میتسوبیشی لنسر صفر ، میتسوبیشی لنسر کارکرده ، میتسوبیشی لنسر 95 ، میتسوبیشی لنسر مدل ، میتسوبیشی لنسر دست دوم ، میتسوبیشی لنسر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
میتسوبیشی لنسر تیپ 4- 1800 اتوماتیک

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 4- 1800 اتوماتیک

2015 76/2 هزارکیلومتر 304 میلیون 304,000,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 4- 1800 اتوماتیک

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 4- 1800 اتوماتیک

2016 61/2 هزارکیلومتر 334/1 میلیون 334,100,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 4- 1800 اتوماتیک

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 4- 1800 اتوماتیک

2017 46/2 هزارکیلومتر 363/2 میلیون 363,200,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 4- 1800 اتوماتیک

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 4- 1800 اتوماتیک

2018 31/2 هزارکیلومتر 394/8 میلیون 394,800,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 4- 1800 اتوماتیک

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 4- 1800 اتوماتیک

2018 425 میلیون 425,000,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 1- 1600 دنده ای

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 1- 1600 دنده ای

2014 91/2 هزارکیلومتر 214/5 میلیون 214,500,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 1- 1600 اتوماتیک

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 1- 1600 اتوماتیک

2014 91/2 هزارکیلومتر 219/5 میلیون 219,500,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 4- 1800 اتوماتیک

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 4- 1800 اتوماتیک

2014 91/2 هزارکیلومتر 264/5 میلیون 264,500,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 2- 1600 اتوماتیک

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 2- 1600 اتوماتیک

2014 91/2 هزارکیلومتر 244/5 میلیون 244,500,000 جزئیات
میتسوبیشی لنسر تیپ 2- 1600 دنده ای

میتسوبیشی،لنسر،تیپ 2- 1600 دنده ای

2014 91/2 هزارکیلومتر 229/5 میلیون 229,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.