Loading

مزدا 323 ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Mazda ،

قیمت خودرو مزدا 323

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1384 311 هزارکیلومتر 108/1 میلیون 108,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1383 331 هزارکیلومتر 120/7 میلیون 120,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1383 331 هزارکیلومتر 108 میلیون 108,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1383 331 هزارکیلومتر 101/7 میلیون 101,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1386 271 هزارکیلومتر 156/3 میلیون 156,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1386 271 هزارکیلومتر 148/5 میلیون 148,500,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1386 271 هزارکیلومتر 132/9 میلیون 132,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1386 271 هزارکیلومتر 125/1 میلیون 125,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1383 331 هزارکیلومتر 127/1 میلیون 127,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1382 351 هزارکیلومتر 89/8 میلیون 89,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1382 351 هزارکیلومتر 101/5 میلیون 101,500,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1381 371 هزارکیلومتر 89/8 میلیون 89,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1380 391 هزارکیلومتر 84/4 میلیون 84,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1379 411 هزارکیلومتر 76 میلیون 76,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1378 431 هزارکیلومتر 68/4 میلیون 68,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1384 311 هزارکیلومتر 114/9 میلیون 114,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1384 311 هزارکیلومتر 135/2 میلیون 135,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1385 291 هزارکیلومتر 145/4 میلیون 145,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1385 291 هزارکیلومتر 138/1 میلیون 138,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1385 291 هزارکیلومتر 123/6 میلیون 123,600,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1385 291 هزارکیلومتر 116/3 میلیون 116,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1384 311 هزارکیلومتر 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو مزدا 323

ارتباط باکارشناس