مزدا 2 صفر ، مزدا 2 کارکرده ، مزدا 2 95 ، مزدا 2 مدل ، مزدا 2 دست دوم ، مزدا 2 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،2

1390 147/2 میلیون 147,200,000 بیشتر

مزدا،2

1391 151/7 میلیون 151,700,000 بیشتر

مزدا،2

1392 159/7 میلیون 159,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.