مزدا 3سه صفر ، مزدا 3سه کارکرده ، مزدا 3سه 95 ، مزدا 3سه مدل ، مزدا 3سه دست دوم ، مزدا 3سه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3سه،تیپ3

1388 163/5 میلیون 163,500,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1389 177 میلیون 177,000,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1389 171 میلیون 171,000,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1389 164 میلیون 164,000,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1386 151/3 میلیون 151,300,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1386 151/3 میلیون 151,300,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1386 145/1 میلیون 145,100,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1387 163/1 میلیون 163,100,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1387 157/6 میلیون 157,600,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1387 151/1 میلیون 151,100,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1388 168/1 میلیون 168,100,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1388 162/4 میلیون 162,400,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1388 155/8 میلیون 155,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.