نیسان پیکاپ دوکابین صفر ، نیسان پیکاپ دوکابین کارکرده ، نیسان پیکاپ دوکابین 95 ، نیسان پیکاپ دوکابین مدل ، نیسان پیکاپ دوکابین دست دوم ، نیسان پیکاپ دوکابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1391 177/7 میلیون 177,700,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 112 میلیون 112,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 181/6 میلیون 181,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 95/8 میلیون 95,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 205/3 میلیون 205,300,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 108/4 میلیون 108,400,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1382 117/7 میلیون 117,700,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1383 122/6 میلیون 122,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 127/7 میلیون 127,700,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1385 133 میلیون 133,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1386 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1387 146/6 میلیون 146,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1388 155/1 میلیون 155,100,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1389 163/3 میلیون 163,300,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1390 175/6 میلیون 175,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1391 188/8 میلیون 188,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.