هافی صفر ، هافی کارکرده ، هافی 95 ، هافی مدل ، هافی دست دوم ، هافی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

هافی،لوبو

1390 28/7 میلیون 28,700,000 بیشتر

هافی،لوبو

1389 28/4 میلیون 28,400,000 بیشتر

هافی،لوبو

1390 30/3 میلیون 30,300,000 بیشتر

هافی،لوبو

1389 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.