نیسان تی ینا مونتاژ صفر ، نیسان تی ینا مونتاژ کارکرده ، نیسان تی ینا مونتاژ 95 ، نیسان تی ینا مونتاژ مدل ، نیسان تی ینا مونتاژ دست دوم ، نیسان تی ینا مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 347/3 میلیون 347,300,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 303/6 میلیون 303,600,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 287/3 میلیون 287,300,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 365 میلیون 365,000,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 390/5 میلیون 390,500,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 365/5 میلیون 365,500,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 321/7 میلیون 321,700,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 346/7 میلیون 346,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.