نیسان ماکسیما صفر ، نیسان ماکسیما کارکرده ، نیسان ماکسیما 95 ، نیسان ماکسیما مدل ، نیسان ماکسیما دست دوم ، نیسان ماکسیما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1390 245/3 میلیون 245,300,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1391 281/3 میلیون 281,300,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1382 111/1 میلیون 111,100,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1387 180/5 میلیون 180,500,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 197/2 میلیون 197,200,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 163/4 میلیون 163,400,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1387 214/4 میلیون 214,400,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1387 179/6 میلیون 179,600,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1388 197/3 میلیون 197,300,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1389 216/9 میلیون 216,900,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1390 241 میلیون 241,000,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1388 225/7 میلیون 225,700,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1389 240/1 میلیون 240,100,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1390 261 میلیون 261,000,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1391 290 میلیون 290,000,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1382 118/2 میلیون 118,200,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1382 142/7 میلیون 142,700,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1381 132/7 میلیون 132,700,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1381 109/9 میلیون 109,900,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1383 128/5 میلیون 128,500,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1383 155/1 میلیون 155,100,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1384 165 میلیون 165,000,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1384 136/7 میلیون 136,700,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1385 175/5 میلیون 175,500,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1385 145/4 میلیون 145,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.