مزدا صفر ، مزدا کارکرده ، مزدا 95 ، مزدا مدل ، مزدا دست دوم ، مزدا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1391 239/7 میلیون 239,700,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1396 102/4 میلیون 102,400,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1396 94/4 میلیون 94,400,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1398 403 میلیون 403,000,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1380 38/1 میلیون 38,100,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1383 41 میلیون 41,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1384 88/3 میلیون 88,300,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1390 185/2 میلیون 185,200,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک

1389 215/4 میلیون 215,400,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ3

1389 189/8 میلیون 189,800,000 بیشتر

مزدا 2

1390 138/1 میلیون 138,100,000 بیشتر

مزدا وانت دو کابین

1381 40/6 میلیون 40,600,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1384 42/7 میلیون 42,700,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 4

1383 102 میلیون 102,000,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1391 174/5 میلیون 174,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک

1397 374/7 میلیون 374,700,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ2

1389 183/8 میلیون 183,800,000 بیشتر

مزدا 2

1391 142/3 میلیون 142,300,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1385 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1386 47/9 میلیون 47,900,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1387 50/4 میلیون 50,400,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1388 52/8 میلیون 52,800,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1389 55/8 میلیون 55,800,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1390 58/8 میلیون 58,800,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1391 63/2 میلیون 63,200,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1392 68 میلیون 68,000,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1393 73/9 میلیون 73,900,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1394 79/4 میلیون 79,400,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1395 86/3 میلیون 86,300,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1381 37/4 میلیون 37,400,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1380 35/2 میلیون 35,200,000 بیشتر

مزدا وانت تک کابین

1382 39/4 میلیون 39,400,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1383 94 میلیون 94,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1383 85/2 میلیون 85,200,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1386 121/3 میلیون 121,300,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 4

1386 115/3 میلیون 115,300,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1386 106/3 میلیون 106,300,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1386 96/3 میلیون 96,300,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1383 107/3 میلیون 107,300,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1382 78/5 میلیون 78,500,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1382 90/3 میلیون 90,300,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1381 78/5 میلیون 78,500,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1380 75/4 میلیون 75,400,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1379 72/3 میلیون 72,300,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1378 69/4 میلیون 69,400,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1384 97/4 میلیون 97,400,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1384 111/2 میلیون 111,200,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 5

1385 115/8 میلیون 115,800,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 4

1385 110/1 میلیون 110,100,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 3

1385 101/5 میلیون 101,500,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 2

1385 92 میلیون 92,000,000 بیشتر

مزدا 323 تیپ 4

1384 105/7 میلیون 105,700,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1391 194/5 میلیون 194,500,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1389 160/8 میلیون 160,800,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3

1389 179/8 میلیون 179,800,000 بیشتر

مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1

1390 165/8 میلیون 165,800,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ1

1389 176/8 میلیون 176,800,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ3

1386 162/6 میلیون 162,600,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ2

1386 162/6 میلیون 162,600,000 بیشتر

مزدا 3سه تیپ1

1386 156/4 میلیون 156,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو مزدا