نیسان تی ینا صفر ، نیسان تی ینا کارکرده ، نیسان تی ینا 95 ، نیسان تی ینا مدل ، نیسان تی ینا دست دوم ، نیسان تی ینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

نیسان تی ینا

2009 314 میلیون 314,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2011 366 میلیون 366,000,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2012 389/5 میلیون 389,500,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2009 323/8 میلیون 323,800,000 بیشتر

نیسان تی ینا

2010 344/1 میلیون 344,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.