نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1390 230 هزارکیلومتر 41 میلیون 41,000,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 56 هزارکیلومتر 229 میلیون 229,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1397 38/2 هزارکیلومتر 91 میلیون 91,000,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1381 358/2 هزارکیلومتر 66 میلیون 66,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1389 198/2 هزارکیلومتر 58 میلیون 58,000,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2018 31/2 هزارکیلومتر 952/2 میلیون 952,200,000 جزئیات
نیسان سافاری

نیسان،سافاری

2002 271/2 هزارکیلومتر 135/3 میلیون 135,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 378/2 هزارکیلومتر 77/5 میلیون 77,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 358/2 هزارکیلومتر 81/6 میلیون 81,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 338/2 هزارکیلومتر 85/9 میلیون 85,900,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 318/2 هزارکیلومتر 92/3 میلیون 92,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 298/2 هزارکیلومتر 98/2 میلیون 98,200,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 278/2 هزارکیلومتر 103/4 میلیون 103,400,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 258/2 هزارکیلومتر 108/8 میلیون 108,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 238/2 هزارکیلومتر 115/8 میلیون 115,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 218/2 هزارکیلومتر 124/5 میلیون 124,500,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 198/2 هزارکیلومتر 135/3 میلیون 135,300,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 178/2 هزارکیلومتر 159/2 میلیون 159,200,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 158/2 هزارکیلومتر 173/1 میلیون 173,100,000 جزئیات
نیسان پیکاپ تک کابین

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 138/2 هزارکیلومتر 188/2 میلیون 188,200,000 جزئیات
نیسان سرانزا

نیسان،سرانزا

1383 318/2 هزارکیلومتر 147/2 میلیون 147,200,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2016 61/2 هزارکیلومتر 650/2 میلیون 650,200,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1383 318/2 هزارکیلومتر 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات
نیسان مورانو

نیسان،مورانو

2009 166/2 هزارکیلومتر 347/7 میلیون 347,700,000 جزئیات
نیسان ماکسیما اتوماتیک

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 258/2 هزارکیلومتر 218/7 میلیون 218,700,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 178/2 هزارکیلومتر 270/7 میلیون 270,700,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2011 136/2 هزارکیلومتر 294/5 میلیون 294,500,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1384 298/2 هزارکیلومتر 183/2 میلیون 183,200,000 جزئیات
نیسان جوک پلاتینیوم

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 61/2 هزارکیلومتر 417/3 میلیون 417,300,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 158/2 هزارکیلومتر 386 میلیون 386,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2011 136/2 هزارکیلومتر 381/6 میلیون 381,600,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 138/2 هزارکیلومتر 280 میلیون 280,000,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1382 338/2 هزارکیلومتر 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1382 338/2 هزارکیلومتر 84/2 میلیون 84,200,000 جزئیات
نیسان سرانزا

نیسان،سرانزا

1384 298/2 هزارکیلومتر 158/2 میلیون 158,200,000 جزئیات
نیسان ایکس تریل

نیسان،ایکس تریل

2017 820 میلیون 820,000,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1384 298/2 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
نیسان مورانو

نیسان،مورانو

2008 181/2 هزارکیلومتر 270/3 میلیون 270,300,000 جزئیات
نیسان ماکسیما دنده ای

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 258/2 هزارکیلومتر 176/2 میلیون 176,200,000 جزئیات
نیسان قشقایی مونتاژ

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 158/2 هزارکیلومتر 285 میلیون 285,000,000 جزئیات
نیسان قشقایی

نیسان،قشقایی

2012 121/2 هزارکیلومتر 310 میلیون 310,000,000 جزئیات
نیسان رونیز

نیسان،رونیز

1385 278/2 هزارکیلومتر 194/9 میلیون 194,900,000 جزئیات
نیسان جوک اسپرت

نیسان،جوک،اسپرت

2016 61/2 هزارکیلومتر 490/5 میلیون 490,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 138/2 هزارکیلومتر 432/3 میلیون 432,300,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2012 121/2 هزارکیلومتر 406 میلیون 406,000,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 378/2 هزارکیلومتر 115/3 میلیون 115,300,000 جزئیات
نیسان پاترول دو درب

نیسان،پاترول دو درب

1370 578/2 هزارکیلومتر 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات
نیسان پاترول 4 درب

نیسان،پاترول 4 درب

1370 578/2 هزارکیلومتر 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات
نیسان وانت زامیاد

نیسان،وانت زامیاد

1398 89/7 میلیون 89,700,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2009 166/2 هزارکیلومتر 348 میلیون 348,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا

نیسان،تی ینا

2010 151/2 هزارکیلومتر 362/5 میلیون 362,500,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 138/2 هزارکیلومتر 407/3 میلیون 407,300,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 158/2 هزارکیلومتر 361 میلیون 361,000,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XL (نیمه فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 178/2 هزارکیلومتر 335/7 میلیون 335,700,000 جزئیات
نیسان تی ینا مونتاژ XV (فول)

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 178/2 هزارکیلومتر 360/7 میلیون 360,700,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 358/2 هزارکیلومتر 121/4 میلیون 121,400,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1382 338/2 هزارکیلومتر 127/8 میلیون 127,800,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1383 318/2 هزارکیلومتر 137/4 میلیون 137,400,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 298/2 هزارکیلومتر 146/2 میلیون 146,200,000 جزئیات
نیسان پیکاپ دوکابین

نیسان،پیکاپ دوکابین

1385 278/2 هزارکیلومتر 153/9 میلیون 153,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان