جستجوی قیمت خودرو

قیمت مزدا 3سه صفر ، قیمت مزدا 3سه کارکرده ، قیمت مزدا 3سه 95 ، قیمت مزدا 3سه مدل ، قیمت مزدا 3سه دست دوم ، قیمت مزدا 3سه نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3سه تیپ3

1386 125 میلیون 125,000,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ2

1386 120/2 میلیون 120,200,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ1

1386 114/9 میلیون 114,900,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ3

1387 133/7 میلیون 133,700,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ2

1387 128/9 میلیون 128,900,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ1

1387 122/8 میلیون 122,800,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ3

1388 143 میلیون 143,000,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ2

1388 137/7 میلیون 137,700,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ1

1388 131/3 میلیون 131,300,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ3

1389 156/7 میلیون 156,700,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ2

1389 150/8 میلیون 150,800,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ1

1389 144/1 میلیون 144,100,000 بیشتر