نیسان ماکسیما صفر ، نیسان ماکسیما کارکرده ، نیسان ماکسیما 95 ، نیسان ماکسیما مدل ، نیسان ماکسیما دست دوم ، نیسان ماکسیما نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1386 212/8 میلیون 212,800,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1386 201/1 میلیون 201,100,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1387 226/4 میلیون 226,400,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1387 213/9 میلیون 213,900,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1388 227/6 میلیون 227,600,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1389 242/1 میلیون 242,100,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1390 257/6 میلیون 257,600,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1388 240/8 میلیون 240,800,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1389 256/2 میلیون 256,200,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1390 272/6 میلیون 272,600,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1391 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1382 157 میلیون 157,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1382 166/2 میلیون 166,200,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1381 156/2 میلیون 156,200,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1381 147/6 میلیون 147,600,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1383 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1383 176/7 میلیون 176,700,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1384 188 میلیون 188,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1384 177/7 میلیون 177,700,000 بیشتر

نیسان ماکسیما اتوماتیک

1385 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

نیسان ماکسیما دنده ای

1385 189 میلیون 189,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.