هافی لوبو صفر ، هافی لوبو کارکرده ، هافی لوبو 95 ، هافی لوبو مدل ، هافی لوبو دست دوم ، هافی لوبو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هافی،لوبو

1389 29/1 میلیون 29,100,000 بیشتر

هافی،لوبو

1390 30/1 میلیون 30,100,000 بیشتر

هافی،لوبو

1389 29/3 میلیون 29,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.