Loading

نیسان ، نیسان صفر و کارکرده ، نیسان مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو نیسان

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1387 185 هزارکیلومتر 265 میلیون 265,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1385 200 هزارکیلومتر 220 میلیون 220,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2018 33 هزارکیلومتر 1,003/5 میلیارد 1,003,500,000 جزئیات
نیسان سافاری

نیسان،سافاری

2002 273 هزارکیلومتر 137/3 میلیون 137,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 381 هزارکیلومتر 101/6 میلیون 101,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 361 هزارکیلومتر 107 میلیون 107,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 341 هزارکیلومتر 112/6 میلیون 112,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 321 هزارکیلومتر 121/1 میلیون 121,100,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 301 هزارکیلومتر 128/8 میلیون 128,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 281 هزارکیلومتر 135/6 میلیون 135,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 261 هزارکیلومتر 142/8 میلیون 142,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 241 هزارکیلومتر 151/9 میلیون 151,900,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 221 هزارکیلومتر 163/3 میلیون 163,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 201 هزارکیلومتر 175/6 میلیون 175,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 181 هزارکیلومتر 190/9 میلیون 190,900,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 161 هزارکیلومتر 207/5 میلیون 207,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 141 هزارکیلومتر 225/6 میلیون 225,600,000 جزئیات
نیسان سرانزا

نیسان،سرانزا

1383 321 هزارکیلومتر 154/1 میلیون 154,100,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2016 63 هزارکیلومتر 712/8 میلیون 712,800,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1383 321 هزارکیلومتر 50/6 میلیون 50,600,000 جزئیات
نیسان مورانو

نیسان،مورانو

2009 168 هزارکیلومتر 415/4 میلیون 415,400,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 261 هزارکیلومتر 240/8 میلیون 240,800,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 181 هزارکیلومتر 312/5 میلیون 312,500,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2011 138 هزارکیلومتر 328/1 میلیون 328,100,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1384 301 هزارکیلومتر 218/7 میلیون 218,700,000 جزئیات
نیسان جوک پلاتینیوم

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 63 هزارکیلومتر 486/9 میلیون 486,900,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 161 هزارکیلومتر 430/6 میلیون 430,600,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2011 138 هزارکیلومتر 412/9 میلیون 412,900,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 141 هزارکیلومتر 282 میلیون 282,000,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1382 341 هزارکیلومتر 91/5 میلیون 91,500,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1382 341 هزارکیلومتر 100/7 میلیون 100,700,000 جزئیات
نیسان سرانزا

نیسان،سرانزا

1384 301 هزارکیلومتر 164 میلیون 164,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2017 880 میلیون 880,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1384 301 هزارکیلومتر 52/7 میلیون 52,700,000 جزئیات
نیسان مورانو

نیسان،مورانو

2008 183 هزارکیلومتر 334/7 میلیون 334,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 261 هزارکیلومتر 196/5 میلیون 196,500,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 161 هزارکیلومتر 332/5 میلیون 332,500,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2012 123 هزارکیلومتر 349/1 میلیون 349,100,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1385 281 هزارکیلومتر 232/6 میلیون 232,600,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت

نیسان،جوک،اسپرت

2016 63 هزارکیلومتر 553/8 میلیون 553,800,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 141 هزارکیلومتر 456/5 میلیون 456,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2012 123 هزارکیلومتر 439/2 میلیون 439,200,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 381 هزارکیلومتر 127/1 میلیون 127,100,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1370 581 هزارکیلومتر 58/4 میلیون 58,400,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1370 581 هزارکیلومتر 64/3 میلیون 64,300,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1398 99/5 میلیون 99,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2009 168 هزارکیلومتر 376/5 میلیون 376,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2010 153 هزارکیلومتر 392/2 میلیون 392,200,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 141 هزارکیلومتر 419/9 میلیون 419,900,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 161 هزارکیلومتر 396/2 میلیون 396,200,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 181 هزارکیلومتر 370/3 میلیون 370,300,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 181 هزارکیلومتر 402/5 میلیون 402,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 361 هزارکیلومتر 133/8 میلیون 133,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1382 341 هزارکیلومتر 140/8 میلیون 140,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1383 321 هزارکیلومتر 151/4 میلیون 151,400,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 301 هزارکیلومتر 161/1 میلیون 161,100,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1385 281 هزارکیلومتر 169/6 میلیون 169,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1386 261 هزارکیلومتر 178/5 میلیون 178,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1387 241 هزارکیلومتر 189/9 میلیون 189,900,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1388 221 هزارکیلومتر 204/2 میلیون 204,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو نیسان

ارتباط باکارشناس