مزدا صفر ، مزدا کارکرده ، مزدا 95 ، مزدا مدل ، مزدا دست دوم ، مزدا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1391 290 هزارکیلومتر 75/5 میلیون 75,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1391 150 هزارکیلومتر 240 میلیون 240,000,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ1

مزدا،3سه،تیپ1

1386 150 150 میلیون 150,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 158/2 هزارکیلومتر 276/5 میلیون 276,500,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین

مزدا،وانت دو کابین

1396 58/2 هزارکیلومتر 120/7 میلیون 120,700,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1396 58/2 هزارکیلومتر 112/7 میلیون 112,700,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 450 میلیون 450,000,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین

مزدا،وانت دو کابین

1380 378/2 هزارکیلومتر 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1383 318/2 هزارکیلومتر 48/8 میلیون 48,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1384 298/2 هزارکیلومتر 79/3 میلیون 79,300,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1390 178/2 هزارکیلومتر 267/5 میلیون 267,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 198/2 هزارکیلومتر 249 میلیون 249,000,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ3

مزدا،3سه،تیپ3

1389 198/2 هزارکیلومتر 201/5 میلیون 201,500,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1390 178/2 هزارکیلومتر 165/6 میلیون 165,600,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین

مزدا،وانت دو کابین

1381 358/2 هزارکیلومتر 47/9 میلیون 47,900,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1384 298/2 هزارکیلومتر 52/4 میلیون 52,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1383 318/2 هزارکیلومتر 88/5 میلیون 88,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1391 158/2 هزارکیلومتر 261/5 میلیون 261,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 406 میلیون 406,000,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ2

مزدا،3سه،تیپ2

1389 198/2 هزارکیلومتر 195/5 میلیون 195,500,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1391 158/2 هزارکیلومتر 174/3 میلیون 174,300,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1385 278/2 هزارکیلومتر 56/4 میلیون 56,400,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1386 258/2 هزارکیلومتر 60 میلیون 60,000,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1387 238/2 هزارکیلومتر 63/8 میلیون 63,800,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1388 218/2 هزارکیلومتر 67/2 میلیون 67,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1389 198/2 هزارکیلومتر 70/7 میلیون 70,700,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1390 178/2 هزارکیلومتر 73/7 میلیون 73,700,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1391 158/2 هزارکیلومتر 78/4 میلیون 78,400,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1392 138/2 هزارکیلومتر 83/4 میلیون 83,400,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1393 118/2 هزارکیلومتر 88/2 میلیون 88,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1394 98/2 هزارکیلومتر 94/9 میلیون 94,900,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1395 78/2 هزارکیلومتر 103/1 میلیون 103,100,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1381 358/2 هزارکیلومتر 42/2 میلیون 42,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1380 378/2 هزارکیلومتر 39/2 میلیون 39,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1382 338/2 هزارکیلومتر 45/3 میلیون 45,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1383 318/2 هزارکیلومتر 79/2 میلیون 79,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1383 318/2 هزارکیلومتر 74/6 میلیون 74,600,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1386 258/2 هزارکیلومتر 109/3 میلیون 109,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1386 258/2 هزارکیلومتر 103/8 میلیون 103,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1386 258/2 هزارکیلومتر 92/9 میلیون 92,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1386 258/2 هزارکیلومتر 87/4 میلیون 87,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1383 318/2 هزارکیلومتر 93/2 میلیون 93,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1382 338/2 هزارکیلومتر 65/9 میلیون 65,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1382 338/2 هزارکیلومتر 74/5 میلیون 74,500,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1381 358/2 هزارکیلومتر 65/9 میلیون 65,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1380 378/2 هزارکیلومتر 61/9 میلیون 61,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1379 398/2 هزارکیلومتر 55/7 میلیون 55,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1378 418/2 هزارکیلومتر 50/1 میلیون 50,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1384 298/2 هزارکیلومتر 84/3 میلیون 84,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1384 298/2 هزارکیلومتر 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1385 278/2 هزارکیلومتر 104/4 میلیون 104,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1385 278/2 هزارکیلومتر 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1385 278/2 هزارکیلومتر 88/7 میلیون 88,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1385 278/2 هزارکیلومتر 83/5 میلیون 83,500,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1384 298/2 هزارکیلومتر 94/2 میلیون 94,200,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1391 158/2 هزارکیلومتر 281/5 میلیون 281,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1389 198/2 هزارکیلومتر 236 میلیون 236,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1389 198/2 هزارکیلومتر 254/1 میلیون 254,100,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1390 178/2 هزارکیلومتر 248/5 میلیون 248,500,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ1

مزدا،3سه،تیپ1

1389 198/2 هزارکیلومتر 188/5 میلیون 188,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو مزدا