میتسوبیشی صفر ، میتسوبیشی کارکرده ، میتسوبیشی 95 ، میتسوبیشی مدل ، میتسوبیشی دست دوم ، میتسوبیشی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

میتسوبیشی پاجرو 2 درب اتوماتیک

2010 500 میلیون 500,000,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ اتوماتیک

1386 334/7 میلیون 334,700,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو 2 درب اتوماتیک

2007 376/6 میلیون 376,600,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو 4 درب

2009 573/3 میلیون 573,300,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ دنده ای

1386 309/7 میلیون 309,700,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو 2 درب اتوماتیک

2008 414 میلیون 414,000,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو 4 درب

2008 521/7 میلیون 521,700,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ اتوماتیک

1384 277/1 میلیون 277,100,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو 2 درب اتوماتیک

2009 455 میلیون 455,000,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو 4 درب

2007 474/6 میلیون 474,600,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ دنده ای

1384 252/7 میلیون 252,700,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو 4 درب

2006 432 میلیون 432,000,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ اتوماتیک

1385 304/5 میلیون 304,500,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو 4 درب

2010 630 میلیون 630,000,000 بیشتر

میتسوبیشی پاجرو مونتاژ دنده ای

1385 279/8 میلیون 279,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو میتسوبیشی