هافی لوبو صفر ، هافی لوبو کارکرده ، هافی لوبو 95 ، هافی لوبو مدل ، هافی لوبو دست دوم ، هافی لوبو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هافی لوبو

هافی،لوبو

1390 176/6 هزارکیلومتر 35/1 میلیون 35,100,000 جزئیات
هافی لوبو

هافی،لوبو

1389 196/6 هزارکیلومتر 34/1 میلیون 34,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.