نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پاترول 4 درب

1378 53/5 میلیون 53,500,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1383 125 میلیون 125,000,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1382 84 میلیون 84,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1391 59 میلیون 59,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1382 41 میلیون 41,000,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1385 168 میلیون 168,000,000 جزئیات

نیسان،سافاری

2002 132 میلیون 132,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 75/6 میلیون 75,600,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 79/6 میلیون 79,600,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 83/8 میلیون 83,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 90/1 میلیون 90,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 95/8 میلیون 95,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 100/9 میلیون 100,900,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 106/2 میلیون 106,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 113 میلیون 113,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 121/5 میلیون 121,500,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 132 میلیون 132,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 155/3 میلیون 155,300,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 168/9 میلیون 168,900,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 183/6 میلیون 183,600,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1383 135 میلیون 135,000,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 639/9 میلیون 639,900,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1383 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2009 356/5 میلیون 356,500,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 203 میلیون 203,000,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 251/7 میلیون 251,700,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2011 275/5 میلیون 275,500,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1384 170/2 میلیون 170,200,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 403/2 میلیون 403,200,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 363/2 میلیون 363,200,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2011 360/2 میلیون 360,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 275 میلیون 275,000,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1382 88 میلیون 88,000,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1382 82 میلیون 82,000,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1384 145/2 میلیون 145,200,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 790 میلیون 790,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1384 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2008 278/7 میلیون 278,700,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 162/1 میلیون 162,100,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 265 میلیون 265,000,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2012 290 میلیون 290,000,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1385 181 میلیون 181,000,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسپرت

2016 466/2 میلیون 466,200,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 406/8 میلیون 406,800,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2012 383/2 میلیون 383,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 113/3 میلیون 113,300,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1370 56/1 میلیون 56,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1370 52/3 میلیون 52,300,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1398 78/9 میلیون 78,900,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2009 328/5 میلیون 328,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2010 342/2 میلیون 342,200,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 381/8 میلیون 381,800,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 338/2 میلیون 338,200,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 314/5 میلیون 314,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 339/5 میلیون 339,500,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 119/2 میلیون 119,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1382 125/5 میلیون 125,500,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1383 134/9 میلیون 134,900,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 143/6 میلیون 143,600,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1385 151/1 میلیون 151,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان