جستجوی قیمت خودرو

قیمت نیسان ماکسیما صفر ، قیمت نیسان ماکسیما کارکرده ، قیمت نیسان ماکسیما 95 ، قیمت نیسان ماکسیما مدل ، قیمت نیسان ماکسیما دست دوم ، قیمت نیسان ماکسیما نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان ماکسیما دنده ای

1381 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1381 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1387 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1381 85/9 میلیون 85,900,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1383 101/3 میلیون 101,300,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1383 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1384 132 میلیون 132,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1384 105/5 میلیون 105,500,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1385 142 میلیون 142,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1385 117/6 میلیون 117,600,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1386 156 میلیون 156,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1386 136/5 میلیون 136,500,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1387 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1387 157/5 میلیون 157,500,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1388 172/2 میلیون 172,200,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1389 184/8 میلیون 184,800,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1390 193/2 میلیون 193,200,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1388 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1389 203 میلیون 203,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1390 218 میلیون 218,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1391 233/1 میلیون 233,100,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1382 94/9 میلیون 94,900,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1382 110/7 میلیون 110,700,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1381 101/5 میلیون 101,500,000 بیشتر