نیسان تی ینا صفر ، نیسان تی ینا کارکرده ، نیسان تی ینا 95 ، نیسان تی ینا مدل ، نیسان تی ینا دست دوم ، نیسان تی ینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان تی ینا

2011 366 میلیون 366,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2012 389/5 میلیون 389,500,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2009 323/8 میلیون 323,800,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2010 344/1 میلیون 344,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.