مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1391 208 میلیون 208,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1389 250 میلیون 250,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1389 236 میلیون 236,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 255/1 میلیون 255,100,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 418 میلیون 418,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 229/6 میلیون 229,600,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 377/2 میلیون 377,200,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،دنده ای

1392 211/8 میلیون 211,800,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1389 248/9 میلیون 248,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1390 259/3 میلیون 259,300,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1391 280/1 میلیون 280,100,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1396 354/5 میلیون 354,500,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1395 333/2 میلیون 333,200,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1394 316/6 میلیون 316,600,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1393 303/9 میلیون 303,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1392 291/8 میلیون 291,800,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1391 270/1 میلیون 270,100,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1390 244/3 میلیون 244,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.