مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 222/9 میلیون 222,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 373 میلیون 373,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 200/6 میلیون 200,600,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 333/8 میلیون 333,800,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،دنده ای

1392 178/2 میلیون 178,200,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1389 219/3 میلیون 219,300,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1390 228/4 میلیون 228,400,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1391 247/9 میلیون 247,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1396 313/8 میلیون 313,800,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1395 295 میلیون 295,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1394 280/2 میلیون 280,200,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1393 269 میلیون 269,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1392 258/2 میلیون 258,200,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1391 237/9 میلیون 237,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1390 213/4 میلیون 213,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.