مزدا 3 جدید هاچ بک صفر ، مزدا 3 جدید هاچ بک کارکرده ، مزدا 3 جدید هاچ بک 95 ، مزدا 3 جدید هاچ بک مدل ، مزدا 3 جدید هاچ بک دست دوم ، مزدا 3 جدید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1390 218/5 میلیون 218,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1391 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1391 230/3 میلیون 230,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1389 191/7 میلیون 191,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1389 211/9 میلیون 211,900,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1390 198/3 میلیون 198,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.