000 بیشتر

هایما،S5

1397 231 میلیون 231,000,000 بیشتر

هایما،S5

1397 227/8 میلیون 227,800,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1394 179/7 میلیون 179,700,000 بیشتر

هایما،S7،دنده ای

1395 165/3 میلیون 165,300,000 بیشتر

هایما،S5

1398 245 میلیون 245,000,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1396 237/8 میلیون 237,800,000 بیشتر

هایما،S7،دنده ای

1396 177/8 میلیون 177,800,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1396 207/8 میلیون 207,800,000 بیشتر

هایما،S7،اتوماتیک

1395 193/2 میلیون 193,200,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1398 275 میلیون 275,000,000 بیشتر

هایما،S7،توربو

1397 255/7 میلیون 255,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو هایما