نیسان پیکاپ دوکابین صفر ، نیسان پیکاپ دوکابین کارکرده ، نیسان پیکاپ دوکابین 95 ، نیسان پیکاپ دوکابین مدل ، نیسان پیکاپ دوکابین دست دوم ، نیسان پیکاپ دوکابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1389 171/8 میلیون 171,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1388 148 میلیون 148,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1390 184/8 میلیون 184,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1391 205 میلیون 205,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 216 میلیون 216,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 229/8 میلیون 229,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 118/1 میلیون 118,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1382 124/3 میلیون 124,300,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1383 130/9 میلیون 130,900,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 137/7 میلیون 137,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1385 145 میلیون 145,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1386 154/3 میلیون 154,300,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1387 164/1 میلیون 164,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1388 173/7 میلیون 173,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1389 182/8 میلیون 182,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1390 196/6 میلیون 196,600,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1391 211/4 میلیون 211,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.