مزدا 3 جدید هاچ بک صفر ، مزدا 3 جدید هاچ بک کارکرده ، مزدا 3 جدید هاچ بک 95 ، مزدا 3 جدید هاچ بک مدل ، مزدا 3 جدید هاچ بک دست دوم ، مزدا 3 جدید هاچ بک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1390 181/4 میلیون 181,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1391 170/1 میلیون 170,100,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1390 189 میلیون 189,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1391 178/4 میلیون 178,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1391 198/4 میلیون 198,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1389 164/4 میلیون 164,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1389 183/4 میلیون 183,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1390 169/5 میلیون 169,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.