جستجوی قیمت خودرو

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1396 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 266 میلیون 266,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 255 میلیون 255,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 265 میلیون 265,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای

1392 138 میلیون 138,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1389 171/5 میلیون 171,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1390 183/2 میلیون 183,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1391 204 میلیون 204,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1396 245 میلیون 245,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1395 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1394 224 میلیون 224,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1393 218 میلیون 218,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1392 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1391 190/3 میلیون 190,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1390 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1389 164 میلیون 164,000,000 بیشتر