نیسان رونیز صفر ، نیسان رونیز کارکرده ، نیسان رونیز 95 ، نیسان رونیز مدل ، نیسان رونیز دست دوم ، نیسان رونیز نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان رونیز

1384 243/8 میلیون 243,800,000 بیشتر

نیسان رونیز

1385 265 میلیون 265,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1386 288/1 میلیون 288,100,000 بیشتر

نیسان رونیز

1387 313/2 میلیون 313,200,000 بیشتر

نیسان رونیز

1388 340/4 میلیون 340,400,000 بیشتر

نیسان رونیز

1389 370 میلیون 370,000,000 بیشتر

نیسان رونیز

1382 206/4 میلیون 206,400,000 بیشتر

نیسان رونیز

1383 224/3 میلیون 224,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.