مزدا صفر ، مزدا کارکرده ، مزدا 95 ، مزدا مدل ، مزدا دست دوم ، مزدا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،وانت دو کابین

1383 47 میلیون 47,000,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1386 50/4 میلیون 50,400,000 جزئیات

مزدا،323،تیپ 2

1385 70/7 میلیون 70,700,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1391 203 میلیون 203,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1394 273/2 میلیون 273,200,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1389 177/8 میلیون 177,800,000 جزئیات

مزدا،2

1391 157/9 میلیون 157,900,000 جزئیات

مزدا،2

1390 152 میلیون 152,000,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1380 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1386 41 میلیون 41,000,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1387 63/2 میلیون 63,200,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1384 46 میلیون 46,000,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1387 50/2 میلیون 50,200,000 جزئیات

مزدا،323،تیپ 4

1384 82/1 میلیون 82,100,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1391 213 میلیون 213,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1393 251/5 میلیون 251,500,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ1

1389 163/8 میلیون 163,800,000 جزئیات

مزدا،2

1392 159/1 میلیون 159,100,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1394 59 میلیون 59,000,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1380 29 میلیون 29,000,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1396 68 میلیون 68,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

1390 226/5 میلیون 226,500,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1385 47/8 میلیون 47,800,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1388 51/2 میلیون 51,200,000 جزئیات

مزدا،323،تیپ 2

1384 67/9 میلیون 67,900,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1389 150/4 میلیون 150,400,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1392 245/1 میلیون 245,100,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1386 140/4 میلیون 140,400,000 جزئیات

مزدا،2

1390 128/8 میلیون 128,800,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1388 63/5 میلیون 63,500,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1389 57/5 میلیون 57,500,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1396 91 میلیون 91,000,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1392 75 میلیون 75,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 224/3 میلیون 224,300,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1396 105/7 میلیون 105,700,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1396 97/7 میلیون 97,700,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 372 میلیون 372,000,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1380 39 میلیون 39,000,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1383 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات

مزدا،323،تیپ 2

1384 70 میلیون 70,000,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1390 217/8 میلیون 217,800,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 201/8 میلیون 201,800,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ3

1389 189/4 میلیون 189,400,000 جزئیات

مزدا،2

1390 154/7 میلیون 154,700,000 جزئیات

مزدا،وانت دو کابین

1381 41/9 میلیون 41,900,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1384 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات

مزدا،323،تیپ 4

1383 84/3 میلیون 84,300,000 جزئیات

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1391 209/3 میلیون 209,300,000 جزئیات

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 335/6 میلیون 335,600,000 جزئیات

مزدا،3سه،تیپ2

1389 183/4 میلیون 183,400,000 جزئیات

مزدا،2

1391 162/8 میلیون 162,800,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1385 48/9 میلیون 48,900,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1386 52 میلیون 52,000,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1387 55/3 میلیون 55,300,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1388 58/2 میلیون 58,200,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1389 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1390 63/9 میلیون 63,900,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1391 67/9 میلیون 67,900,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1392 72/3 میلیون 72,300,000 جزئیات

مزدا،وانت تک کابین

1393 76/5 میلیون 76,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو مزدا