مزدا 3 جدید هاچ بک صفر ، مزدا 3 جدید هاچ بک کارکرده ، مزدا 3 جدید هاچ بک 95 ، مزدا 3 جدید هاچ بک مدل ، مزدا 3 جدید هاچ بک دست دوم ، مزدا 3 جدید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1390 195/4 میلیون 195,400,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1391 185/2 میلیون 185,200,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1391 205/2 میلیون 205,200,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1389 170/7 میلیون 170,700,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1389 189/7 میلیون 189,700,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1390 175/9 میلیون 175,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.