میتسوبیشی پاجرو مونتاژ صفر ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ کارکرده ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ 95 ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ مدل ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ دست دوم ، میتسوبیشی پاجرو مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،دنده ای

1385 262/8 میلیون 262,800,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،اتوماتیک

1386 314/6 میلیون 314,600,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،دنده ای

1386 291/1 میلیون 291,100,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،اتوماتیک

1384 260/5 میلیون 260,500,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،دنده ای

1384 244/6 میلیون 244,600,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،اتوماتیک

1385 286/3 میلیون 286,300,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،اتوماتیک

1386 334/7 میلیون 334,700,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،دنده ای

1386 309/7 میلیون 309,700,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،اتوماتیک

1384 277/2 میلیون 277,200,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،دنده ای

1384 252/2 میلیون 252,200,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،اتوماتیک

1385 304/6 میلیون 304,600,000 جزئیات

میتسوبیشی،پاجرو مونتاژ،دنده ای

1385 279/6 میلیون 279,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.