نیسان رونیز صفر ، نیسان رونیز کارکرده ، نیسان رونیز 95 ، نیسان رونیز مدل ، نیسان رونیز دست دوم ، نیسان رونیز نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،رونیز

1384 179/6 میلیون 179,600,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1384 191/1 میلیون 191,100,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1385 203/3 میلیون 203,300,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1386 216/2 میلیون 216,200,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1387 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1388 244/7 میلیون 244,700,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1389 260/3 میلیون 260,300,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1382 168/8 میلیون 168,800,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1383 179/6 میلیون 179,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.