میتسوبیشی ASX صفر ، میتسوبیشی ASX کارکرده ، میتسوبیشی ASX 95 ، میتسوبیشی ASX مدل ، میتسوبیشی ASX دست دوم ، میتسوبیشی ASX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

میتسوبیشی،ASX

2016 458/9 میلیون 458,900,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2018 593/4 میلیون 593,400,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2018 645 میلیون 645,000,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2017 504/3 میلیون 504,300,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2016 418/9 میلیون 418,900,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2015 410/6 میلیون 410,600,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2015 440/6 میلیون 440,600,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2014 384/1 میلیون 384,100,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2014 414/1 میلیون 414,100,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2013 338/6 میلیون 338,600,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2013 368/6 میلیون 368,600,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2012 353/8 میلیون 353,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.