قیمت نیسان ماکسیما

، صفر و کارکرده ،Nissan ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،نیسان ماکسیما

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1381

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

81 376 هزارکیلومتر 317/4 میلیون 317,400,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1382

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

82 356 هزارکیلومتر 341/3 میلیون 341,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1383

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

83 336 هزارکیلومتر 367 میلیون 367,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1384

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

84 316 هزارکیلومتر 394/6 میلیون 394,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1385

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

85 296 هزارکیلومتر 424/3 میلیون 424,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1386

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

86 276 هزارکیلومتر 456/2 میلیون 456,200,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1387

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

87 256 هزارکیلومتر 490/6 میلیون 490,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1388

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

88 236 هزارکیلومتر 533/2 میلیون 533,200,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1389

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

89 216 هزارکیلومتر 579/6 میلیون 579,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1390

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

90 196 هزارکیلومتر 637 میلیون 637,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک مدل 1391

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

91 176 هزارکیلومتر 700 میلیون 700,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1381

نیسان،ماکسیما،دنده ای

81 376 هزارکیلومتر 285/6 میلیون 285,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1382

نیسان،ماکسیما،دنده ای

82 356 هزارکیلومتر 307/1 میلیون 307,100,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1383

نیسان،ماکسیما،دنده ای

83 336 هزارکیلومتر 330/3 میلیون 330,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1384

نیسان،ماکسیما،دنده ای

84 316 هزارکیلومتر 355/1 میلیون 355,100,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1385

نیسان،ماکسیما،دنده ای

85 296 هزارکیلومتر 381/9 میلیون 381,900,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1386

نیسان،ماکسیما،دنده ای

86 276 هزارکیلومتر 410/6 میلیون 410,600,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1387

نیسان،ماکسیما،دنده ای

87 256 هزارکیلومتر 441/5 میلیون 441,500,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1388

نیسان،ماکسیما،دنده ای

88 236 هزارکیلومتر 479/9 میلیون 479,900,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1389

نیسان،ماکسیما،دنده ای

89 216 هزارکیلومتر 521/7 میلیون 521,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای مدل 1390

نیسان،ماکسیما،دنده ای

90 196 هزارکیلومتر 573/3 میلیون 573,300,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading