نیسان وانت زامیاد صفر ، نیسان وانت زامیاد کارکرده ، نیسان وانت زامیاد 95 ، نیسان وانت زامیاد مدل ، نیسان وانت زامیاد دست دوم ، نیسان وانت زامیاد نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1397 10 هزارکیلومتر 91 میلیون 91,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1389 90 هزارکیلومتر 58 میلیون 58,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1383 316/6 هزارکیلومتر 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1384 296/6 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1398 89/7 میلیون 89,700,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1385 276/6 هزارکیلومتر 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1386 256/6 هزارکیلومتر 52/1 میلیون 52,100,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1387 236/6 هزارکیلومتر 53/8 میلیون 53,800,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1388 216/6 هزارکیلومتر 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1389 196/6 هزارکیلومتر 57/1 میلیون 57,100,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1390 176/6 هزارکیلومتر 59/2 میلیون 59,200,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1391 156/6 هزارکیلومتر 61/7 میلیون 61,700,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1392 136/6 هزارکیلومتر 64/6 میلیون 64,600,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1393 116/6 هزارکیلومتر 68 میلیون 68,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1394 96/6 هزارکیلومتر 71/6 میلیون 71,600,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1395 76/6 هزارکیلومتر 75/3 میلیون 75,300,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1396 56/6 هزارکیلومتر 79/3 میلیون 79,300,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1397 36/6 هزارکیلومتر 83 میلیون 83,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1382 336/6 هزارکیلومتر 43/6 میلیون 43,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.