نیسان ایکس تریل صفر ، نیسان ایکس تریل کارکرده ، نیسان ایکس تریل 95 ، نیسان ایکس تریل مدل ، نیسان ایکس تریل دست دوم ، نیسان ایکس تریل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،ایکس تریل

2016 542 میلیون 542,000,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 602/3 میلیون 602,300,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 542 میلیون 542,000,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 602/3 میلیون 602,300,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 559/3 میلیون 559,300,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 602/3 میلیون 602,300,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 576/7 میلیون 576,700,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 720 میلیون 720,000,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2018 840 میلیون 840,000,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 640/8 میلیون 640,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.