میتسوبیشی ASX صفر ، میتسوبیشی ASX کارکرده ، میتسوبیشی ASX 95 ، میتسوبیشی ASX مدل ، میتسوبیشی ASX دست دوم ، میتسوبیشی ASX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

میتسوبیشی،ASX

2015 380/5 میلیون 380,500,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2016 435/3 میلیون 435,300,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2017 520 میلیون 520,000,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2018 560 میلیون 560,000,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2017 478/4 میلیون 478,400,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2016 395/3 میلیون 395,300,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2015 374/8 میلیون 374,800,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2015 404/8 میلیون 404,800,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2014 346/5 میلیون 346,500,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2014 376/5 میلیون 376,500,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2013 323/9 میلیون 323,900,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2013 353/9 میلیون 353,900,000 جزئیات

میتسوبیشی،ASX

2012 329/1 میلیون 329,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.