هافی صفر ، هافی کارکرده ، هافی 95 ، هافی مدل ، هافی دست دوم ، هافی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هافی،لوبو

1390 28/6 میلیون 28,600,000 جزئیات

هافی،لوبو

1389 28/4 میلیون 28,400,000 جزئیات

هافی،لوبو

1390 28/8 میلیون 28,800,000 جزئیات

هافی،لوبو

1389 27/3 میلیون 27,300,000 جزئیات

هافی،لوبو

1390 27/9 میلیون 27,900,000 جزئیات

هافی،لوبو

1390 29/8 میلیون 29,800,000 جزئیات

هافی،لوبو

1389 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.