نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1383 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 136/4 میلیون 136,400,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1384 113/8 میلیون 113,800,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 542 میلیون 542,000,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1392 45/1 میلیون 45,100,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2008 233/4 میلیون 233,400,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1389 225/6 میلیون 225,600,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 202/1 میلیون 202,100,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2012 225/6 میلیون 225,600,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1387 194/5 میلیون 194,500,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 323/7 میلیون 323,700,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 301/7 میلیون 301,700,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2010 293 میلیون 293,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1389 171/8 میلیون 171,800,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1381 49/1 میلیون 49,100,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1381 58 میلیون 58,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1388 148 میلیون 148,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 146/8 میلیون 146,800,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1383 107 میلیون 107,000,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 602/3 میلیون 602,300,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1393 48/4 میلیون 48,400,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2008 242/8 میلیون 242,800,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1390 245/3 میلیون 245,300,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 189/9 میلیون 189,900,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2009 191/3 میلیون 191,300,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1388 209/2 میلیون 209,200,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسپرت

2016 368/8 میلیون 368,800,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 337/9 میلیون 337,900,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2011 318/6 میلیون 318,600,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1390 184/8 میلیون 184,800,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1382 51/7 میلیون 51,700,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1382 61/1 میلیون 61,100,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 164/7 میلیون 164,700,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1384 117/4 میلیون 117,400,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2016 559/3 میلیون 559,300,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1394 53 میلیون 53,000,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2010 349/4 میلیون 349,400,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1391 281/3 میلیون 281,300,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 208/5 میلیون 208,500,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2010 207/8 میلیون 207,800,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1389 229/7 میلیون 229,700,000 جزئیات

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2017 371/2 میلیون 371,200,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 400/9 میلیون 400,900,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2012 353/5 میلیون 353,500,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ دوکابین

1391 205 میلیون 205,000,000 جزئیات

نیسان،پاترول دو درب

1370 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات

نیسان،پاترول 4 درب

1370 38/2 میلیون 38,200,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 344 میلیون 344,000,000 جزئیات

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 78/7 میلیون 78,700,000 جزئیات

نیسان،سرانزا

1383 107 میلیون 107,000,000 جزئیات

نیسان،ایکس تریل

2017 602/3 میلیون 602,300,000 جزئیات

نیسان،وانت زامیاد

1395 56/3 میلیون 56,300,000 جزئیات

نیسان،مورانو

2012 382/2 میلیون 382,200,000 جزئیات

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1382 111/1 میلیون 111,100,000 جزئیات

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 189/9 میلیون 189,900,000 جزئیات

نیسان،قشقایی

2011 212 میلیون 212,000,000 جزئیات

نیسان،رونیز

1382 130/9 میلیون 130,900,000 جزئیات

نیسان،جوک،اسکای پک

2017 326/2 میلیون 326,200,000 جزئیات

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 365 میلیون 365,000,000 جزئیات

نیسان،تی ینا

2009 275/5 میلیون 275,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان