نیسان رونیز صفر ، نیسان رونیز کارکرده ، نیسان رونیز مدل ، نیسان رونیز دست دوم به روز ، نیسان رونیز نو اقساطی قیمت خودرو نیسان رونیز

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1384 298/2 هزارکیلومتر 183/2 میلیون 183,200,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1385 278/2 هزارکیلومتر 194/9 میلیون 194,900,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1386 258/2 هزارکیلومتر 211/8 میلیون 211,800,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1387 238/2 هزارکیلومتر 230/3 میلیون 230,300,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1388 218/2 هزارکیلومتر 250/3 میلیون 250,300,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1389 198/2 هزارکیلومتر 269/1 میلیون 269,100,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1382 338/2 هزارکیلومتر 161/9 میلیون 161,900,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1383 318/2 هزارکیلومتر 172/2 میلیون 172,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.