نیسان ایکس تریل صفر ، نیسان ایکس تریل کارکرده ، نیسان ایکس تریل 95 ، نیسان ایکس تریل مدل ، نیسان ایکس تریل دست دوم ، نیسان ایکس تریل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2018 31/2 هزارکیلومتر 952/2 میلیون 952,200,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2016 61/2 هزارکیلومتر 650/2 میلیون 650,200,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2017 820 میلیون 820,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2018 1,015,000,000 1,015,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2017 46/2 هزارکیلومتر 722/5 میلیون 722,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.