نیسان ماکسیما صفر ، نیسان ماکسیما کارکرده ، نیسان ماکسیما مدل ، نیسان ماکسیما دست دوم به روز ، نیسان ماکسیما نو اقساطی قیمت خودرو نیسان ماکسیما

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 258/2 هزارکیلومتر 218/7 میلیون 218,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 258/2 هزارکیلومتر 176/2 میلیون 176,200,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1387 238/2 هزارکیلومتر 237/8 میلیون 237,800,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1387 238/2 هزارکیلومتر 191/5 میلیون 191,500,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1388 218/2 هزارکیلومتر 210/4 میلیون 210,400,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1389 198/2 هزارکیلومتر 239/1 میلیون 239,100,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1390 178/2 هزارکیلومتر 265/7 میلیون 265,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1388 218/2 هزارکیلومتر 250/3 میلیون 250,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1389 198/2 هزارکیلومتر 272 میلیون 272,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1390 178/2 هزارکیلومتر 295/7 میلیون 295,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1391 158/2 هزارکیلومتر 325 میلیون 325,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1382 338/2 هزارکیلومتر 130/3 میلیون 130,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1382 338/2 هزارکیلومتر 161/8 میلیون 161,800,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1381 358/2 هزارکیلومتر 150/4 میلیون 150,400,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1381 358/2 هزارکیلومتر 121/1 میلیون 121,100,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1383 318/2 هزارکیلومتر 140/1 میلیون 140,100,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1383 318/2 هزارکیلومتر 173/9 میلیون 173,900,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1384 298/2 هزارکیلومتر 185 میلیون 185,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1384 298/2 هزارکیلومتر 149 میلیون 149,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1385 278/2 هزارکیلومتر 196/9 میلیون 196,900,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1385 278/2 هزارکیلومتر 158/5 میلیون 158,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.