مزدا 3 جدید هاچ بک صفر ، مزدا 3 جدید هاچ بک کارکرده ، مزدا 3 جدید هاچ بک 95 ، مزدا 3 جدید هاچ بک مدل ، مزدا 3 جدید هاچ بک دست دوم ، مزدا 3 جدید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1390 216/5 میلیون 216,500,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1391 207/9 میلیون 207,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1391 227/9 میلیون 227,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1389 187/6 میلیون 187,600,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1389 205/7 میلیون 205,700,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1390 197/5 میلیون 197,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.