مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1391 150 هزارکیلومتر 240 میلیون 240,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 158/2 هزارکیلومتر 276/5 میلیون 276,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 450 میلیون 450,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 198/2 هزارکیلومتر 249 میلیون 249,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 406 میلیون 406,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای

مزدا،3 جدید صندوق دار،دنده ای

1392 138/2 هزارکیلومتر 234/1 میلیون 234,100,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1389 198/2 هزارکیلومتر 268/7 میلیون 268,700,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1390 178/2 هزارکیلومتر 279/9 میلیون 279,900,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1391 158/2 هزارکیلومتر 301/5 میلیون 301,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 381/7 میلیون 381,700,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 358/8 میلیون 358,800,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1394 98/2 هزارکیلومتر 340/8 میلیون 340,800,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1393 118/2 هزارکیلومتر 327/2 میلیون 327,200,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1392 138/2 هزارکیلومتر 314/1 میلیون 314,100,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1391 158/2 هزارکیلومتر 291/5 میلیون 291,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1390 178/2 هزارکیلومتر 264/9 میلیون 264,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.