قیمت مزدا

، صفر و کارکرده ،Mazda ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،مزدا محصولات گروه بهمن

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
مزدا 2 مدل 1390

مزدا،2

90 196 هزارکیلومتر 331/6 میلیون 331,600,000 جزئیات
مزدا 2 مدل 1391

مزدا،2

91 176 هزارکیلومتر 349 میلیون 349,000,000 جزئیات
مزدا 2 مدل 1392

مزدا،2

92 156 هزارکیلومتر 367/4 میلیون 367,400,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ1 مدل 1386

مزدا،3سه،تیپ1

86 276 هزارکیلومتر 309/3 میلیون 309,300,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ1 مدل 1387

مزدا،3سه،تیپ1

87 256 هزارکیلومتر 329 میلیون 329,000,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ1 مدل 1388

مزدا،3سه،تیپ1

88 236 هزارکیلومتر 350 میلیون 350,000,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ1 مدل 1389

مزدا،3سه،تیپ1

89 216 هزارکیلومتر 372/4 میلیون 372,400,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ2 مدل 1386

مزدا،3سه،تیپ2

86 276 هزارکیلومتر 315/6 میلیون 315,600,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ2 مدل 1387

مزدا،3سه،تیپ2

87 256 هزارکیلومتر 335/7 میلیون 335,700,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ2 مدل 1388

مزدا،3سه،تیپ2

88 236 هزارکیلومتر 357/2 میلیون 357,200,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ2 مدل 1389

مزدا،3سه،تیپ2

89 216 هزارکیلومتر 380 میلیون 380,000,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ3 مدل 1386

مزدا،3سه،تیپ3

86 276 هزارکیلومتر 315/6 میلیون 315,600,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ3 مدل 1387

مزدا،3سه،تیپ3

87 256 هزارکیلومتر 342/6 میلیون 342,600,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ3 مدل 1388

مزدا،3سه،تیپ3

88 236 هزارکیلومتر 364/5 میلیون 364,500,000 جزئیات
مزدا 3سه تیپ3 مدل 1389

مزدا،3سه،تیپ3

89 216 هزارکیلومتر 387/7 میلیون 387,700,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای مدل 1392

مزدا،3 جدید صندوق دار،دنده ای

92 156 هزارکیلومتر 398/5 میلیون 398,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک مدل 1389

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

89 216 هزارکیلومتر 408/1 میلیون 408,100,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک مدل 1390

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

90 196 هزارکیلومتر 427/4 میلیون 427,400,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک مدل 1391

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

91 176 هزارکیلومتر 447/5 میلیون 447,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک مدل 1389

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

89 216 هزارکیلومتر 418/8 میلیون 418,800,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک مدل 1390

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

90 196 هزارکیلومتر 438/6 میلیون 438,600,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک مدل 1391

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

91 176 هزارکیلومتر 461/6 میلیون 461,600,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1391

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

91 176 هزارکیلومتر 471/1 میلیون 471,100,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1392

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

92 156 هزارکیلومتر 498/5 میلیون 498,500,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1393

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

93 136 هزارکیلومتر 536 میلیون 536,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1394

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

94 116 هزارکیلومتر 576/4 میلیون 576,400,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1395

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

95 96 هزارکیلومتر 619/8 میلیون 619,800,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1396

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

96 76 هزارکیلومتر 666/4 میلیون 666,400,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1397

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

97 56 هزارکیلومتر 724/4 میلیون 724,400,000 جزئیات
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1398

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

98 860 میلیون 860,000,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1 مدل 1389

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

89 216 هزارکیلومتر 395/8 میلیون 395,800,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1 مدل 1390

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

90 196 هزارکیلومتر 416/6 میلیون 416,600,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1 مدل 1391

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

91 176 هزارکیلومتر 438/6 میلیون 438,600,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3 مدل 1389

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

89 216 هزارکیلومتر 416/6 میلیون 416,600,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3 مدل 1390

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

90 196 هزارکیلومتر 438/6 میلیون 438,600,000 جزئیات
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3 مدل 1391

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

91 176 هزارکیلومتر 461/6 میلیون 461,600,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1378

مزدا،323،تیپ 2

78 436 هزارکیلومتر 96/7 میلیون 96,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1379

مزدا،323،تیپ 2

79 416 هزارکیلومتر 101/8 میلیون 101,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1380

مزدا،323،تیپ 2

80 396 هزارکیلومتر 107/2 میلیون 107,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1381

مزدا،323،تیپ 2

81 376 هزارکیلومتر 114 میلیون 114,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1382

مزدا،323،تیپ 2

82 356 هزارکیلومتر 114 میلیون 114,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1383

مزدا،323،تیپ 2

83 336 هزارکیلومتر 129/1 میلیون 129,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1384

مزدا،323،تیپ 2

84 316 هزارکیلومتر 137/3 میلیون 137,300,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1385

مزدا،323،تیپ 2

85 296 هزارکیلومتر 147/6 میلیون 147,600,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1386

مزدا،323،تیپ 2

86 276 هزارکیلومتر 158/8 میلیون 158,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1382

مزدا،323،تیپ 3

82 356 هزارکیلومتر 128/1 میلیون 128,100,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1383

مزدا،323،تیپ 3

83 336 هزارکیلومتر 136/2 میلیون 136,200,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1384

مزدا،323،تیپ 3

84 316 هزارکیلومتر 144/9 میلیون 144,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1385

مزدا،323،تیپ 3

85 296 هزارکیلومتر 155/8 میلیون 155,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1386

مزدا،323،تیپ 3

86 276 هزارکیلومتر 167/6 میلیون 167,600,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4 مدل 1383

مزدا،323،تیپ 4

83 336 هزارکیلومتر 139/8 میلیون 139,800,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4 مدل 1384

مزدا،323،تیپ 4

84 316 هزارکیلومتر 148/7 میلیون 148,700,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4 مدل 1385

مزدا،323،تیپ 4

85 296 هزارکیلومتر 159/9 میلیون 159,900,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 4 مدل 1386

مزدا،323،تیپ 4

86 276 هزارکیلومتر 172 میلیون 172,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5 مدل 1383

مزدا،323،تیپ 5

83 336 هزارکیلومتر 143/4 میلیون 143,400,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5 مدل 1384

مزدا،323،تیپ 5

84 316 هزارکیلومتر 152/6 میلیون 152,600,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5 مدل 1385

مزدا،323،تیپ 5

85 296 هزارکیلومتر 164 میلیون 164,000,000 جزئیات
مزدا 323 تیپ 5 مدل 1386

مزدا،323،تیپ 5

86 276 هزارکیلومتر 176/4 میلیون 176,400,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1380

مزدا،وانت تک کابین

80 396 هزارکیلومتر 78/9 میلیون 78,900,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1381

مزدا،وانت تک کابین

81 376 هزارکیلومتر 84/9 میلیون 84,900,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1382

مزدا،وانت تک کابین

82 356 هزارکیلومتر 91/3 میلیون 91,300,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1383

مزدا،وانت تک کابین

83 336 هزارکیلومتر 98/1 میلیون 98,100,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1384

مزدا،وانت تک کابین

84 316 هزارکیلومتر 105/5 میلیون 105,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1385

مزدا،وانت تک کابین

85 296 هزارکیلومتر 113/5 میلیون 113,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1386

مزدا،وانت تک کابین

86 276 هزارکیلومتر 120/7 میلیون 120,700,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1387

مزدا،وانت تک کابین

87 256 هزارکیلومتر 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1388

مزدا،وانت تک کابین

88 236 هزارکیلومتر 136/6 میلیون 136,600,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1389

مزدا،وانت تک کابین

89 216 هزارکیلومتر 145/4 میلیون 145,400,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1390

مزدا،وانت تک کابین

90 196 هزارکیلومتر 154/7 میلیون 154,700,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1391

مزدا،وانت تک کابین

91 176 هزارکیلومتر 164/5 میلیون 164,500,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1392

مزدا،وانت تک کابین

92 156 هزارکیلومتر 175 میلیون 175,000,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1393

مزدا،وانت تک کابین

93 136 هزارکیلومتر 185/2 میلیون 185,200,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1394

مزدا،وانت تک کابین

94 116 هزارکیلومتر 197 میلیون 197,000,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1395

مزدا،وانت تک کابین

95 96 هزارکیلومتر 209/6 میلیون 209,600,000 جزئیات
مزدا وانت تک کابین مدل 1396

مزدا،وانت تک کابین

96 76 هزارکیلومتر 225/4 میلیون 225,400,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1380

مزدا،وانت دو کابین

80 396 هزارکیلومتر 89 میلیون 89,000,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1381

مزدا،وانت دو کابین

81 376 هزارکیلومتر 95/7 میلیون 95,700,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1382

مزدا،وانت دو کابین

82 356 هزارکیلومتر 103 میلیون 103,000,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1383

مزدا،وانت دو کابین

83 336 هزارکیلومتر 110/7 میلیون 110,700,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1384

مزدا،وانت دو کابین

84 316 هزارکیلومتر 117/8 میلیون 117,800,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1385

مزدا،وانت دو کابین

85 296 هزارکیلومتر 125/3 میلیون 125,300,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1386

مزدا،وانت دو کابین

86 276 هزارکیلومتر 133/3 میلیون 133,300,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1387

مزدا،وانت دو کابین

87 256 هزارکیلومتر 141/8 میلیون 141,800,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1388

مزدا،وانت دو کابین

88 236 هزارکیلومتر 150/9 میلیون 150,900,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1389

مزدا،وانت دو کابین

89 216 هزارکیلومتر 158/8 میلیون 158,800,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1390

مزدا،وانت دو کابین

90 196 هزارکیلومتر 167/2 میلیون 167,200,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1391

مزدا،وانت دو کابین

91 176 هزارکیلومتر 176 میلیون 176,000,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1392

مزدا،وانت دو کابین

92 156 هزارکیلومتر 185/2 میلیون 185,200,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1393

مزدا،وانت دو کابین

93 136 هزارکیلومتر 197/1 میلیون 197,100,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1394

مزدا،وانت دو کابین

94 116 هزارکیلومتر 209/7 میلیون 209,700,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1395

مزدا،وانت دو کابین

95 96 هزارکیلومتر 223 میلیون 223,000,000 جزئیات
مزدا وانت دو کابین مدل 1396

مزدا،وانت دو کابین

96 76 هزارکیلومتر 237/3 میلیون 237,300,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو مزدا