مزدا 2 صفر ، مزدا 2 کارکرده ، مزدا 2 مدل ، مزدا 2 دست دوم به روز ، مزدا 2 نو اقساطی قیمت خودرو مزدا 2

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
مزدا 2

مزدا،2

1390 178 هزارکیلومتر 182/1 میلیون 182,100,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1391 158 هزارکیلومتر 191/7 میلیون 191,700,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1392 138 هزارکیلومتر 201/8 میلیون 201,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.