میتسوبیشی پاجرو 4 درب صفر ، میتسوبیشی پاجرو 4 درب کارکرده ، میتسوبیشی پاجرو 4 درب 95 ، میتسوبیشی پاجرو 4 درب مدل ، میتسوبیشی پاجرو 4 درب دست دوم ، میتسوبیشی پاجرو 4 درب نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2010 592/2 میلیون 592,200,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2009 556/1 میلیون 556,100,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2008 490/3 میلیون 490,300,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2009 573/3 میلیون 573,300,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2008 521/7 میلیون 521,700,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2007 474/7 میلیون 474,700,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2006 432 میلیون 432,000,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو 4 درب

2010 630 میلیون 630,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.