نیسان پاترول دو درب صفر ، نیسان پاترول دو درب کارکرده ، نیسان پاترول دو درب مدل ، نیسان پاترول دو درب دست دوم به روز ، نیسان پاترول دو درب نو اقساطی قیمت خودرو نیسان پاترول دو درب

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1382 339 هزارکیلومتر 87/6 میلیون 87,600,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1370 579 هزارکیلومتر 55/9 میلیون 55,900,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1371 559 هزارکیلومتر 57/7 میلیون 57,700,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1372 539 هزارکیلومتر 59/4 میلیون 59,400,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1373 519 هزارکیلومتر 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1374 499 هزارکیلومتر 63/2 میلیون 63,200,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1375 479 هزارکیلومتر 65/1 میلیون 65,100,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1376 459 هزارکیلومتر 67/1 میلیون 67,100,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1377 439 هزارکیلومتر 69/9 میلیون 69,900,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1378 419 هزارکیلومتر 72/9 میلیون 72,900,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1379 399 هزارکیلومتر 75/9 میلیون 75,900,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1380 379 هزارکیلومتر 79/1 میلیون 79,100,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1381 359 هزارکیلومتر 83/2 میلیون 83,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.