نیسان صفر ، نیسان کارکرده ، نیسان 95 ، نیسان مدل ، نیسان دست دوم ، نیسان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1388 255 میلیون 255,000,000 بیشتر

نیسان،سافاری

2002 100/7 میلیون 100,700,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1380 103/2 میلیون 103,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1381 107/5 میلیون 107,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1382 111/9 میلیون 111,900,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1383 116/6 میلیون 116,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1384 121/5 میلیون 121,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1385 126/5 میلیون 126,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1386 133/2 میلیون 133,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1387 139/5 میلیون 139,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1388 147/6 میلیون 147,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1389 155/4 میلیون 155,400,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1390 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1391 179/6 میلیون 179,600,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ تک کابین

1392 195/3 میلیون 195,300,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1383 160/8 میلیون 160,800,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2016 584/7 میلیون 584,700,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1383 32/2 میلیون 32,200,000 بیشتر

نیسان،مورانو

2009 359/8 میلیون 359,800,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،اتوماتیک

1386 223/8 میلیون 223,800,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1390 276/7 میلیون 276,700,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2011 291/4 میلیون 291,400,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1384 191/1 میلیون 191,100,000 بیشتر

نیسان،جوک،پلاتینیوم

2016 360/4 میلیون 360,400,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1391 365 میلیون 365,000,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2011 381/2 میلیون 381,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1392 220/3 میلیون 220,300,000 بیشتر

نیسان،پاترول دو درب

1382 67/1 میلیون 67,100,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1382 77/1 میلیون 77,100,000 بیشتر

نیسان،سرانزا

1384 171/1 میلیون 171,100,000 بیشتر

نیسان،ایکس تریل

2017 730 میلیون 730,000,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1384 33/5 میلیون 33,500,000 بیشتر

نیسان،مورانو

2008 271 میلیون 271,000,000 بیشتر

نیسان،ماکسیما،دنده ای

1386 212/1 میلیون 212,100,000 بیشتر

نیسان،قشقایی مونتاژ

1391 295 میلیون 295,000,000 بیشتر

نیسان،قشقایی

2012 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

نیسان،رونیز

1385 203/3 میلیون 203,300,000 بیشتر

نیسان،جوک،اسپرت

2016 464/5 میلیون 464,500,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1392 390/5 میلیون 390,500,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2012 405/5 میلیون 405,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1380 116/4 میلیون 116,400,000 بیشتر

نیسان،پاترول دو درب

1370 41/1 میلیون 41,100,000 بیشتر

نیسان،پاترول 4 درب

1370 47/2 میلیون 47,200,000 بیشتر

نیسان،وانت زامیاد

1398 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2009 336/8 میلیون 336,800,000 بیشتر

نیسان،تی ینا

2010 358/3 میلیون 358,300,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1392 365/5 میلیون 365,500,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1391 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XL (نیمه فول)

1390 321/7 میلیون 321,700,000 بیشتر

نیسان،تی ینا مونتاژ،XV (فول)

1390 346/7 میلیون 346,700,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1381 121/2 میلیون 121,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1382 126/3 میلیون 126,300,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1383 131/5 میلیون 131,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1384 137 میلیون 137,000,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1385 142/7 میلیون 142,700,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1386 150/2 میلیون 150,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1387 157/3 میلیون 157,300,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1388 166/5 میلیون 166,500,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1389 175/2 میلیون 175,200,000 بیشتر

نیسان،پیکاپ دوکابین

1390 188/4 میلیون 188,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو نیسان