نیسان تی ینا صفر ، نیسان تی ینا کارکرده ، نیسان تی ینا مدل ، نیسان تی ینا دست دوم به روز ، نیسان تی ینا نو اقساطی قیمت خودرو نیسان تی ینا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2011 136/2 هزارکیلومتر 381/6 میلیون 381,600,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2012 121/2 هزارکیلومتر 406 میلیون 406,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2009 166/2 هزارکیلومتر 348 میلیون 348,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2010 151/2 هزارکیلومتر 362/5 میلیون 362,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.