نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،تی ینا

2011 315 میلیون 315,000,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1383 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1388 225 میلیون 225,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 170/4 میلیون 170,400,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1384 138/2 میلیون 138,200,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2016 590/2 میلیون 590,200,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1388 37/6 میلیون 37,600,000 بیشتر

نیسان،مورانو

2012 444/1 میلیون 444,100,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1383 144/3 میلیون 144,300,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 242/5 میلیون 242,500,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2012 256/6 میلیون 256,600,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1383 147/5 میلیون 147,500,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسپرت

2017 562/1 میلیون 562,100,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 284/8 میلیون 284,800,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2010 303/9 میلیون 303,900,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1391 165/4 میلیون 165,400,000 بیشتر

نیسان،پاترول دو درب

1370 35/9 میلیون 35,900,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1370 41/6 میلیون 41,600,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2018 870 میلیون 870,000,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 196 میلیون 196,000,000 بیشتر

نیسان،سافاری

2002 93/5 میلیون 93,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 95/8 میلیون 95,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 99/8 میلیون 99,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 103/9 میلیون 103,900,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 108/3 میلیون 108,300,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 112/8 میلیون 112,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 117/5 میلیون 117,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 129/5 میلیون 129,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 144/3 میلیون 144,300,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 155/1 میلیون 155,100,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 166/8 میلیون 166,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 181/3 میلیون 181,300,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1383 144/3 میلیون 144,300,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2016 627/9 میلیون 627,900,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1383 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

نیسان،مورانو

2009 375 میلیون 375,000,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 204 میلیون 204,000,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 251/3 میلیون 251,300,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2011 266 میلیون 266,000,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1384 173/5 میلیون 173,500,000 بیشتر

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 435/3 میلیون 435,300,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 338 میلیون 338,000,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2011 354 میلیون 354,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 191/3 میلیون 191,300,000 بیشتر

نیسان،پاترول دو درب

1382 62/3 میلیون 62,300,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1382 72/3 میلیون 72,300,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1384 153/5 میلیون 153,500,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2017 750 میلیون 750,000,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1384 34/4 میلیون 34,400,000 بیشتر

نیسان،مورانو

2008 285 میلیون 285,000,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 192/3 میلیون 192,300,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 268 میلیون 268,000,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2012 283 میلیون 283,000,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1385 184/6 میلیون 184,600,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسپرت

2016 544/1 میلیون 544,100,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 361/6 میلیون 361,600,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2012 376/6 میلیون 376,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 101/1 میلیون 101,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان