Loading

مزدا ، مزدا صفر و کارکرده ، مزدا مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو مزدا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
مزدا وانت دو کابین

مزدا،وانت دو کابین

1391 90 هزارکیلومتر 100 میلیون 100,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 161 هزارکیلومتر 314/1 میلیون 314,100,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین

مزدا،وانت دو کابین

1396 61 هزارکیلومتر 132/8 میلیون 132,800,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1396 61 هزارکیلومتر 126/1 میلیون 126,100,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 532 میلیون 532,000,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین

مزدا،وانت دو کابین

1380 381 هزارکیلومتر 49/8 میلیون 49,800,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1383 321 هزارکیلومتر 54/9 میلیون 54,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1384 301 هزارکیلومتر 88/8 میلیون 88,800,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1390 181 هزارکیلومتر 312/6 میلیون 312,600,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 201 هزارکیلومتر 277/5 میلیون 277,500,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ3

مزدا،3سه،تیپ3

1389 201 هزارکیلومتر 234/3 میلیون 234,300,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1390 181 هزارکیلومتر 195/2 میلیون 195,200,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین

مزدا،وانت دو کابین

1381 361 هزارکیلومتر 53/6 میلیون 53,600,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1384 301 هزارکیلومتر 59 میلیون 59,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1383 321 هزارکیلومتر 99/1 میلیون 99,100,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1391 161 هزارکیلومتر 309 میلیون 309,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 41 هزارکیلومتر 467/5 میلیون 467,500,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ2

مزدا،3سه،تیپ2

1389 201 هزارکیلومتر 228/3 میلیون 228,300,000 جزئیات
مزدا 2

مزدا،2

1391 161 هزارکیلومتر 205/5 میلیون 205,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1385 281 هزارکیلومتر 63/5 میلیون 63,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1386 261 هزارکیلومتر 67/5 میلیون 67,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1387 241 هزارکیلومتر 71/9 میلیون 71,900,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1388 221 هزارکیلومتر 76/4 میلیون 76,400,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1389 201 هزارکیلومتر 81/3 میلیون 81,300,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1390 181 هزارکیلومتر 86/5 میلیون 86,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1391 161 هزارکیلومتر 92 میلیون 92,000,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1392 141 هزارکیلومتر 97/9 میلیون 97,900,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1393 121 هزارکیلومتر 103/6 میلیون 103,600,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1394 101 هزارکیلومتر 110/2 میلیون 110,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1395 81 هزارکیلومتر 117/3 میلیون 117,300,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1381 361 هزارکیلومتر 47/5 میلیون 47,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1380 381 هزارکیلومتر 44/1 میلیون 44,100,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین

مزدا،وانت تک کابین

1382 341 هزارکیلومتر 51/1 میلیون 51,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1383 321 هزارکیلومتر 88/7 میلیون 88,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1383 321 هزارکیلومتر 83/4 میلیون 83,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1386 261 هزارکیلومتر 122/3 میلیون 122,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1386 261 هزارکیلومتر 116/2 میلیون 116,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1386 261 هزارکیلومتر 104 میلیون 104,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1386 261 هزارکیلومتر 97/8 میلیون 97,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1383 321 هزارکیلومتر 104/3 میلیون 104,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1382 341 هزارکیلومتر 73/7 میلیون 73,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1382 341 هزارکیلومتر 83/3 میلیون 83,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1381 361 هزارکیلومتر 73/7 میلیون 73,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1380 381 هزارکیلومتر 69/3 میلیون 69,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1379 401 هزارکیلومتر 62/4 میلیون 62,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1378 421 هزارکیلومتر 56/1 میلیون 56,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1384 301 هزارکیلومتر 94/3 میلیون 94,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1384 301 هزارکیلومتر 111 میلیون 111,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5

مزدا،323،تیپ 5

1385 281 هزارکیلومتر 116/8 میلیون 116,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1385 281 هزارکیلومتر 111 میلیون 111,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3

مزدا،323،تیپ 3

1385 281 هزارکیلومتر 99/3 میلیون 99,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2

مزدا،323،تیپ 2

1385 281 هزارکیلومتر 93/4 میلیون 93,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4

مزدا،323،تیپ 4

1384 301 هزارکیلومتر 105/4 میلیون 105,400,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1391 161 هزارکیلومتر 329 میلیون 329,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1389 201 هزارکیلومتر 278/9 میلیون 278,900,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1389 201 هزارکیلومتر 296/9 میلیون 296,900,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1390 181 هزارکیلومتر 293/6 میلیون 293,600,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ1

مزدا،3سه،تیپ1

1389 201 هزارکیلومتر 221/3 میلیون 221,300,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ3

مزدا،3سه،تیپ3

1386 261 هزارکیلومتر 191/6 میلیون 191,600,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ2

مزدا،3سه،تیپ2

1386 261 هزارکیلومتر 191/6 میلیون 191,600,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو مزدا

ارتباط باکارشناس