هایما صفر ، هایما کارکرده ، هایما 95 ، هایما مدل ، هایما دست دوم ، هایما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هایما،S5

1397 202/5 میلیون 202,500,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1396 213/7 میلیون 213,700,000 جزئیات

هایما،S5

1397 209 میلیون 209,000,000 جزئیات

هایما،S7،دنده ای

1396 184/2 میلیون 184,200,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1397 239/5 میلیون 239,500,000 جزئیات

هایما،S5

1397 210/6 میلیون 210,600,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1396 204/6 میلیون 204,600,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1397 252 میلیون 252,000,000 جزئیات

هایما،S5

1397 213/8 میلیون 213,800,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1394 178/9 میلیون 178,900,000 جزئیات

هایما،S7،دنده ای

1395 175/8 میلیون 175,800,000 جزئیات

هایما،S5

1398 242 میلیون 242,000,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1396 229/1 میلیون 229,100,000 جزئیات

هایما،S7،دنده ای

1396 189/1 میلیون 189,100,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1396 209/1 میلیون 209,100,000 جزئیات

هایما،S7،اتوماتیک

1395 192/4 میلیون 192,400,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1398 273 میلیون 273,000,000 جزئیات

هایما،S7،توربو

1397 241/1 میلیون 241,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو هایما