مزدا وانت تک کابین صفر ، مزدا وانت تک کابین کارکرده ، مزدا وانت تک کابین مدل ، مزدا وانت تک کابین دست دوم به روز ، مزدا وانت تک کابین نو اقساطی قیمت خودرو مزدا وانت تک کابین

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1395 60 هزارکیلومتر 111 میلیون 111,000,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1392 110 هزارکیلومتر 91/5 میلیون 91,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1396 58 هزارکیلومتر 119/9 میلیون 119,900,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1383 318 هزارکیلومتر 52/2 میلیون 52,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1384 298 هزارکیلومتر 56/1 میلیون 56,100,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1385 278 هزارکیلومتر 60/3 میلیون 60,300,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1386 258 هزارکیلومتر 64/2 میلیون 64,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1387 238 هزارکیلومتر 68/3 میلیون 68,300,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1388 218 هزارکیلومتر 72/6 میلیون 72,600,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1389 198 هزارکیلومتر 77/3 میلیون 77,300,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1390 178 هزارکیلومتر 82/2 میلیون 82,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1391 158 هزارکیلومتر 87/5 میلیون 87,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1392 138 هزارکیلومتر 93/1 میلیون 93,100,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1393 118 هزارکیلومتر 98/5 میلیون 98,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1394 98 هزارکیلومتر 104/8 میلیون 104,800,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1395 78 هزارکیلومتر 111/5 میلیون 111,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1381 358 هزارکیلومتر 45/1 میلیون 45,100,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1380 378 هزارکیلومتر 42 میلیون 42,000,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1382 338 هزارکیلومتر 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.