نیسان پاترول 4 درب صفر ، نیسان پاترول 4 درب کارکرده ، نیسان پاترول 4 درب 95 ، نیسان پاترول 4 درب مدل ، نیسان پاترول 4 درب دست دوم ، نیسان پاترول 4 درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پاترول 4 درب

1382 72/4 میلیون 72,400,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1370 44/7 میلیون 44,700,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1371 43/8 میلیون 43,800,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1372 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1382 77/1 میلیون 77,100,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1370 47/2 میلیون 47,200,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1371 49/2 میلیون 49,200,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1372 51/3 میلیون 51,300,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1373 53/4 میلیون 53,400,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1374 55/6 میلیون 55,600,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1375 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1376 60/4 میلیون 60,400,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1377 62/9 میلیون 62,900,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1378 65/5 میلیون 65,500,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1379 68/2 میلیون 68,200,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1380 71/1 میلیون 71,100,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1381 74/1 میلیون 74,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.