قیمت نیسان پیکاپ صفر ، قیمت نیسان پیکاپ کارکرده ، قیمت نیسان پیکاپ 95 ، قیمت نیسان پیکاپ مدل ، قیمت نیسان پیکاپ دست دوم ، قیمت نیسان پیکاپ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پیکاپ

1392 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1380 85/6 میلیون 85,600,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1381 91/1 میلیون 91,100,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1382 97 میلیون 97,000,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1383 103/1 میلیون 103,100,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1384 109/7 میلیون 109,700,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1385 115/5 میلیون 115,500,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1386 124/2 میلیون 124,200,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1387 132/1 میلیون 132,100,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1388 140/5 میلیون 140,500,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1389 147/9 میلیون 147,900,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1390 160/8 میلیون 160,800,000 بیشتر

نیسان پیکاپ

1391 174/8 میلیون 174,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.