نیسان پیکاپ دوکابین صفر ، نیسان پیکاپ دوکابین کارکرده ، نیسان پیکاپ دوکابین 95 ، نیسان پیکاپ دوکابین مدل ، نیسان پیکاپ دوکابین دست دوم ، نیسان پیکاپ دوکابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پیکاپ دوکابین

1389 147/6 میلیون 147,600,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1390 158/7 میلیون 158,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1392 191/3 میلیون 191,300,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1380 101/1 میلیون 101,100,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1381 105/3 میلیون 105,300,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1382 109/7 میلیون 109,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1383 114/2 میلیون 114,200,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1384 119 میلیون 119,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1385 124 میلیون 124,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1386 130/5 میلیون 130,500,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1387 136/6 میلیون 136,600,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1388 144/6 میلیون 144,600,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1389 152/2 میلیون 152,200,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1390 163/7 میلیون 163,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ دوکابین

1391 176 میلیون 176,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.