مزدا 3سه صفر ، مزدا 3سه کارکرده ، مزدا 3سه 95 ، مزدا 3سه مدل ، مزدا 3سه دست دوم ، مزدا 3سه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3سه،تیپ3

1389 213/8 میلیون 213,800,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1389 207/8 میلیون 207,800,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1389 200/8 میلیون 200,800,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1386 168/9 میلیون 168,900,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1386 168/9 میلیون 168,900,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1386 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1387 184/9 میلیون 184,900,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1387 179/7 میلیون 179,700,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1387 173/7 میلیون 173,700,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1388 198/8 میلیون 198,800,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1388 193/3 میلیون 193,300,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1388 186/7 میلیون 186,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.