نیسان تی ینا صفر ، نیسان تی ینا کارکرده ، نیسان تی ینا 95 ، نیسان تی ینا مدل ، نیسان تی ینا دست دوم ، نیسان تی ینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،تی ینا

2012 381/1 میلیون 381,100,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2009 321/7 میلیون 321,700,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2010 321/6 میلیون 321,600,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2011 342/2 میلیون 342,200,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2011 381/2 میلیون 381,200,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2012 405/5 میلیون 405,500,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2009 336/8 میلیون 336,800,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2010 358/3 میلیون 358,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.