نیسان پیکاپ تک کابین صفر ، نیسان پیکاپ تک کابین کارکرده ، نیسان پیکاپ تک کابین 95 ، نیسان پیکاپ تک کابین مدل ، نیسان پیکاپ تک کابین دست دوم ، نیسان پیکاپ تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 156/9 میلیون 156,900,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 103/2 میلیون 103,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 107/5 میلیون 107,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 111/9 میلیون 111,900,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 116/6 میلیون 116,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 121/5 میلیون 121,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 126/5 میلیون 126,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 133/2 میلیون 133,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 139/5 میلیون 139,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 147/6 میلیون 147,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 155/4 میلیون 155,400,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 179/6 میلیون 179,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 195/3 میلیون 195,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.