مزدا 323 صفر ، مزدا 323 کارکرده ، مزدا 323 95 ، مزدا 323 مدل ، مزدا 323 دست دوم ، مزدا 323 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1384 298/2 هزارکیلومتر 79/3 میلیون 79,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1383 318/2 هزارکیلومتر 88/5 میلیون 88,500,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1383 318/2 هزارکیلومتر 79/2 میلیون 79,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1383 318/2 هزارکیلومتر 74/6 میلیون 74,600,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1386 258/2 هزارکیلومتر 109/3 میلیون 109,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1386 258/2 هزارکیلومتر 103/8 میلیون 103,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1386 258/2 هزارکیلومتر 92/9 میلیون 92,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1386 258/2 هزارکیلومتر 87/4 میلیون 87,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1383 318/2 هزارکیلومتر 93/2 میلیون 93,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1382 338/2 هزارکیلومتر 65/9 میلیون 65,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1382 338/2 هزارکیلومتر 74/5 میلیون 74,500,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1381 358/2 هزارکیلومتر 65/9 میلیون 65,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1380 378/2 هزارکیلومتر 61/9 میلیون 61,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1379 398/2 هزارکیلومتر 55/7 میلیون 55,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1378 418/2 هزارکیلومتر 50/1 میلیون 50,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1384 298/2 هزارکیلومتر 84/3 میلیون 84,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1384 298/2 هزارکیلومتر 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1385 278/2 هزارکیلومتر 104/4 میلیون 104,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1385 278/2 هزارکیلومتر 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1385 278/2 هزارکیلومتر 88/7 میلیون 88,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1385 278/2 هزارکیلومتر 83/5 میلیون 83,500,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1384 298/2 هزارکیلومتر 94/2 میلیون 94,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.