نیسان تی ینا مونتاژ صفر ، نیسان تی ینا مونتاژ کارکرده ، نیسان تی ینا مونتاژ 95 ، نیسان تی ینا مونتاژ مدل ، نیسان تی ینا مونتاژ دست دوم ، نیسان تی ینا مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 337/9 میلیون 337,900,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 400/9 میلیون 400,900,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 344 میلیون 344,000,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 365 میلیون 365,000,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 359/5 میلیون 359,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 413/4 میلیون 413,400,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 388/4 میلیون 388,400,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 334/5 میلیون 334,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 296 میلیون 296,000,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 321 میلیون 321,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.