نیسان پاترول 4 درب صفر ، نیسان پاترول 4 درب کارکرده ، نیسان پاترول 4 درب 95 ، نیسان پاترول 4 درب مدل ، نیسان پاترول 4 درب دست دوم ، نیسان پاترول 4 درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پاترول 4 درب

1380 55/8 میلیون 55,800,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1381 58 میلیون 58,000,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1382 61/1 میلیون 61,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1370 38/2 میلیون 38,200,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1371 38/6 میلیون 38,600,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1382 65/1 میلیون 65,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1370 39/4 میلیون 39,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1371 41/1 میلیون 41,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1372 42/8 میلیون 42,800,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1373 44/6 میلیون 44,600,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1374 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1375 48/4 میلیون 48,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1376 50/4 میلیون 50,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1377 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1378 54/7 میلیون 54,700,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1379 57 میلیون 57,000,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1380 59/4 میلیون 59,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1381 61/8 میلیون 61,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.