مزدا 2 صفر ، مزدا 2 کارکرده ، مزدا 2 95 ، مزدا 2 مدل ، مزدا 2 دست دوم ، مزدا 2 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،2

1390 122/8 میلیون 122,800,000 جزئیات

مزدا،2

1390 126/2 میلیون 126,200,000 جزئیات

مزدا،2

1391 130/1 میلیون 130,100,000 جزئیات

مزدا،2

1392 137 میلیون 137,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.