مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 220 میلیون 220,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،دنده ای

1392 171/3 میلیون 171,300,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 213/4 میلیون 213,400,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 369 میلیون 369,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 191/7 میلیون 191,700,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 331/2 میلیون 331,200,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،دنده ای

1392 175/9 میلیون 175,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1389 206/1 میلیون 206,100,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1390 214/6 میلیون 214,600,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1391 238/4 میلیون 238,400,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1396 311/3 میلیون 311,300,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1395 292/6 میلیون 292,600,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1394 278 میلیون 278,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1393 264/1 میلیون 264,100,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1392 250/9 میلیون 250,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1391 228/4 میلیون 228,400,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1390 199/6 میلیون 199,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.