مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 242/7 میلیون 242,700,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 400 میلیون 400,000,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 218/1 میلیون 218,100,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 372 میلیون 372,000,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،دنده ای

1392 206/8 میلیون 206,800,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1389 232/5 میلیون 232,500,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1390 242/2 میلیون 242,200,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1391 267/7 میلیون 267,700,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1396 349/6 میلیون 349,600,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1395 328/6 میلیون 328,600,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1394 312/2 میلیون 312,200,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1393 296/6 میلیون 296,600,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1392 281/8 میلیون 281,800,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1391 257/7 میلیون 257,700,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1390 227/2 میلیون 227,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.