هافی لوبو صفر ، هافی لوبو کارکرده ، هافی لوبو مدل ، هافی لوبو دست دوم به روز ، هافی لوبو نو اقساطی قیمت خودرو هافی لوبو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
هافی لوبو

هافی،لوبو

1390 178 هزارکیلومتر 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات
هافی لوبو

هافی،لوبو

1389 198 هزارکیلومتر 40/3 میلیون 40,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.