مزدا 3 جدید صندوق دار صفر ، مزدا 3 جدید صندوق دار کارکرده ، مزدا 3 جدید صندوق دار 95 ، مزدا 3 جدید صندوق دار مدل ، مزدا 3 جدید صندوق دار دست دوم ، مزدا 3 جدید صندوق دار نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1391 235 میلیون 235,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1390 223/5 میلیون 223,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1398 430 میلیون 430,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1389 202/6 میلیون 202,600,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 395/6 میلیون 395,600,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای

1392 191/3 میلیون 191,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1389 211/9 میلیون 211,900,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1390 220/9 میلیون 220,900,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1391 255/7 میلیون 255,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1396 359/7 میلیون 359,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1395 334/7 میلیون 334,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1394 311/2 میلیون 311,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1393 292/4 میلیون 292,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1392 271/9 میلیون 271,900,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

1391 235/3 میلیون 235,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1390 211/2 میلیون 211,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.