نیسان قشقایی صفر ، نیسان قشقایی کارکرده ، نیسان قشقایی 95 ، نیسان قشقایی مدل ، نیسان قشقایی دست دوم ، نیسان قشقایی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،قشقایی

2009 211/6 میلیون 211,600,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2010 222/8 میلیون 222,800,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2011 229/7 میلیون 229,700,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2011 244/4 میلیون 244,400,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2012 260 میلیون 260,000,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2009 220/5 میلیون 220,500,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2010 232/1 میلیون 232,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.