نیسان پاترول 4 درب صفر ، نیسان پاترول 4 درب کارکرده ، نیسان پاترول 4 درب 95 ، نیسان پاترول 4 درب مدل ، نیسان پاترول 4 درب دست دوم ، نیسان پاترول 4 درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان پاترول 4 درب

1382 75/5 میلیون 75,500,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1370 46/3 میلیون 46,300,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1371 48/2 میلیون 48,200,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1372 50/2 میلیون 50,200,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1373 52/3 میلیون 52,300,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1374 54/5 میلیون 54,500,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1375 56/8 میلیون 56,800,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1376 59/1 میلیون 59,100,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1377 61/6 میلیون 61,600,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1378 64/2 میلیون 64,200,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1379 66/8 میلیون 66,800,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1380 69/6 میلیون 69,600,000 بیشتر

نیسان پاترول 4 درب

1381 72/5 میلیون 72,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.