نیسان جوک صفر ، نیسان جوک کارکرده ، نیسان جوک مدل ، نیسان جوک دست دوم به روز ، نیسان جوک نو اقساطی قیمت خودرو نیسان جوک

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان جوک پلاتینیوم

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 61/2 هزارکیلومتر 417/3 میلیون 417,300,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت

نیسان،جوک،اسپرت

2016 61/2 هزارکیلومتر 490/5 میلیون 490,500,000 جزئیات
نیسان جوک پلاتینیوم

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 515 میلیون 515,000,000 جزئیات
نیسان جوک اسکای پک

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 460 میلیون 460,000,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت

نیسان،جوک،اسپرت

2017 620 میلیون 620,000,000 جزئیات
نیسان جوک پلاتینیوم

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 46/2 هزارکیلومتر 448/8 میلیون 448,800,000 جزئیات
نیسان جوک اسکای پک

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 46/2 هزارکیلومتر 405 میلیون 405,000,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت

نیسان،جوک،اسپرت

2017 46/2 هزارکیلومتر 533/2 میلیون 533,200,000 جزئیات
نیسان جوک اسکای پک

نیسان،جوک،اسکای پک

2016 61/2 هزارکیلومتر 372/6 میلیون 372,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.