نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1384 149 میلیون 149,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 99/2 میلیون 99,200,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1384 145/7 میلیون 145,700,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1390 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

نیسان،مورانو

2009 363/9 میلیون 363,900,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1384 171/6 میلیون 171,600,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 255/1 میلیون 255,100,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2010 238/2 میلیون 238,200,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1385 175/7 میلیون 175,700,000 بیشتر

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 422/2 میلیون 422,200,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 307/1 میلیون 307,100,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2012 360/1 میلیون 360,100,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 100/3 میلیون 100,300,000 بیشتر

نیسان،پاترول دو درب

1372 41/2 میلیون 41,200,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1372 47/6 میلیون 47,600,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2011 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1386 106 میلیون 106,000,000 بیشتر

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 490 میلیون 490,000,000 بیشتر

نیسان،پاترول دو درب

1382 66 میلیون 66,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1387 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1384 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

نیسان،پاترول دو درب

1380 32 میلیون 32,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 104/9 میلیون 104,900,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1383 138/5 میلیون 138,500,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1391 46/9 میلیون 46,900,000 بیشتر

نیسان،مورانو

2009 369/7 میلیون 369,700,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1384 163/1 میلیون 163,100,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 241/2 میلیون 241,200,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2011 255/3 میلیون 255,300,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1386 188/5 میلیون 188,500,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسپرت

2016 522/3 میلیون 522,300,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 324/4 میلیون 324,400,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2009 300/2 میلیون 300,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 105/9 میلیون 105,900,000 بیشتر

نیسان،پاترول دو درب

1373 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1373 50/2 میلیون 50,200,000 بیشتر

نیسان،سافاری

2002 93/5 میلیون 93,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 95/8 میلیون 95,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 99/8 میلیون 99,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 103/9 میلیون 103,900,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 108/3 میلیون 108,300,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 112/8 میلیون 112,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 117/5 میلیون 117,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 129/5 میلیون 129,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 144/3 میلیون 144,300,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 155/1 میلیون 155,100,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 166/8 میلیون 166,800,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 181/3 میلیون 181,300,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1383 138/2 میلیون 138,200,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1383 33 میلیون 33,000,000 بیشتر

نیسان،مورانو

2009 380/1 میلیون 380,100,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 196/6 میلیون 196,600,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 241/9 میلیون 241,900,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2011 256/6 میلیون 256,600,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1384 167/1 میلیون 167,100,000 بیشتر

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 435/3 میلیون 435,300,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 328 میلیون 328,000,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2011 344 میلیون 344,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان