نیسان وانت زامیاد صفر ، نیسان وانت زامیاد کارکرده ، نیسان وانت زامیاد 95 ، نیسان وانت زامیاد مدل ، نیسان وانت زامیاد دست دوم ، نیسان وانت زامیاد نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،وانت زامیاد

1389 58 میلیون 58,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1383 45/3 میلیون 45,300,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1384 47/2 میلیون 47,200,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1398 89 میلیون 89,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1385 49/1 میلیون 49,100,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1386 51/7 میلیون 51,700,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1387 53/3 میلیون 53,300,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1388 55 میلیون 55,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1389 56/7 میلیون 56,700,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1390 58/7 میلیون 58,700,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1391 61/2 میلیون 61,200,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1392 64/1 میلیون 64,100,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1393 67/5 میلیون 67,500,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1394 71 میلیون 71,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1395 74/8 میلیون 74,800,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1396 78/7 میلیون 78,700,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1397 82/4 میلیون 82,400,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1382 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.