مزدا 3سه صفر ، مزدا 3سه کارکرده ، مزدا 3سه 95 ، مزدا 3سه مدل ، مزدا 3سه دست دوم ، مزدا 3سه نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،3سه،تیپ3

1389 188/3 میلیون 188,300,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1389 182/3 میلیون 182,300,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1389 175/3 میلیون 175,300,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1386 148/2 میلیون 148,200,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1386 148/2 میلیون 148,200,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1386 142/5 میلیون 142,500,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1387 162/9 میلیون 162,900,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1387 157/7 میلیون 157,700,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1387 151/6 میلیون 151,600,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1388 175/2 میلیون 175,200,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1388 169/6 میلیون 169,600,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1388 163/1 میلیون 163,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.