قیمت مزدا

- صفر و کارکرده -Mazda -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-مزدا محصولات گروه بهمن

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
مزدا 2 مدل 1390

مزدا،2

90 198 هزارکیلومتر 331/6 میلیون قیمت
مزدا 2 مدل 1391

مزدا،2

91 178 هزارکیلومتر 349 میلیون قیمت
مزدا 2 مدل 1392

مزدا،2

92 158 هزارکیلومتر 367/4 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ1 مدل 1386

مزدا،3سه،تیپ1

86 278 هزارکیلومتر 309/3 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ1 مدل 1387

مزدا،3سه،تیپ1

87 258 هزارکیلومتر 329 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ1 مدل 1388

مزدا،3سه،تیپ1

88 238 هزارکیلومتر 350 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ1 مدل 1389

مزدا،3سه،تیپ1

89 218 هزارکیلومتر 372/4 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ2 مدل 1386

مزدا،3سه،تیپ2

86 278 هزارکیلومتر 315/6 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ2 مدل 1387

مزدا،3سه،تیپ2

87 258 هزارکیلومتر 335/7 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ2 مدل 1388

مزدا،3سه،تیپ2

88 238 هزارکیلومتر 357/2 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ2 مدل 1389

مزدا،3سه،تیپ2

89 218 هزارکیلومتر 380 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ3 مدل 1386

مزدا،3سه،تیپ3

86 278 هزارکیلومتر 315/6 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ3 مدل 1387

مزدا،3سه،تیپ3

87 258 هزارکیلومتر 342/6 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ3 مدل 1388

مزدا،3سه،تیپ3

88 238 هزارکیلومتر 364/5 میلیون قیمت
مزدا 3سه تیپ3 مدل 1389

مزدا،3سه،تیپ3

89 218 هزارکیلومتر 387/7 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار دنده ای مدل 1392

مزدا،3 جدید صندوق دار،دنده ای

92 158 هزارکیلومتر 398/5 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک مدل 1389

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

89 218 هزارکیلومتر 408/1 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک مدل 1390

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

90 198 هزارکیلومتر 427/4 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 1اتوماتیک مدل 1391

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 1اتوماتیک

91 178 هزارکیلومتر 447/5 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک مدل 1389

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

89 218 هزارکیلومتر 418/8 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک مدل 1390

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

90 198 هزارکیلومتر 438/6 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 3اتوماتیک مدل 1391

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 3اتوماتیک

91 178 هزارکیلومتر 461/6 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1391

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

91 178 هزارکیلومتر 471/1 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1392

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

92 158 هزارکیلومتر 498/5 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1393

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

93 138 هزارکیلومتر 536 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1394

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

94 118 هزارکیلومتر 576/4 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1395

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

95 98 هزارکیلومتر 619/8 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1396

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

96 78 هزارکیلومتر 666/4 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1397

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

97 58 هزارکیلومتر 724/4 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید صندوق دار تیپ 4اتوماتیک مدل 1398

مزدا،3 جدید صندوق دار،تیپ 4اتوماتیک

98 850 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1 مدل 1389

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

89 218 هزارکیلومتر 395/8 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1 مدل 1390

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

90 198 هزارکیلومتر 416/6 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 1 مدل 1391

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 1

91 178 هزارکیلومتر 438/6 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3 مدل 1389

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

89 218 هزارکیلومتر 416/6 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3 مدل 1390

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

90 198 هزارکیلومتر 438/6 میلیون قیمت
مزدا 3 جدید هاچ بک تیپ 3 مدل 1391

مزدا،3 جدید هاچ بک،تیپ 3

91 178 هزارکیلومتر 461/6 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1378

مزدا،323،تیپ 2

78 438 هزارکیلومتر 96/7 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1379

مزدا،323،تیپ 2

79 418 هزارکیلومتر 101/8 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1380

مزدا،323،تیپ 2

80 398 هزارکیلومتر 107/2 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1381

مزدا،323،تیپ 2

81 378 هزارکیلومتر 114 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1382

مزدا،323،تیپ 2

82 358 هزارکیلومتر 114 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1383

مزدا،323،تیپ 2

83 338 هزارکیلومتر 129/1 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1384

مزدا،323،تیپ 2

84 318 هزارکیلومتر 137/3 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1385

مزدا،323،تیپ 2

85 298 هزارکیلومتر 147/6 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 2 مدل 1386

مزدا،323،تیپ 2

86 278 هزارکیلومتر 158/8 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1382

مزدا،323،تیپ 3

82 358 هزارکیلومتر 128/1 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1383

مزدا،323،تیپ 3

83 338 هزارکیلومتر 136/2 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1384

مزدا،323،تیپ 3

84 318 هزارکیلومتر 144/9 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1385

مزدا،323،تیپ 3

85 298 هزارکیلومتر 155/8 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 3 مدل 1386

مزدا،323،تیپ 3

86 278 هزارکیلومتر 167/6 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 4 مدل 1383

مزدا،323،تیپ 4

83 338 هزارکیلومتر 139/8 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 4 مدل 1384

مزدا،323،تیپ 4

84 318 هزارکیلومتر 148/7 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 4 مدل 1385

مزدا،323،تیپ 4

85 298 هزارکیلومتر 159/9 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 4 مدل 1386

مزدا،323،تیپ 4

86 278 هزارکیلومتر 172 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 5 مدل 1383

مزدا،323،تیپ 5

83 338 هزارکیلومتر 143/4 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 5 مدل 1384

مزدا،323،تیپ 5

84 318 هزارکیلومتر 152/6 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 5 مدل 1385

مزدا،323،تیپ 5

85 298 هزارکیلومتر 164 میلیون قیمت
مزدا 323 تیپ 5 مدل 1386

مزدا،323،تیپ 5

86 278 هزارکیلومتر 176/4 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1380

مزدا،وانت تک کابین

80 398 هزارکیلومتر 79/9 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1381

مزدا،وانت تک کابین

81 378 هزارکیلومتر 85/9 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1382

مزدا،وانت تک کابین

82 358 هزارکیلومتر 92/4 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1383

مزدا،وانت تک کابین

83 338 هزارکیلومتر 99/3 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1384

مزدا،وانت تک کابین

84 318 هزارکیلومتر 106/8 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1385

مزدا،وانت تک کابین

85 298 هزارکیلومتر 114/8 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1386

مزدا،وانت تک کابین

86 278 هزارکیلومتر 122/2 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1387

مزدا،وانت تک کابین

87 258 هزارکیلومتر 130 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1388

مزدا،وانت تک کابین

88 238 هزارکیلومتر 138/3 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1389

مزدا،وانت تک کابین

89 218 هزارکیلومتر 147/1 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1390

مزدا،وانت تک کابین

90 198 هزارکیلومتر 156/5 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1391

مزدا،وانت تک کابین

91 178 هزارکیلومتر 166/5 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1392

مزدا،وانت تک کابین

92 158 هزارکیلومتر 177/1 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1393

مزدا،وانت تک کابین

93 138 هزارکیلومتر 187/4 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1394

مزدا،وانت تک کابین

94 118 هزارکیلومتر 199/4 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1395

مزدا،وانت تک کابین

95 98 هزارکیلومتر 212/1 میلیون قیمت
مزدا وانت تک کابین مدل 1396

مزدا،وانت تک کابین

96 78 هزارکیلومتر 225/7 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1380

مزدا،وانت دو کابین

80 398 هزارکیلومتر 91/1 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1381

مزدا،وانت دو کابین

81 378 هزارکیلومتر 97/9 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1382

مزدا،وانت دو کابین

82 358 هزارکیلومتر 105/3 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1383

مزدا،وانت دو کابین

83 338 هزارکیلومتر 113/2 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1384

مزدا،وانت دو کابین

84 318 هزارکیلومتر 120/4 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1385

مزدا،وانت دو کابین

85 298 هزارکیلومتر 128/1 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1386

مزدا،وانت دو کابین

86 278 هزارکیلومتر 136/3 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1387

مزدا،وانت دو کابین

87 258 هزارکیلومتر 143/5 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1388

مزدا،وانت دو کابین

88 238 هزارکیلومتر 151/1 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1389

مزدا،وانت دو کابین

89 218 هزارکیلومتر 159 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1390

مزدا،وانت دو کابین

90 198 هزارکیلومتر 167/4 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1391

مزدا،وانت دو کابین

91 178 هزارکیلومتر 176/2 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1392

مزدا،وانت دو کابین

92 158 هزارکیلومتر 185/5 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1393

مزدا،وانت دو کابین

93 138 هزارکیلومتر 197/3 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1394

مزدا،وانت دو کابین

94 118 هزارکیلومتر 209/9 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1395

مزدا،وانت دو کابین

95 98 هزارکیلومتر 223/3 میلیون قیمت
مزدا وانت دو کابین مدل 1396

مزدا،وانت دو کابین

96 78 هزارکیلومتر 237/6 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

مطالب مرتبط با خودرو مزدا