نیسان تی ینا صفر ، نیسان تی ینا کارکرده ، نیسان تی ینا 95 ، نیسان تی ینا مدل ، نیسان تی ینا دست دوم ، نیسان تی ینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،تی ینا

2011 318/6 میلیون 318,600,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2012 353/5 میلیون 353,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2009 275/5 میلیون 275,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2011 339 میلیون 339,000,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2012 364/5 میلیون 364,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2009 293/1 میلیون 293,100,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2010 311/8 میلیون 311,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.