مزدا 3سه صفر ، مزدا 3سه کارکرده ، مزدا 3سه 95 ، مزدا 3سه مدل ، مزدا 3سه دست دوم ، مزدا 3سه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3سه،تیپ3

1387 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ3

1389 199/7 میلیون 199,700,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ2

1389 193/7 میلیون 193,700,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ1

1389 186/7 میلیون 186,700,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ3

1386 171/4 میلیون 171,400,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ2

1386 171/4 میلیون 171,400,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ1

1386 165/2 میلیون 165,200,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ3

1387 184 میلیون 184,000,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ2

1387 178/5 میلیون 178,500,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ1

1387 172/1 میلیون 172,100,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ3

1388 189/7 میلیون 189,700,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ2

1388 184 میلیون 184,000,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ1

1388 177/4 میلیون 177,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.