نیسان رونیز صفر ، نیسان رونیز کارکرده ، نیسان رونیز 95 ، نیسان رونیز مدل ، نیسان رونیز دست دوم ، نیسان رونیز نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،رونیز

1388 209/2 میلیون 209,200,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1389 229/7 میلیون 229,700,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1382 130/9 میلیون 130,900,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1384 161/1 میلیون 161,100,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1385 171/4 میلیون 171,400,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1386 190/5 میلیون 190,500,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1387 207 میلیون 207,000,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1388 222/6 میلیون 222,600,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1389 236/9 میلیون 236,900,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1382 139/3 میلیون 139,300,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1383 151/5 میلیون 151,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.