مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 365 میلیون 365,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای

1392 203 میلیون 203,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1391 243/7 میلیون 243,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1398 409 میلیون 409,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1389 219 میلیون 219,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 380/3 میلیون 380,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای

1392 213/1 میلیون 213,100,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1389 233/4 میلیون 233,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1390 243/2 میلیون 243,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1391 273/7 میلیون 273,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1396 357/5 میلیون 357,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1395 336 میلیون 336,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1394 319/2 میلیون 319,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1393 303/3 میلیون 303,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1392 288/1 میلیون 288,100,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1391 258/7 میلیون 258,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1390 228/2 میلیون 228,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.