مزدا صفر ، مزدا کارکرده ، مزدا 95 ، مزدا مدل ، مزدا دست دوم ، مزدا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

مزدا،وانت دو کابین

1381 39/8 میلیون 39,800,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1384 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1379 77/5 میلیون 77,500,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1389 175/4 میلیون 175,400,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1393 275/4 میلیون 275,400,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ2

1386 158/6 میلیون 158,600,000 بیشتر

مزدا،2

1391 139 میلیون 139,000,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1391 231/3 میلیون 231,300,000 بیشتر

مزدا،وانت دو کابین

1396 103/6 میلیون 103,600,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1396 95/6 میلیون 95,600,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1398 379 میلیون 379,000,000 بیشتر

مزدا،وانت دو کابین

1380 38/6 میلیون 38,600,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1383 41/6 میلیون 41,600,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1384 97/5 میلیون 97,500,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1390 186/4 میلیون 186,400,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

1389 207/9 میلیون 207,900,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ3

1389 190/9 میلیون 190,900,000 بیشتر

مزدا،2

1390 139/1 میلیون 139,100,000 بیشتر

مزدا،وانت دو کابین

1381 41/1 میلیون 41,100,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1384 43/3 میلیون 43,300,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 4

1383 110/9 میلیون 110,900,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

1391 175/7 میلیون 175,700,000 بیشتر

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

1397 356/2 میلیون 356,200,000 بیشتر

مزدا،3سه،تیپ2

1389 184/9 میلیون 184,900,000 بیشتر

مزدا،2

1391 143/4 میلیون 143,400,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1385 46/1 میلیون 46,100,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1386 48/5 میلیون 48,500,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1387 51/1 میلیون 51,100,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1388 53/5 میلیون 53,500,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1389 56/6 میلیون 56,600,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1390 59/6 میلیون 59,600,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1391 64 میلیون 64,000,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1392 68/9 میلیون 68,900,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1393 74/9 میلیون 74,900,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1394 80/5 میلیون 80,500,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1395 87/5 میلیون 87,500,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1381 37/9 میلیون 37,900,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1380 35/6 میلیون 35,600,000 بیشتر

مزدا،وانت تک کابین

1382 39/9 میلیون 39,900,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 3

1383 103 میلیون 103,000,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1383 94/1 میلیون 94,100,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 5

1386 131/4 میلیون 131,400,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 4

1386 125/4 میلیون 125,400,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 3

1386 116/4 میلیون 116,400,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1386 106/4 میلیون 106,400,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 5

1383 116/2 میلیون 116,200,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1382 86/7 میلیون 86,700,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 3

1382 98/9 میلیون 98,900,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1381 86/7 میلیون 86,700,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1380 83/3 میلیون 83,300,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1379 79/9 میلیون 79,900,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1378 76/7 میلیون 76,700,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 3

1384 106/7 میلیون 106,700,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 5

1384 120/5 میلیون 120,500,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 5

1385 125/5 میلیون 125,500,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 4

1385 119/8 میلیون 119,800,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 3

1385 111/2 میلیون 111,200,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 2

1385 101/6 میلیون 101,600,000 بیشتر

مزدا،323،تیپ 4

1384 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

1391 195/7 میلیون 195,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو مزدا