نیسان پیکاپ تک کابین صفر ، نیسان پیکاپ تک کابین کارکرده ، نیسان پیکاپ تک کابین 95 ، نیسان پیکاپ تک کابین مدل ، نیسان پیکاپ تک کابین دست دوم ، نیسان پیکاپ تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پیکاپ تک کابین

1391 161/7 میلیون 161,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1380 95/8 میلیون 95,800,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1381 99/8 میلیون 99,800,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1382 103/9 میلیون 103,900,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1383 108/3 میلیون 108,300,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1384 112/8 میلیون 112,800,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1385 117/5 میلیون 117,500,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1386 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1387 129/5 میلیون 129,500,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1388 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1389 144/3 میلیون 144,300,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1390 155/1 میلیون 155,100,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1391 166/8 میلیون 166,800,000 بیشتر

نیسان پیکاپ تک کابین

1392 181/3 میلیون 181,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.