مزدا 3 جدید هاچ بک صفر ، مزدا 3 جدید هاچ بک کارکرده ، مزدا 3 جدید هاچ بک 95 ، مزدا 3 جدید هاچ بک مدل ، مزدا 3 جدید هاچ بک دست دوم ، مزدا 3 جدید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1389 144 میلیون 144,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1390 172 میلیون 172,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1391 160/6 میلیون 160,600,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1391 180/6 میلیون 180,600,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1389 148 میلیون 148,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1389 167 میلیون 167,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1390 152/6 میلیون 152,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.