جستجوی قیمت خودرو

قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، قیمت مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1389 178/7 میلیون 178,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 316/6 میلیون 316,600,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 327 میلیون 327,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای

1392 165/3 میلیون 165,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1389 208/4 میلیون 208,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1390 218/5 میلیون 218,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1391 250/3 میلیون 250,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1396 304/4 میلیون 304,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1395 291/1 میلیون 291,100,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1394 278/1 میلیون 278,100,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1393 269/9 میلیون 269,900,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1392 259/3 میلیون 259,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1391 228/3 میلیون 228,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1390 188/5 میلیون 188,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1391 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد