نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1381 300 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1389 90 هزارکیلومتر 58 میلیون 58,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2018 30 هزارکیلومتر 952/2 میلیون 952,200,000 جزئیات
نیسان سافاری

نیسان،سافاری

2002 270 هزارکیلومتر 135/3 میلیون 135,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 376/6 هزارکیلومتر 77/5 میلیون 77,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 356/6 هزارکیلومتر 81/6 میلیون 81,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 336/6 هزارکیلومتر 85/9 میلیون 85,900,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 316/6 هزارکیلومتر 92/3 میلیون 92,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 296/6 هزارکیلومتر 98/2 میلیون 98,200,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 276/6 هزارکیلومتر 103/4 میلیون 103,400,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 256/6 هزارکیلومتر 108/8 میلیون 108,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 236/6 هزارکیلومتر 115/8 میلیون 115,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 216/6 هزارکیلومتر 124/5 میلیون 124,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 196/6 هزارکیلومتر 135/3 میلیون 135,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 176/6 هزارکیلومتر 159/2 میلیون 159,200,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 156/6 هزارکیلومتر 173/1 میلیون 173,100,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 136/6 هزارکیلومتر 188/2 میلیون 188,200,000 جزئیات
نیسان سرانزا

نیسان،سرانزا

1383 316/6 هزارکیلومتر 147/2 میلیون 147,200,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2016 60 هزارکیلومتر 650/2 میلیون 650,200,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1383 316/6 هزارکیلومتر 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات
نیسان مورانو

نیسان،مورانو

2009 165 هزارکیلومتر 347/7 میلیون 347,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 256/6 هزارکیلومتر 218/7 میلیون 218,700,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 176/6 هزارکیلومتر 270/7 میلیون 270,700,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2011 135 هزارکیلومتر 294/5 میلیون 294,500,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1384 296/6 هزارکیلومتر 183/2 میلیون 183,200,000 جزئیات
نیسان جوک پلاتینیوم

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 60 هزارکیلومتر 417/3 میلیون 417,300,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 156/6 هزارکیلومتر 386 میلیون 386,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2011 135 هزارکیلومتر 381/6 میلیون 381,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 136/6 هزارکیلومتر 280 میلیون 280,000,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1382 336/6 هزارکیلومتر 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1382 336/6 هزارکیلومتر 84/2 میلیون 84,200,000 جزئیات
نیسان سرانزا

نیسان،سرانزا

1384 296/6 هزارکیلومتر 158/2 میلیون 158,200,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2017 850 میلیون 850,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1384 296/6 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
نیسان مورانو

نیسان،مورانو

2008 180 هزارکیلومتر 270/3 میلیون 270,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 256/6 هزارکیلومتر 176/2 میلیون 176,200,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 156/6 هزارکیلومتر 285 میلیون 285,000,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2012 120 هزارکیلومتر 310 میلیون 310,000,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1385 276/6 هزارکیلومتر 194/9 میلیون 194,900,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت

نیسان،جوک،اسپرت

2016 60 هزارکیلومتر 490/5 میلیون 490,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 136/6 هزارکیلومتر 432/3 میلیون 432,300,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2012 120 هزارکیلومتر 406 میلیون 406,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 376/6 هزارکیلومتر 115/3 میلیون 115,300,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1370 576/6 هزارکیلومتر 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1370 576/6 هزارکیلومتر 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1398 89/7 میلیون 89,700,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2009 165 هزارکیلومتر 348 میلیون 348,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2010 150 هزارکیلومتر 362/5 میلیون 362,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 136/6 هزارکیلومتر 407/3 میلیون 407,300,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 156/6 هزارکیلومتر 361 میلیون 361,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 176/6 هزارکیلومتر 335/7 میلیون 335,700,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 176/6 هزارکیلومتر 360/7 میلیون 360,700,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 356/6 هزارکیلومتر 121/4 میلیون 121,400,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1382 336/6 هزارکیلومتر 127/8 میلیون 127,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1383 316/6 هزارکیلومتر 137/4 میلیون 137,400,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 296/6 هزارکیلومتر 146/2 میلیون 146,200,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1385 276/6 هزارکیلومتر 153/9 میلیون 153,900,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1386 256/6 هزارکیلومتر 162 میلیون 162,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1387 236/6 هزارکیلومتر 172/3 میلیون 172,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1388 216/6 هزارکیلومتر 185/3 میلیون 185,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان