Loading

نیسان ماکسیما ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Nissan ،

قیمت خودرو نیسان ماکسیما

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 261 هزارکیلومتر 244/3 میلیون 244,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 261 هزارکیلومتر 199/3 میلیون 199,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1387 241 هزارکیلومتر 262/7 میلیون 262,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1387 241 هزارکیلومتر 216/6 میلیون 216,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1388 221 هزارکیلومتر 238 میلیون 238,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1389 201 هزارکیلومتر 264/5 میلیون 264,500,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1390 181 هزارکیلومتر 293/9 میلیون 293,900,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1388 221 هزارکیلومتر 282/4 میلیون 282,400,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1389 201 هزارکیلومتر 303/7 میلیون 303,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1390 181 هزارکیلومتر 326/6 میلیون 326,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1391 161 هزارکیلومتر 355 میلیون 355,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1382 341 هزارکیلومتر 153/9 میلیون 153,900,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1382 341 هزارکیلومتر 182/7 میلیون 182,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1381 361 هزارکیلومتر 169/9 میلیون 169,900,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1381 361 هزارکیلومتر 144/7 میلیون 144,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1383 321 هزارکیلومتر 163/7 میلیون 163,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1383 321 هزارکیلومتر 196/5 میلیون 196,500,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1384 301 هزارکیلومتر 211/3 میلیون 211,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1384 301 هزارکیلومتر 174/2 میلیون 174,200,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1385 281 هزارکیلومتر 227/2 میلیون 227,200,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1385 281 هزارکیلومتر 185/3 میلیون 185,300,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس