نیسان وانت زامیاد صفر ، نیسان وانت زامیاد کارکرده ، نیسان وانت زامیاد 95 ، نیسان وانت زامیاد مدل ، نیسان وانت زامیاد دست دوم ، نیسان وانت زامیاد نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،وانت زامیاد

1384 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1383 31/4 میلیون 31,400,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1384 32/7 میلیون 32,700,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1398 78 میلیون 78,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1385 34 میلیون 34,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1386 35/8 میلیون 35,800,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1387 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1388 38/5 میلیون 38,500,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1389 41 میلیون 41,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1390 43/1 میلیون 43,100,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1391 45/9 میلیون 45,900,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1392 48/8 میلیون 48,800,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1393 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1394 55/8 میلیون 55,800,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1395 60/7 میلیون 60,700,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1396 65/3 میلیون 65,300,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1397 70/9 میلیون 70,900,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1382 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.