نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 100/6 میلیون 100,600,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1384 124/2 میلیون 124,200,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 534/5 میلیون 534,500,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1384 30/9 میلیون 30,900,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2008 242 میلیون 242,000,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1383 155/8 میلیون 155,800,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 220/9 میلیون 220,900,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2012 244/4 میلیون 244,400,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1387 207/9 میلیون 207,900,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 355/5 میلیون 355,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 410/4 میلیون 410,400,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2010 309/3 میلیون 309,300,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 129/4 میلیون 129,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1376 40/1 میلیون 40,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1376 47/3 میلیون 47,300,000 جزئیات

نیسان،سافاری

2002 82/7 میلیون 82,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 83/8 میلیون 83,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 87/2 میلیون 87,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 91/8 میلیون 91,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 96/7 میلیون 96,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 101/8 میلیون 101,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 107/1 میلیون 107,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 114 میلیون 114,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 121/2 میلیون 121,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 128/3 میلیون 128,300,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 135/1 میلیون 135,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 145/2 میلیون 145,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 156/2 میلیون 156,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 169/8 میلیون 169,800,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1383 124/2 میلیون 124,200,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 568/7 میلیون 568,700,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1383 31/4 میلیون 31,400,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2009 345/2 میلیون 345,200,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 210/8 میلیون 210,800,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 220/9 میلیون 220,900,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2011 244/4 میلیون 244,400,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1384 172/2 میلیون 172,200,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 340/4 میلیون 340,400,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 379/6 میلیون 379,600,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2011 357/7 میلیون 357,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 229/8 میلیون 229,800,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1382 55/1 میلیون 55,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1382 65/1 میلیون 65,100,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1384 132/2 میلیون 132,200,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 710 میلیون 710,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1384 32/7 میلیون 32,700,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2008 257/5 میلیون 257,500,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 175/6 میلیون 175,600,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 235 میلیون 235,000,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2012 260 میلیون 260,000,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1385 183/2 میلیون 183,200,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسپرت

2016 432/5 میلیون 432,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 436/6 میلیون 436,600,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2012 384/6 میلیون 384,600,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1370 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1370 39/4 میلیون 39,400,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1398 78 میلیون 78,000,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2009 309/3 میلیون 309,300,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2010 329/1 میلیون 329,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان