مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1391 264/4 میلیون 264,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1398 413 میلیون 413,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1389 221/5 میلیون 221,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 384 میلیون 384,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای

1392 216 میلیون 216,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1389 235/8 میلیون 235,800,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1390 245/7 میلیون 245,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1391 276/4 میلیون 276,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1396 361 میلیون 361,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1395 339/3 میلیون 339,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1394 322/4 میلیون 322,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1393 306/2 میلیون 306,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1392 290/9 میلیون 290,900,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1391 261/4 میلیون 261,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1390 230/7 میلیون 230,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.