نیسان پیکاپ تک کابین صفر ، نیسان پیکاپ تک کابین کارکرده ، نیسان پیکاپ تک کابین 95 ، نیسان پیکاپ تک کابین مدل ، نیسان پیکاپ تک کابین دست دوم ، نیسان پیکاپ تک کابین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 146/8 میلیون 146,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 164/7 میلیون 164,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 78/7 میلیون 78,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 83/8 میلیون 83,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 87/2 میلیون 87,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 91/8 میلیون 91,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 96/7 میلیون 96,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 101/8 میلیون 101,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 107/1 میلیون 107,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 114 میلیون 114,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 121/2 میلیون 121,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 128/3 میلیون 128,300,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 135/1 میلیون 135,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 145/2 میلیون 145,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 156/2 میلیون 156,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 169/8 میلیون 169,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.