نیسان ماکسیما صفر ، نیسان ماکسیما کارکرده ، نیسان ماکسیما 95 ، نیسان ماکسیما مدل ، نیسان ماکسیما دست دوم ، نیسان ماکسیما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1387 224/8 میلیون 224,800,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1387 199/5 میلیون 199,500,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1388 212/3 میلیون 212,300,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 223/8 میلیون 223,800,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 212/1 میلیون 212,100,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1387 238/1 میلیون 238,100,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1387 225/6 میلیون 225,600,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1388 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1389 255/3 میلیون 255,300,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1390 271/7 میلیون 271,700,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1388 253/3 میلیون 253,300,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1389 269/4 میلیون 269,400,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1390 286/7 میلیون 286,700,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1391 305 میلیون 305,000,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1382 165/6 میلیون 165,600,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1382 174/7 میلیون 174,700,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1381 164/2 میلیون 164,200,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1381 155/6 میلیون 155,600,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1383 176/1 میلیون 176,100,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1383 185/9 میلیون 185,900,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1384 197/7 میلیون 197,700,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1384 187/4 میلیون 187,400,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1385 210/4 میلیون 210,400,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1385 199/4 میلیون 199,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.