نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 89 میلیون 89,000,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1384 117/4 میلیون 117,400,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 536 میلیون 536,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1384 39 میلیون 39,000,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2008 249/7 میلیون 249,700,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 191/2 میلیون 191,200,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 208/5 میلیون 208,500,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2012 232/8 میلیون 232,800,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1387 200/7 میلیون 200,700,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسپرت

2017 414/3 میلیون 414,300,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 324/4 میلیون 324,400,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2010 302/4 میلیون 302,400,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 114/5 میلیون 114,500,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1373 36/5 میلیون 36,500,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1373 43/2 میلیون 43,200,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1395 65 میلیون 65,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1396 70 میلیون 70,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1386 145/5 میلیون 145,500,000 جزئیات

نیسان،سافاری

2002 82/7 میلیون 82,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 83/8 میلیون 83,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 87/2 میلیون 87,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 91/8 میلیون 91,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 96/7 میلیون 96,700,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 101/8 میلیون 101,800,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 107/1 میلیون 107,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 114 میلیون 114,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 121/2 میلیون 121,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 128/3 میلیون 128,300,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 135/1 میلیون 135,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 145/2 میلیون 145,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 156/2 میلیون 156,200,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 169/8 میلیون 169,800,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1383 113/9 میلیون 113,900,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 552/6 میلیون 552,600,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1383 38/7 میلیون 38,700,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2009 345/2 میلیون 345,200,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 197/2 میلیون 197,200,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 202/1 میلیون 202,100,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2011 225/6 میلیون 225,600,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1384 161/1 میلیون 161,100,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 336/4 میلیون 336,400,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 359/5 میلیون 359,500,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2011 339 میلیون 339,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 229/8 میلیون 229,800,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1382 55/1 میلیون 55,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1382 65/1 میلیون 65,100,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1384 121/1 میلیون 121,100,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 690 میلیون 690,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1384 40/3 میلیون 40,300,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2008 257/5 میلیون 257,500,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 163/4 میلیون 163,400,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 215 میلیون 215,000,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2012 240 میلیون 240,000,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1385 171/4 میلیون 171,400,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسپرت

2016 384/4 میلیون 384,400,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 413/4 میلیون 413,400,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2012 364/5 میلیون 364,500,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1370 33/4 میلیون 33,400,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1370 39/4 میلیون 39,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان