نیسان پاترول 4 درب صفر ، نیسان پاترول 4 درب کارکرده ، نیسان پاترول 4 درب مدل ، نیسان پاترول 4 درب دست دوم به روز ، نیسان پاترول 4 درب نو اقساطی قیمت خودرو نیسان پاترول 4 درب

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1382 338/2 هزارکیلومتر 89/9 میلیون 89,900,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1370 578/2 هزارکیلومتر 57/4 میلیون 57,400,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1371 558/2 هزارکیلومتر 59/2 میلیون 59,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1372 538/2 هزارکیلومتر 61 میلیون 61,000,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1373 518/2 هزارکیلومتر 62/9 میلیون 62,900,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1374 498/2 هزارکیلومتر 64/9 میلیون 64,900,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1375 478/2 هزارکیلومتر 66/9 میلیون 66,900,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1376 458/2 هزارکیلومتر 68/9 میلیون 68,900,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1377 438/2 هزارکیلومتر 71/8 میلیون 71,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1378 418/2 هزارکیلومتر 74/8 میلیون 74,800,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1379 398/2 هزارکیلومتر 77/9 میلیون 77,900,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1380 378/2 هزارکیلومتر 81/2 میلیون 81,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1381 358/2 هزارکیلومتر 85/4 میلیون 85,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.