نیسان پاترول دو درب صفر ، نیسان پاترول دو درب کارکرده ، نیسان پاترول دو درب 95 ، نیسان پاترول دو درب مدل ، نیسان پاترول دو درب دست دوم ، نیسان پاترول دو درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پاترول دو درب

1376 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1382 55/1 میلیون 55,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1370 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1371 34/8 میلیون 34,800,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1372 36/2 میلیون 36,200,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1373 37/7 میلیون 37,700,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1374 39/3 میلیون 39,300,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1375 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1376 42/7 میلیون 42,700,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1377 44/4 میلیون 44,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1378 46/3 میلیون 46,300,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1379 48/2 میلیون 48,200,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1380 50/2 میلیون 50,200,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1381 52/3 میلیون 52,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.